Zobrazeno 10.046x

Označeno štítky: , ,

Zvolené téma obsahuje celkem 27 odpovědí. This post has been viewed 10047 times Do diskuze (10 diskutujících) se naposledy zapojil uživatel  Jiří Vařečka a poslední změna proběhla 2 roky, 11 měsíci. This post has been viewed 10047 times

 • Autor
 •  Jiří Vařečka 
  Účastník

  Odpovědnostní pojištění je, podle mne, stále nedoceněné a veřejností odbornou i klientskou podceňované.

  Probírali jsme ho zde s ohledem na NOZ, ale protože jsem nenašel zpětně samostatné téma na “Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti”, zakládám toto a využívám i aktuálního článku:


  2. 3. 2016, 08:02


  Zranil vás padající sníh ze střechy? Náhradu škody požadujte po majiteli domu


  http://www.novinky.cz/finance/392815-zranil-vas-padajici-snih-ze-strechy-nahradu-skody-pozadujte-po-majiteli-domu.html


  Na rozdíl od mnohých článků na Novinkách, tento považuji, pro laickou veřejnost, za poměrně dobře napsaný.

  0

  0
   | Odpovědět privátně
 •  Jiří Vařečka 
  Účastník

  Byl bych rád, kdyby jste se také vyjádřili k tomuto tématu a napsali, co a kdy používáte.

  Já pro volbu tohoto pojištění mám základní rozdělení:

  vlastní – NEvlastní klient více jak jednu nemovitost (vnímejme jako nemovitý majetek)?

  Pokud vlastní, potom doporučuji toto pojištění od ČSOB, samostatnou smlouvou, jen je pouze otázkou nastavit její výši. Z této smlouvy je klient pojištěn odpovědnostně na všechny nemovitostí, které k datu škody vlastní, dokonce i rekreační (pokud se nepletu, podobné umí i Allianz, ale oni udělají pouze trvale obývané).

  Pokud klient vlastní nemovitost jednu, třeba jen byt, potom toto pojištění z pravidla nechávám ve společné smlouvě = odpovědnost běžná + odpovědnost z držby + poj. nemovitosti + poj. vnitřního vybavení.

  Bohužel u převážné většině ústavů platí, že si klienti musí sjednat pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti u každé takovéto smlouvy samostatně a to potom tuto smlouvu zdražuje, proto tedy volím to ČSOB.

  Na trhu je ale od cca 11/2015 novinka, majetkové pojištění od HVP, kde platí, že pokud si sjednám pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti, potom toto pojištění platí i na ostatní nemovitosti pojištěné u HVP.

  0

  0
   | Odpovědět privátně
  •  Vašek Kott 
   Účastník

   Jsem na tom stejně.

   0

   0
    | Odpovědět privátně
  • Jednám stejně, co se týká odpovědnosti z držby nemovitostí.

   Ale ještě by mě zajímalo: Jaké limity doporučujete klientům? Děláte u limitů rozdíl, jestli vlastní 1 nemovitost nebo více?

   0

   0
    | Odpovědět privátně
   •  Jiří Vařečka 
    Účastník

    Limity nastavuji dle NOZ.

    Když začínal platit, tak jsme to zde diskutovali.

    Tedy na částku, která je reálně vysouditelná = cena majetku (movitá + nemovitá) + peníze, které si klient vydělá do důchodu.

    Ano, vždy to je na závěr nějak upraveno, ale proč né?

    Máme Záznam z jednání.

    0

    0
     | Odpovědět privátně
  •  Naďa Kutilová 
   Účastník

   Připojím se do diskuze.

   Již druhý rok sjednávám pro klienty pojištění odpovědnosti od ČSOB i já sama ho mám.

   Klienti,kteří vlastní více nemovitostí je jedno pojištění odpovědnosti z držby výborné řešení. Zvyšovat pojistné částky pokud se koupí nebo zdědí nová nemovitost je přes formulář. Při prodeji se částka jen sníží a smlouva odpovědnosti nezaniká. Je to pohodlné a snadné i pro nás. Aktuální pojistná částka je s klientem lehce revidována dle potřeby.

   Velmi úsporné pojištění pro rekreační chaty, kdy je pojištění z držby např. u Allianz velmi drahé a klienti je nechtěli platit.

   Doporučuji všem, máte jistotu, že je Váš klient dobře ochráněn.

   0

   0
    | Odpovědět privátně
 •  Jiří Pácha 
  Účastník

  Souhlasím – také řeším stejně.

  Poznámka – ČSOB pojišťovna má nyní stejně jako HVP.A nemusí být řešeno samostatnou smlouvou (řešil jsem s poradenskou linkou…..chtěl jsem od nich potvrzení o tom alespoň e-mailem – obdržel jsem).

  0

  0
   | Odpovědět privátně
  •  Vašek Kott 
   Účastník

   jakože už ČSOB umí zase všechny vlastněné nemovitosti v rámci “majetkové” smlouvy?

   0

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Jiří Vařečka 
   Účastník

   Ano, ale já se domnívám, že je stále lepší to řešit samostatnou smlouvou.

   Těch důvodů je více. Např. že při případné likvidaci budu používat smlouvu, kde není ani slovo o mém majetku.

   0

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Roman Kroutil 
   Účastník

   Odpovědnost z vlastnictví od ČSOB platí na všechny nemovitosti, kde je klient vlastník, nebo spoluvlastník. Dříve nemusely být nemovitosti pojištěny u ČSOB, ale nově je nutno mít všechny nemovitosti současně pojištěny u ČSOB.

   0

   0
    | Odpovědět privátně
   •  Jiří Vařečka 
    Účastník

    Páni kolegové, ono to je u ČSOB trochu jinak – dvojí!!!

    1) – Pokud sjednáte odpovědnost jako samostatný produkt – Naše odpovědnost, potom se pojištění vztahuje na všechny nemovitosti, které pojištěný vlastní (dle KTN).

    2) – Pokud je sjednána odpovědnost jako doplňkové připojištění v produktu Náš domov, tak se odpovědnost z držby nemovitostí vztahuje pouze na danou pojištěnou nemovitost.

    Musíme tedy rozlišovat o jakém jejich produktu mluvíme.

    Já to výše prezentoval jako samostatný produkt.

    O tom, že by bylo dříve – nyní, za poslední cca 2 roky, tak o tom opravdu nevím – nemám informace.

    0

    0
     | Odpovědět privátně
    •  Roman Kroutil 
     Účastník

     Pane kolego,

     děkuji za upřesnění, právě jsem pročítal VPP a je to tak, jak říkáte.

     Mimochodem, loni jsem byl na školení ČSOB a tam bylo řečeno trochu něco jiného a samotným školitelem.

     Hold prověřovat, prověřovat, prověřovat a číst VPP, číst VPP, číst VPP.

     0

     0
      | Odpovědět privátně
    •  Roman Kolář 
     Účastník

     Jirko měl bych k odpovědnosti (občanské) dotaz. Když bude mít klient odpovědnosti dvě a na každé tři miliony limit a způsobil by škodu za 5 milionů, jak budou postupovat pojišťovny? Pokryje každá 2,5 mil?

     0

     0
      | Odpovědět privátně
     •  Ivan Špirakus 
      Účastník

      …. tedy Romane ?

      § 2816 Množné pojištění

      Je-li týž pojistný zájem pojištěn proti témuž pojistnému nebezpečí a pro tutéž dobu u několika pojistitelů, vzniká množné pojištění. Množné pojištění může vzniknout jako

      a) soupojištění, byla-li uzavřena smlouva mezi pojistníkem a více pojistiteli zastoupenými vedoucím pojistitelem a zavázal-li se pojistník platit jediné pojistné,

      b) souběžné pojištění, nepřesahuje-li souhrn pojistných částek pojistnou hodnotu pojištěného majetku nebo nepřesáhne-li souhrn limitů pojistného plnění skutečnou výši vzniklé škody, nebo

      c) vícenásobné pojištění, přesahuje-li souhrn pojistných částek pojistnou hodnotu pojištěného majetku nebo přesáhne-li souhrn limitů pojistného plnění skutečnou výši vzniklé škody.

      § 2817 Soupojištění

      (1) Je-li ujednáno soupojištění, vedoucí pojistitel určený ve smlouvě stanoví pojistné podmínky a výši pojistného, spravuje soupojištění, přejímá oznámení o pojistné události a vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitelů poskytnout pojistné plnění; v tomto rozsahu jedná jménem ostatních pojistitelů. Není-li ujednán způsob příjmů pojistného, přijímá vedoucí pojistitel i pojistné.

      (2) V rámci soupojištění lze smlouvu uzavřít i mezi pojistníkem a více pojistiteli, kteří si ujednali společný postup při pojištění určitých pojistných nebezpečí, a to jménem a na účet všech pojistitelů, a určili vedoucího pojistitele, popřípadě pověřili plněním jeho povinností společný orgán vytvořený k tomuto účelu, anebo pojišťovacího zprostředkovatele kvalifikovaného podle jiného zákona pro vyšší stupeň odborné způsobilosti.

      (3) Právo na pojistné plnění se uplatňuje vůči vedoucímu pojistiteli. Pojistitelé se mezi sebou vzájemně vypořádají podle svých podílů; nebylyli podíly ujednány, platí, že jsou stejné.

      (4) Při likvidaci pojistitele se jeho povinnosti z pojištění vyplývající ze soupojištění splní stejně jako povinnosti vyplývající z jiných pojištění ujednaných tímto pojistitelem.

      (5) Nepřihlíží se k ujednáním, která se odchylují od odstavců 1 až 4, a to ani v případě, kdy se některý z pojistitelů účastní soupojištění prostřednictvím obchodní sítě založené v místě sídla pojistitele nebo prostřednictvím jeho pobočky, které se nacházejí na území jiného členského státu Evropské unie nebo členského státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, než je stát sídla pojistitele, nebo nachází-li se pojistné riziko v některém z těchto států nebo v České republice. To neplatí při pojištění velkých rizik podle jiného zákona upravujícího pojišťovnictví.

      § 2818 Vícenásobné pojištění

      (1) Vznikne-li vícenásobné pojištění, oznámí to pojistník bez zbytečného odkladu každému pojistiteli a v oznámení uvede ostatní pojistitele a pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané v ostatních smlouvách.

      (2) Pojistitel, jemuž byla jako prvnímu oznámena pojistná událost, poskytne pojistné plnění do výše pojistné částky nebo limitu pojistného plnění ujednaného ve smlouvě, kterou je vázán, a oznámí to bez zbytečného odkladu ostatním pojistitelům, o nichž se dozvěděl. Tím není dotčeno právo oprávněné osoby požadovat pojistné plnění až do výše vyrovnání úbytku majetku na ostatních pojistitelích, pokud pojistná částka nebo limit pojistného plnění ujednaný ve smlouvě s prvním pojistitelem nepostačuje k vyrovnání celého úbytku majetku vzniklého v důsledku pojistné události.

      (3) Pojistitelé se vypořádají v poměru, v jakém jsou k sobě pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané ve smlouvách, kterými jsou vázáni, s přihlédnutím k pojistnému plnění poskytnutému podle odstavce 2 věty druhé.

      0

      0
       | Odpovědět privátně
     •  Roman Kolář 
      Účastník

      No paráda. Děkuji Ivane za vyčerpávající elaborát. Vysvětlím konkrétní stav, o který mi šlo. Manželé mají každý svoje pojištění občanské odpovědnosti.

      Pokud by sjednal pojistník dvě pojištění a budu posuzovat z tohoto pohledu můj dotaz, jedná se o vícenásobné pojištění. Odpověď tedy zní, že na škodě se budou podílet obě pojišťovny.

      K tomu mě napadají dvě věci:

      1. Co se stane, když to při sjednání té druhé odpovědnosti neohlásí?

      2. Bude postup stejný, pokud nesjednal pojištění stejný pojistník, ale nastane např. ten výše popsaný případ, že má každý z manželů svoje pojištění? Pojištění jednoho se vztahuje i na druhého, takže bych z toho vyvodil, že ano. Je to rovněž vícenásobné pojištění? Domnívám se, že z titulu toho, co je v pojištění kryto ano. Předmět pojištění je stejný… akorát je jiný pojistník.

      0

      0
       | Odpovědět privátně
     •  Jiří Vařečka 
      Účastník

      Dobrá otázka!

      Touto otázkou jsem tak rok – dva zpět dostával školitele jednotlivých ústavů.

      V převážné většině mi tvrdili, že jejich ústav může, vzhledem k zajištění, udělat pojištění odpovědnosti na maximální částku XX milionů a to že je tedy strop.

      Jejich = ANO, klienta = NE.

      (a jsme opět u té jednobarevnosti)

      Romane, na tu otázku mi byla vysvětleno toto:

      Pokud má člověk, nebo jsou v rodině, pojistky na pojištění odpovědnosti, potom při likvidaci je klient povinen je všechny nahlásit do ústavu (polopaticky = hlavního u kterého chce tu likvidaci uplatnit), který se s dalšími již dohodne na podílu škody.

      0

      0
       | Odpovědět privátně
     •  Ivan Špirakus 
      Účastník

      ad 1) pokud to neohlásí, asi to nemá žádný vliv na

      riziko a případné rozhodnutí pojistitele o změně smlouvy…

      pokud to zatají při škodě (a na hlášení škody je na to vždy otázka) tak má problém :)

      2) tom § o vícenádobném pojištění, je ale napsáno….

      “Vznikne-li vícenásobné pojištění” …

      čili je jedno, kolik pojistníků ho sjednalo (zda jeden nebo více) … nakonec o sobě ani nemusejí vědět … např 2 spolumajitelé, který každý žije jinde a nemluví spolu si pojistí tentýž dům ..

      podstatný je fakt že toto pojištění vzniklo …

      Mimochodem – tohle je asi nejčastšjší u SVJ – kdy je pojištěn byt jako nemovitost a současně dům

      0

      0
       | Odpovědět privátně
     •  Ivan Špirakus 
      Účastník

      0

      0
       | Odpovědět privátně
     •  Ivan Špirakus 
      Účastník

      0

      0
       | Odpovědět privátně
 •  Jiří Pácha 
  Účastník

  Zkopírovávám můj dotaz a vyjádření ČSOB pojišťovny k možnosti mít pojištěny 2 nemovitosti od ČSOB pojišťovny a jen na jedné smlouvě připojištěnu odpovědnost ( a z držby se vztahovala na obě nemovitosti). Odpovědnost-nejedná se o samostatnou smlouvu, ale o připojištění v produktu DOMOV.

  Z napsaného jsem pochopil, že je to možné takto realizovat.

  Budu rád za vaše postřehy….pokuď to vidíte jinak.

  Dobrý den,

  pojištění odpovědnosti za újmu je možné mít pojištění pouze u jedné PS, v případně odpovědnosti z držby nemovitosti musí být obě stavby pojištěny u ČSOB Pojišťovny.

  S přáním pěkného dne

  Tým Klientského kontaktního centra

  ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

  Masarykovo nám. 1458

  530 02 Pardubice

  http://www.csobpoj.cz/

  Dobrý den

  Chci si touto cestou potvrdit a mít e-mailové potvrzení o informaci z telefonní linky pro poradce ( kde potvrzení e-mailem nemohou realizovat )

  Klientovi vlastnící 2 nemovitosti připravují pojištění od ČSOB pojišťovny. Součástí bude i odpovědnost za újmu. Na infolince jsem se dozvěděl, že stačí mít tuto odpovědnost pojištěnou pouze na jedné smlouvě, ale bude hrazeno např. při škodě v souvislosti s vlastnictvím stavby ze všech staveb. které má majitel ( či spolumajitel ) pojištěn u ČSOB pojišťovny

  Prosím o potvrzení, že tomu tak je ( nenašel jsem k tomuto ustanovení v pojistných podmínkách ani manuálu )

  Předem děkuji

  0

  0
   | Odpovědět privátně
 •  Jiří Rondoš 
  Účastník

  Po delší odmlce ve vlákně připojuji svůj názor:

  Odpovědnost z držby nemovitosti ZA VŠECHNY vlastněné nemovitosti umí jednou smlouvou vyřešit ČPP (Domex). Samotné nemovitosti nemusí být u ČPP pojištěny.

  0

  0
   | Odpovědět privátně
 •  Jiří Rondoš 
  Účastník

  Po delší odmlce ve vlákně připojuji svůj názor:

  Odpovědnost z držby nemovitosti ZA VŠECHNY vlastněné nemovitosti umí jednou smlouvou vyřešit ČPP (Domex). Samotné nemovitosti nemusí být u ČPP pojištěny.

  0

  0
   | Odpovědět privátně
Reklama

Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account