Deset tipů k vyplnění daňového přiznání za rok 2017

Daňové přiznání za rok 2017 musejí podat nejen živnostníci, ale i někteří zaměstnanci či penzisté. Jak si správně splnit daňové povinnosti a přitom neplatit zbytečně vyšší daň z příjmu?

1) Nejen živnostníci podávají daňové přiznání

Odevzdat daňové přiznání na finančním úřadu musejí kromě živnostníků i například zaměstnanci mající jiné zdanitelné příjmy mimo závislou činnost za rok 2017 vyšší než 6 000 Kč. „V takovém případě nemůže zaměstnanec požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

2) Sleva na poplatníka vždy 24 840 Kč

V daňovém přiznání za rok 2017 uplatní všichni daňoví poplatníci slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Bez ohledu na to, zdali jim zdanitelné příjmy plynuly po celý rok nebo pouze po část roku, a bez ohledu na to, zdali se jedná o zaměstnance, studenta, penzistu, či podnikatele.

3) Vyžádejte si potvrzení o zdanitelných příjmech

Zaměstnanci podávající daňové přiznání si musejí od všech zaměstnavatelů, u nichž pracovali během roku 2017, vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech za daný rok. Zaměstnanci, kteří pracovali v některém měsíci roku 2017 pro dva zaměstnavatele současně, a byla jim z obou mezd odvedena zálohová daň z příjmu, mají povinnost podat daňové přiznání. Tito zaměstnanci si musejí vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.

4) Daňové zvýhodnění uplatní jen jeden z rodičů

Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění na druhé a další dítě se sice zvýšilo až během roku 2017, ale účinnost platí zpětně od začátku roku. „V daňovém přiznání za rok 2017 tak jeden z rodičů uplatní daňové zvýhodnění na první dítě ve výši 13 404 Kč, na druhé ve výši 19 404 Kč a na třetí a další dítě ve výši 24 204 Kč,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

5) Školkovné snižuje daň jen do nuly

Daňové slevy, mezi něž patří i školkovné, snižují přímo vypočtenou daň z příjmu. Za rok 2017 je možné uplatnit školkovné na každé dítě maximálně ve výši 11 000 Kč. Z důvodu uplatnění školkovného nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, ten je možné čerpat jen v případě, kdy daňové zvýhodnění na děti převýší vypočtenou daň z příjmu.

6) Nezapomeňte na daňové odpočty

Daňový základ snižují nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmů, mezi které patří při splnění zákonných podmínek kupříkladu odpočet úroků z úvěru na bydlení, dary, odpočet penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření, odpočet životního pojištění nebo příspěvky odborové organizaci. „Oproti roku 2016 je výhodnější zejména odpočet penzijních produktů a životního pojištění. U těchto finančních produktů může maximální daňový odpočet činit 24 000 Kč místo 12 000 Kč, jako tomu bylo za rok 2016,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

7) Slevy při využití paušálu

Při stanovení výdajů paušálem je možné v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit daňovou slevu na manželku s vlastními příjmy nepřesahujícími 68 000 Kč ve výši 24 840 Kč a daňové zvýhodnění na děti, což za rok 2016 možné nebylo. Podmínkou však je, že se výdajový paušál bude počítat z příjmu maximálně 1 000 000 Kč.

8) Nechte si vrátit srážkovou daň

Podání daňového přiznání za rok 2017 je výhodné i pro penzisty či studenty, kteří si během roku přivydělávali v některých měsících pouze na dohody o provedení práce, přičemž nedostávali měsíční odměnu větší než 10 000 Kč a nepodepsali prohlášení k dani. „V těchto případech vznikne díky uplatnění slevy na poplatníka v daňovém přiznání nárok na vrácení zaplacené daně z příjmu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

9) Daňové přílohy

K daňovému přiznání je potřeba přiložit všechny přílohy sloužící k vypočtení dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti, nájmu či ostatních příjmů nebo daňové přílohy prokazující nárok na některé daňové slevy (například školkovné) či daňové odpočty. Zaměstnanci musejí doložit i všechny potvrzení o zdanitelných příjmech.

10) Nárok na daňový přeplatek

Po odevzdání daňového přiznání může vzniknout nárok na daňový přeplatek, a to v případě, jsou-li zaplacené zálohy na dani z příjmu během roku vyšší než vypočtená daň z příjmu nebo vzniká-li nárok na daňový bonus. Pro vrácení daňového přeplatku je nutné vyplnit a podepsat žádost na poslední straně daňového přiznání.

Zdroj: Mazars

Jak na sociální pojištění za rok 2017?

Sociální pojištění tvoří u mnohých zaměstnanců a živnostníků nejvyšší daňovou položku. Kdo nemusí sociální pojištění za rok 2017 vůbec platit? Jaký to má dopad? A pro koho je povinností odevzdat za rok 2017 přehled o příjmech a výdajích na OSSZ?

Zaměstnanci odvádějí na sociální pojištění 6,5 % ze mzdy a dalších 25 % na sociální pojištění za ně platí zaměstnavatel. Výpočet a odvod sociálního pojištění provádí mzdová účetní a neuplatňují se při něm žádné slevy. Měsíčním odvodem sociálního pojištění jsou tedy u příjmů ze závislé činnosti splněny všechny zákonné povinnosti. „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017 tudíž musejí odevzdat pouze lidé, kteří alespoň po část roku 2017 vykonávali samostatnou výdělečnou činnost,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jak vysoké je minimální roční sociální pojištění

Sociální pojištění ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2017 se vypočítává z vyměřovacího základu. Sazba sociálního pojištění činí 29,2 %. Skutečným vyměřovacím základem je pak polovina daňového základu. Když je však skutečný vyměřovací základ při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti nižší než minimální vyměřovací základ, musí se roční sociální pojištění vypočítat z minimálního vyměřovacího základu. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2017 činí minimální vyměřovací základ 7 058 Kč. „Minimální roční sociální pojištění za celý rok 2017 při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti tak činí 24 732 Kč a platí ho všechny OSVČ s hrubým ziskem do 169 392 Kč,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Odevzdání přehledu a nulové pojistné

Z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se platí sociální pojištění pouze tehdy, je-li hrubý zisk do limitu. Za rok 2017 je limitem částka 67 756 Kč. Za rok 2017 tudíž ze samostatné výdělečné činnosti neplatí sociální pojištění například penzisté nebo studenti s hrubým ziskem do limitu. Částka 67 756 Kč ovšem odpovídá vedlejší samostatné výdělečné činnosti vykonávané po celý kalendářní rok 2017. Pokud by byla vedlejší samostatná výdělečná činnost provozována pouze po část roku, limit se poměrně snižuje. „I v případě, že je hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti do limitu a nevzniká povinnost platit za rok 2017 sociální pojištění, je však stále nutné odevzdat přehled o příjmech a výdajích, jinak hrozí sankce,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Důsledek neplacení sociálního pojištění

Někteří lidé neměli v roce 2017 příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. Disponovali například pouze příjmem z nájmu, kapitálových příjmů nebo žili jen z vlastních finančních prostředků. Pokud není splněna žádná z podmínek pro hodnocení roku 2017 jako náhradní doby pojištění, potom by se daný rok vůbec nehodnotil pro důchodové účely. V lepším případě tedy poté bude státní důchod nižší, v horším případě nemusí být státní starobní důchod přiznán vůbec. „Osoby bez zdanitelných příjmů si musejí samy platit zdravotní pojištění, sociální pojištění však nikoliv. Musejí však počítat s negativními důsledky s ohledem na důchodové nároky, proto je dobré pečlivě zvážit účast na dobrovolném důchodovém pojištění,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jak na zdravotní pojištění za rok 2017?

Zdravotní pojištění musí být placeno vždy. Jak si tedy splnit své povinnosti ohledně platby zdravotního pojištění za rok 2017? A kdo by si neměl zapomenout změnit trvalý bankovní příkaz pro platbu zdravotního pojištění?

Povinnosti ohledně placení zdravotního pojištění vyřizuje za zaměstnance zaměstnavatel. Na účet příslušné zdravotní pojišťovny posílá každý měsíc v souhrnu 13,5 % z hrubé mzdy zaměstnance. Z toho jedna třetina je sražena přímo zaměstnanci a další dvě třetiny za zaměstnance platí zaměstnavatel, což mu zvyšuje jeho mzdové náklady. „Zaměstnanci mající pouze příjmy ze zaměstnání nemají tedy s placením zdravotního pojištění žádné starosti, za případné opožděné platby nebo úhrady v nižší částce je sankciován zaměstnavatel. Každý zaměstnanec však musí svému zaměstnavateli vždy oznámit změnu zdravotní pojišťovny,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kdo odevzdává přehled o příjmech a výdajích?

Všichni občané, kteří si alespoň po část roku 2017 přivydělávali samostatnou výdělečnou činností, musejí v zákonném termínu své zdravotní pojišťovně odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2017. A to i v případě, že samostatnou výdělečnou činnost během roku 2017 ukončili. V přehledu o příjmech a výdajích se vypočte zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti za celý rok 2017. Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se pak odečtou zaplacené zálohy během roku. Vyjde-li minusová částka, pak je nutné nedoplatek uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu. Zaměstnanci, kteří si během roku přivydělávali vedlejší samostatnou výdělečnou činností, měsíční zálohy během roku 2017 platit nemuseli. Ti totiž zdravotní pojištění doplatí jednorázově po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

Jaký je rozdíl mezi hlavní a vedlejší činností?

Roční zdravotní pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je buď polovina daňového základu, nebo minimální vyměřovací základ. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí za rok 2017 minimální vyměřovací základ 14 116 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se roční zdravotní pojištění vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu, minimální vyměřovací základ tudíž nemusí být dodržen. „Všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost po celý rok 2017 s hrubým ziskem do 338 784 Kč musejí zaplatit zdravotní pojištění ve výši 22 868 Kč. Při vyšším hrubém zisku se pak roční zdravotní pojištění počítá ze skutečného vyměřovacího základu,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Pozor na změnu měsíční platby

V roce 2018 činí minimální měsíční zálohy při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti 2 024 Kč. Osoby bez zdanitelných příjmů, což jsou všichni občané, kteří nejsou u své zdravotní pojišťovny vedeni jako zaměstnanci, OSVČ nebo státní pojištěnci, musejí v roce 2018 platit zálohy na zdravotní pojištění ve výši 1 647 Kč měsíčně. „OSVČ platící minimální zálohy a OBZP si tedy musejí včas změnit trvalý příkaz, aby již do 8. února zaplatily vyšší měsíční platbu za leden 2018,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

1 komentář
  1. Jan Skrbek 2 roky

    Stále nechapu, po miliardach investovanych do digitalizace statni spravy,proč musíš jako OSVC vyplňovat 3 x stejne údaje. Pro jednoduché podání DP ba stačil zaheslovany přístup na stranky FÚ, tam vyplnit potřebná data a automaticky se propisou na FU. Odtamtud na socialku i zdravotní. Odpadly by fronty na úřadech a přetížení úředníci.

    1

    0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account