Zobrazeno 4.218x

Toto téma obsahuje celkem 17 odpovědí. This post has been viewed 4219 times Do diskuze (6 diskutujících) se naposledy zapojil uživatel Jiří Vařečka a poslední změna proběhla 3 roky a 6 měsíci. This post has been viewed 4219 times

 • Autor
  •  Jiří Vařečka
   Účastník

   Od 1.11.2017 máme v nabídce toto pojištění.
   Již v minulosti jsem zde psal, že ČSOB a jejich samostatné pojištění odpovědnosti je z mého pohledu velice zajímavé a že ho doporučuji.
   Bohužel sem není možné vkládat přílohy a ČSOB Poj. ještě nemá aktualizované webovky, dnes (6.11.2017) tam mají ještě VPP 2014!
   Několik základních rozdílů:
   – pojistná částka je až 50M !
   – zvolená částka je pro všechny škody, pouze čistá finanční škoda je omezena na max 30M. (VPP ODO 2018, čl. 18/4) – při podmínce, že jinak je limit max. poj. částka.
   – dříve problematické pojištění elektroniky (limit 3.000,-Kč) je v případě sjednání 10M a více 10.000,-Kč (VPP ODO 2018, čl. 18/3)
   – opět platí = co není vyloučeno = je pojištěno a je likvidní
   – není vyloučena hrubá nedbalost ((VPP ODO 2018, čl. 17 – výluky)
   – smlouva má tzv. čekací dobu (4 měsíce) (VPP ODO 2018, čl. 7) = doba na zaplacení, smlouva vzniká podpisem, ale je platná až po zaplacení.
   – odpovědnost nájemce stavby – zde si může pojistník pojistit 1 – 3 pronajímané nemovitosti, musíš dát konkrétní adresy, a jeho nájemníci jsou automaticky pojištěni na běžnou odpovědnost (!!!)
   – ….
   —–
   Tak to jen v rychlosti, uvítám další názory, za sebe mohu nyní napsat, že ji budu doporučovat i nadále.

   3

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Roman Kolář
   Účastník

   Na začátku jsem se chtěl zeptat na tu elektroniku, jestli se něco změnilo… tak už nemusím… :-). Ty tři tisíce jsou dle mého soudu obranou před nejčastějšími pojistnými událostmi. Tři tisíce toho opravdu moc neřeší, deset už bude na nějaký mobil, ale kolem televizí radši nechoďte. ;-)

   3

   0
    | Odpovědět privátně
   •  Jakub Pecha
    Účastník

    No pokud tu televizi rozbiješ v obchodě, tak je to ok, tam se ten limit 3/10 000 Kč neuplatní :-) Tak já se ani nevidím, s příchodem dotykových telefonů, kde skoro každý pád končí opravou v řádu tisíců korun, při ceně odpovědnostních pojistek…

    0

    0
     | Odpovědět privátně
    •  Jiří Vařečka
     Účastník

     Mohu Vás tímto požádat o vysvětlení proč by se limit na elektroniku neuplatnil v obchodě, kde náhodou strčím do televize a ona spadne a rozbije se?
     Děkuji předem.

     0

     0
      | Odpovědět privátně
     •  Jakub Pecha
      Účastník

      Dobrý den:

      V případě poškození nebo zničení elektroniky, telefonů a kuchyňských spotřebičů pojistitel poskytne pojistné plnění max. do
      výše 3 000 Kč na jednu pojistnou událost, v případě sjednání pojištění s limitem pojistného plnění 10 mil. Kč a vyšším max. do výše
      10 000 Kč. Tento limit pojistného plnění se nevztahuje na pojistné události, kdy dojde k poškození nebo zničení elektroniky, telefonů
      a kuchyňských spotřebičů v důsledku požáru způsobeného pojištěným, výbuchu způsobeného pojištěným nebo úniku vody, jiné kapaliny
      nebo páry z vodovodních nebo kanalizačních potrubí, topných, klimatizačních, solárních nebo hasících systémů, včetně připojených
      zařízení nebo armatur, nebo z akumulačních nádrží způsobeného (míněn unik vody nebo páry) pojištěným. Tento limit pojistného plnění
      se rovněž nevztahuje na pojistné události spočívající v poškození nebo zničení zboží pojištěným v obchodech a na pojistné události
      spočívající v odpovědnosti pojištěného žáka nebo studenta za škodu způsobenou poškozením nebo zničením elektroniky nebo
      přístrojového vybavení právnické osobě vykonávající činnost jakéhokoliv druhu školy, včetně vysoké školy, nebo školského zařízení nebo
      právnické nebo fyzické osobě, na jejíchž pracovištích se uskutečňuje praktické vyučování nebo praxe, za škodu, kterou jí způsobili při
      teoretickém nebo praktickém vyučování, při studiu nebo praxi, nebo při výchově mimo vyučování anebo v přímé souvislosti s nimi.

      1

      0
       | Odpovědět privátně
   •  Tomáš
    Účastník

    Já bych ještě zareagoval k těm mobilům, z tohoto textu se mi zdá, že ani zde nebude limit uplatněn:

    technickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení strojních a elektronických zařízení jakoukoliv nahodilou události, která
    nastane nečekaně a náhle a není vyloučena např. rozbitím, výrobní vadou, vadou materiálu,

    Pojištění pro případ pojistného nebezpečí technická porucha se nevztahuje na škodné události:
    a) vzniklé na zařízeních starších 5 let,
    b) na které se vztahuje záruka za vadu a jakost,
    c) vzniklé trvalým vlivem provozu, opotřebením, korozí,
    d) na elektrických bateriích.

    Pojistnou hodnotou domácích elektrospotřebičů, audiovizuální a výpočetní techniky, telefonů, fotoaparátů a kamer, sportovních
    potřeb a dílenského a zahradního motorového nářadí starších 3 let je časová cena

    0

    0
     | Odpovědět privátně
    •  Jiří Vařečka
     Účastník

     Tomáši, netvrdím že toto není pravda, ale jedná se o úplně jiné pojištění.
     Dosud jsme zde debatovali o elektronice z hlediska pojištění odpovědnosti, tedy o škodách způsobených třetím osobám.
     Viz příloha VPP ODO 2018 platné od 1.11.2017.
     Vaše výše uvedená citece je z VPP pro pojištění majetku, tedy pokud si způsobím škodu já sám sobě.
     Opravdu to je něco úplně jiného.

     0

     0
     Přílohy:
     Pro zobrazení přilohy se musíte přihlásit.
      | Odpovědět privátně
  •  Naďa Kutilová
   Účastník

   Tak i já mám své aktuální informace co můžu předat :-)

   Odpovědnost nájemce stavby – zde si může pojistník pojistit 1 – 3 místa pojištění, musí se dát konkrétní adresy…….

   Již 2 den bojuju s kalkulačkou, která při zadání 3 adres po uložení nabídky vymaže druhý řádek, který je pro druhou konkrétní adresu (ponechá tam pouze PSČ a město, ulice a č.p. se vymaže). Pokud někdo potřebuje sjednat pojištění nájemce stavby hned tak ať do papírové smlouvy ulici a čp. napíše a dodá poznámku pro taxaci.

   Paní Petra Jakubovie z ČSOB už závadu s IT oddělením řeší, ale výsledek kdy bude vše opraveno se neví.

   Tak asi tak :-)

   3

   0
    | Odpovědět privátně
  • Zeptám se z neznalosti – jaké jsou rozdíly mezi odpovědnostmi ČSOBP Naše odpovědnost a v rámci Náš domov.
   V odpovědnosti v rámci Náš domov mi vadí výluka na regres nákladů zdravotního a sociálního pojištění – je to tak i u Naší odpovědnosti (2018)?

   0

   0
    | Odpovědět privátně
   •  Jiří Vařečka
    Účastník

    V informacích před počátkem (1.11.2017) byly tyto všechny změny byly popsány ČSOB jako sjednocení sazeb a pojistných podmínek.
    Tak by to tedy mělo být stejné.

    1

    0
     | Odpovědět privátně
   •  Jiří Vařečka
    Účastník

    Ufff, omlouvám se, špatně jsem pochopil otázku.
    Vkládám výluky:
    —–
    ČLÁNEK 17 Výluky z pojištění
    1. Vedle výluk uvedených v článku 6 se pojištění nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou:
    a) převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený právními předpisy,
    b) pohřešováním věcí,
    c) na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale pojištěný s nimi nikoliv po právu nakládá jako s věcmi vlastními,
    d) poškozením nebo zničením následujících užívaných věcí:
    – motorových vozidel,
    – jakýchkoli plavidel,
    – jakéhokoliv létajícího zařízení,
    e) formaldehydem, azbestem, skelnou vatou, toxickými plísněmi,
    f) při profesionální sportovní činnosti nebo veškeré přípravě k ní,
    g) při provozování nebo řízení plavidla, k jehož vedení je požadován průkaz plavební způsobilosti a při provozu nebo řízení letadla,
    h) viry, nefunkčností softwaru, poskytováním internetových služeb,
    i) zničením, poškozením nebo pohřešováním záznamů na zvukových, obrazových a datových nosičích,
    j) následkem požití alkoholu nebo návykových látek,
    k) zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin,
    l) z výkonu práva myslivosti,
    m) úmyslným trestným činem, přestupkem proti občanskému soužití nebo porušením patentových či autorských práv,
    n) informací nebo radou,
    o) výkonem činnosti v obchodních korporacích, se kterou je podle právních předpisů spojena povinnost péče řádného hospodáře,
    p) nezískáním dotací, grantů či jakékoli jiné formy finanční podpory nebo jejich použitím k jinému účelu, než pro jaký byly uděleny,
    q) prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti spočívajícím v tom, že pojištěný nesplnil svou zákonnou nebo smluvní
    povinnost včas,
    r) pojištěným jako podnikatelem při jeho podnikání,
    s) pojištěným jako zaměstnavatelem jeho zaměstnanci podle pracovněprávních předpisů,
    t) při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s nimi, za něž pojištěný odpovídá svému zaměstnavateli.
    2. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností, vztahem nebo postavením pojištěného, u nichž:
    a) obecně závazný právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu a sjednat pojištění odpovědnosti (povinné pojištění),bez ohledu na to, zda je tato povinnost uložena pojištěnému nebo jiné osobě odlišné od pojištěného,
    b) pojištění odpovědnosti vzniká na základě skutečnosti stanovené obecně závazným právním předpisem (zákonné pojištění).
    3. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu, za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému,kromě újmy způsobené osobám, které sice jsou v relevantním vztahu k pojištěnému, ale újma vznikla v důsledku požáru nebo vodovodní škody při společném bydlení v jednom domě v oddělených domácnostech.
    4. Z pojištění nevzniká nárok na plnění v případě jakékoliv náhrady újmy přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady nebo v případě jakékoliv náhrady újmy přisouzené na základě jurisdikce Spojených států amerických nebo Kanady.
    —–
    Ještě připomínám = co není ve výlukách = je pojištěno.

    1

    0
     | Odpovědět privátně
   •  Jiří Vařečka
    Účastník

    Štěpáne, není jednoznačná odpověď, byla i nebyla, podle toho, jak se na to díváme.
    (S ohledem na NOZ si dovolím konstatovat, že toto je můj pohled, mohu se mýlit a věřím, že zdejší odborníci si následující ověří samostatným vyhledáním a ověřením.)
    Opět narážím na problém, že sem není možná dát přílohy, zde bych to barevně označil a bylo by to přehledné, tak jen tedy prokliky a odkazy.
    Ani dnes, 10.11.2017, jsem ještě nenašel na webu ČSOB VPP PMO 2018, docela smutné, ale máme je v ČSOB kalkulátoru, já jsem sem již výluky vložil, ale jen ty z “odpovědnosti v běžném životě”.
    Na webu jsou tedy ty dřívější, samostatné a rozdílné.
    1. Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 VPP PMO 2015
    2. Pojištění odpovědnosti VPP ODO 2014
    (obé je řešeno jako proklik na ty VPP)
    2015, na straně 12, ČÁST D. | POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU. článek 39, Výluky z pojištění, bod 4.
    “Pojištění se nevztahuje na povinnost uhradit pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter, udělené pojištěnému.”
    2014, ČÁST B. | POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU, str.7., ČLÁNEK II Výluky z pojištění, bod 5.
    “Pojištění se nevztahuje na  povinnost uhradit pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter, udělené pojištěnému”
    2014. ČÁST C. | POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU
    PŘI VÝKONU POVOLÁNÍ, str. 8., Výluky z pojištění:
    Žádný takový bod tam není.
    —–
    Tak tedy nyní ta odpověď:
    Z výše zjištěného mi tedy vyplývá, že výluka na platby, jak se ptal kolega Štěpán byla v “Majetku 2015”, ale v “Odpovědnosti 2014” byla výluka pouze v běžné odpovědnosti, v zam-zam tato výluka není napsaná (nebo je, jinak napsaná, ale nenašel jsem to).
    OK ???
    ——
    Právě bylo spuštěno vkládání příloh, tak se pokouším …. uvidíme :-)

    1

    0
    Přílohy:
    Pro zobrazení přilohy se musíte přihlásit.
     | Odpovědět privátně
Reklama
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí

Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account