S přibližujícím se termínem implementace Solvency II se kromě modelování a zpracování postupných verzí QIS stále více projevuje potřeba věnovat pozornost celému komplexu souvisejících otázek a ostatním pilířům projektu. Jednou z nich je povinnost pojišťoven posuzovat vlastní rizikovost a míru solventnosti.
{+}
Tato povinnost se samozřejmě týká také zajišťoven a anglicky se nazývá Own Risk and Solvency Assessment (ORSA).
Zatímco podle informací je tato úprava naší legislativy v přípravě, vlastní směrnice EU – Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) ošetřuje provádění vlastního posouzení rizik a solventnosti – to vše obsahuje článek 45 (viz další text).

Článek 45 – Vlastní posouzení rizik a solventnosti

 1. Každá pojišťovna nebo zajišťovna jako součást svého systému řízení rizik provádí své vlastní posouzení rizik a solventnosti.
  Toto posouzení zahrnuje alespoň:

  1. veškeré požadavky na solventnost s ohledem na individuální rizikový profil, schválené limity rozsahu rizika a obchodní strategii pojišťovny nebo zajišťovny;
  2. neustálé dodržování kapitálových požadavků, jak jsou stanoveny v kapitole VI oddílech 4 a 5, a požadavků týkajících se technických rezerv, jak jsou stanoveny v kapitole VI oddílu 2;
  3. rozsah, kterým se rizikový profil pojišťovny nebo zajišťovny odchyluje od předpokladů k solventnostnímu kapitálovému požadavku, jak je stanoven v čl. 101 odst. 3, vypočítanému standardním vzorcem v souladu s kapitolou VI oddílem 4 pododdílem 2 nebo částečným nebo úplným interním modelem v souladu s kapitolou VI oddílem 4 pododdílem 3.2.
 2. Pro účely odst. 1 písm. a) dotyčná pojišťovna nebo zajišťovna zavede procesy, které jsou přiměřené povaze, komplexnosti a rozsahu rizik spojených s činností pojišťovny nebo zajišťovny a které jí umožňují náležitě zjišťovat a posuzovat rizika, jimž čelí v krátkodobém a dlouhodobém výhledu a jimž je nebo by mohla být vystavena. Pojišťovna nebo zajišťovna prokáže metody použité v tomto posouzení.
 3. V případě uvedeném v odst. 1 písm. c), pokud se používá interní model, se provede posouzení spolu s opětovnou kalibrací, která mění interní riziková čísla na míru rizika a kalibraci solventnostního kapitálového požadavku.
 4. Vlastní posouzení rizik a solventnosti je nedílnou součástí obchodní strategie a neustále se zohledňuje v strategických rozhodnutích pojišťovny nebo zajišťovny.
 5. Pojišťovny nebo zajišťovny provádějí posouzení uvedené v odstavci 1 pravidelně a neprodleně po jakékoli významné změně ve svém rizikovém profilu.
 6. Pojišťovny a zajišťovny informují orgány dohledu o výsledcích každého vlastního posouzení rizik a solventnosti v rámci informací oznamovaných podle článku 35.
 7. Vlastní posouzení rizik a solventnosti neslouží k výpočtu kapitálového požadavku.Solventnostní kapitálový požadavek lze upravit pouze v souladu s články 37, 231 až 233 a 238.

(Poznámka: překlad EU)

Tolik teorie. A praxe?

Z výše uvedeného je zřejmé, že ORSA bude představovat významnou součást systému řízení společnosti a risk managementu a v současnosti je již začleněna jako nedílná součást 2. pilíře Solvency II. Nepochybně bude též sloužit jako doprovodný dokument ke schvalování interního modelu a ke komunikaci s orgány dohledu nad pojišťovnictvím. I když se požadavky na ORSA stále dotvářejí, nebude s největší pravděpodobností stanoven přesný rámec a formát, ale jednotlivé společnosti budou mít určitou flexibilitu při jeho sestavení. Je tedy možné očekávat, že ORSA bude přímo ovlivňovat zásadní strategii společnosti, plánování, nadceňování produktů a jejich podobu, řízení kapitálu, ALM a další klíčové oblasti. Kromě interních vazeb bude sloužit ke komunikaci s externími stakeholdery, jako jsou právě orgány dohledu, auditoři, ratingové agentury.

Povinnost vypracovávat vlastní posouzení rizik a solventnosti budou mít všechny společnosti, včetně malých; rozsah bude samozřejmě závislý na velikosti, komplexnosti nabízených produktů – nicméně se bude jednat o velmi rozsáhlý a komplexní dokument. Proto je vhodné, aby se pojišťovny začaly jeho tvorbou zabývat již nyní a využít stávající dokumenty a procesy jako dílčí podklady.

Je třeba si uvědomit, že ORSA není jen statický dokument, popisující minulé období, ale rovněž zahrnuje výhled do budoucna v horizontu obvyklého plánovacího cyklu, tj. cca 3-5 let a vypracování scénářů pro různé varianty vývoje s vyhodnocením jejich dopadu na solventnost a kapitálové vybavení společnosti.

Procesy a odpovědnosti různých úseků se musí koordinovat

Jak bylo již zmíněno, společnosti zpracovávají celou řadu jednotlivých prvků ORSA, nicméně celý proces bude představovat značnou výzvu, zejména pak ve srovnání se stávajícími požadavky Solvency I. Velmi důležité v procesu bude efektivní a koordinovaná práce tak, aby se dnes někdy překrývající procesy a odpovědnosti různých úseků a oddělení zefektivnily pod jednotnou linii. Proces ORSA bude vyžadovat (a) vypracování strategie a směrnic postupu, (b) vlastní realizační proces a (c) vypracování výkazu.
Ve zjednodušeném pohledu musí organizace odpovědět na následující otázky:

 • Jak jsou vaše plány (strategie a budoucí činnosti organizace).
 • Jaká jsou vaše podnikatelská rizika (rizikový apetit a limity).
 • Jaká rizika jsou materiální (dopad na současnou kapitálovou vybavenost).
 • Co pro to děláte (odpovědnost, kontrola, mitigace rizik).
 • Proč využíváte tento postup (dokumentace procesu).
 • Jaký je rozsah odchylek možných výstupů (stresové testování).
 • Jak pracujete s těmito možnostmi (zdroje kapitálu).

A výsledek procesu?

Výsledkem procesu poté bude dokument, který by měl obsahovat následující klíčové části:

 1. Proces ORSA – popis způsobu řízení společnosti.
 2. Podnikatelský kontext – popis právní a organizační struktury, hlavní podnikatelské činnosti a tržní prostředí.
 3. Strategie RM a rizikový apetit – popis jak systém RM podporuje podnikatelskou činnost, stanovený rizikový apetit a jeho hodnocení.
 4. Řízení RM – popis způsobů řízení rizika, prostředí a popis hlavních postupů (dokumentů) pro řízení rizik.
 5. Proces RM – popis procesu řízení rizik společnosti a procedur pro identifikaci, hodnocení, kontrolu a stanovení priorit jednotlivých rizik.
 6. Kapitál a solventnost – aktuální stav kapitálu a solventnosti.
 7. Výhled stavu kapitálu a solventnosti – stav kapitálu a solventnosti ve výhledu plánovacího cyklu (cca 3 – 5 let).
 8. Stresové testování a scénáře.
 9. Plán kapitálu a likvidity – na bázi stresového testování.
 10. Integrace rizika a kapitálu do provozních činností.
 11. Vyhodnocení klíčových změn k minulému období.
 12. Nezávislé hodnocení procesu ORSA.

Převzato ze serveru oPojištění.cz.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account