Budova ČNB - sankce

Česká národní banka (ČNB) dohlíží na finanční trh. V rámci své činnosti postihuje prohřešky jeho účastníků. V poslední době rozdala několik statisícových pokut. Jejich příjemci jsou IPC, Tesla IS a Astorie. Za co si sankci vysloužily?

IPC

Společnost Invest & Property Consulting (IPC) se zabývá správou svěřenských fondů. Ve svém podnikání podle některých informací ale ve skutečnosti nabízí investice drobným investorům bez příslušného oprávnění. A toto zřejmě chtěla Česká národní banka prověřit. Marně.

ČNB si vyžádala od IPC dokumenty, na základě nichž by mohla posoudit, zda se společnost vejde do rámce vymezeného svěřenským fondům, nebo zda ho již překračuje. Česká národní banka ve své několikrát opakované žádosti se lhůtou 16. 7. 2019 po IPC požadovala:

 • detailní popis služeb, které poskytuje zakladatelům svěřenských fondů, respektive jednotlivým fondům;
 • detailní popis způsobu, jakým je nakládáno s majetkem svěřenských fondů, které vložily peněžní prostředky na účty vedené a spravované společností IPC;
 • vzorovou smluvní dokumentaci uzavíranou s jednotlivými zájemci o založení svěřenského fondu, včetně všech případných dodatků a obchodních podmínek a propagačních materiálů, obchodní podmínky a propagační materiály;
 • vzorovou smluvní dokumentaci uzavíranou s jednotlivými správci svěřenských fondů, včetně všech případných dodatků a obchodních podmínek;
 • jmenný seznam všech zakladatelů svěřenských fondů (každý identifikován uvedením jména, kontaktní adresy a emailové adresy a výší svěřené částky);
 • jmenný seznam všech správců svěřenských fondů (každý identifikován uvedením jména, kontaktní adresy a emailové adresy).

Na žádnou z výzev společnost IPC reagovala pouze podáním odporu, nahlížením do spisu a dotazováním ČNB, ale dokumenty dohledovému orgánu neposkytla. IPC žádné služby zakladatelům svěřenských fondů (dále jen jako: „SF“) v současné době neposkytuje. IPC poskytuje dílčí služby pouze správcům jednotlivých SF. Tyto služby je třeba vnímat jako služby výhradně servisního charakteru. Tyto servisní činnosti jsou poskytovány na základě individuálních požadavků správců SF, přičemž individualita poskytovaných služeb se přirozeně promítá, jak do obsahu těchto služeb, tak do jejich rozsahu. Lze konstatovat, že požadavky správce SF na poskytované služby obvykle vycházejí z jeho povinností, které jsou upraveny jak statutem SF, tak případně obecnými právními předpisy. Se správcem SF IPC vstupuje do smluvního vztahu, který svým charakterem odpovídá příkazní smlouvě. Touto smlouvou správce definuje rozsah a obsah konkrétních individuálně poptávaných služeb,“ tvrdila IPC v reakci na požadavky ČNB dne 17. 12. 2019.

Ovšem propagační materiály IPC podle ČNB hovoří jiným jazykem:

 • „Aktivní správou navyšujeme majetek klientů o 9,2% p.a.“
 • „Spravujeme více jak 1/3 svěřenských fondů.“
 • „Být největším správcem finančních prostředků ve svěřenských fondech, spravovat ¾ všech svěřenských fondů v ČR.“

ČNB navíc uvádí: Ze závazných objednávek zřízení svěřenského fondu, které má správní orgán k dispozici, vyplývá, že zakladatel závazně objednává zřízení svěřenského fondu přímo u účastníka řízení a současně se zřízením svěřenského fondu objednává i správu tohoto fondu na základě budoucí uzavřené smlouvy mezi správcem a účastníkem řízení.“

Navíc „z dokladů předložených jednotlivými zakladateli svěřenských fondů správní orgán dovodil, že účastník řízení, přestože opakovaně tvrdí, že neposkytuje žádné služby zakladatelům svěřenských fondů a nedisponuje žádnými vzorovými dokumenty, participuje na zakládání svěřenských fondů a rozhoduje o toku finančních prostředků ze svěřenských fondů,“ dodává ČNB.

Znepokojivou je další informace, kterou získala ČNB: „Účastník řízení pro jednotlivé svěřenské fondy založil účty u banky, a to na své jméno […] peněžní prostředky z těchto účtů pak byly převedeny na sběrný účet účastníka řízení […] na účty jednotlivých fondů jsou pak připisovány smluvně stanovená procenta zhodnocení.“

I zakladatelé svěřenských fondů poukazují na skutečnost, že s penězi bude podnikat IPC.

IPC dostala pokutu ve výši 100 tis. Kč. Nikoli za neoprávněné nakládání s prostředky klientů, ale za nedodání podkladů, na základě nichž by ČNB byla schopna posoudit, zda IPC postupuje podle zákona.

TESLA investiční společnost

Tesla IS si vysloužila pokutu ještě vyšší. Česká národní banka jí uložila zaplatit 300 tis. Kč. Důvodem byla absence základních postupů a dokumentů k vyhodnocení výhodnosti investice. Konkrétně:

 • nezavedla ve svých vnitřních předpisech postupy pro ekonomickou analýzu výhodnosti obchodu ze spolehlivých a aktuálních informací,
 • při nákupu korporátních dluhopisů do majetku obhospodařovaného fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. řádně neprováděla ekonomickou analýzu výhodnosti obchodů,
 • nezavedla pravidla pro provádění obchodů za nejlepších podmínek, konkrétně pravidla pro minimální počet protistran, pravidla pro jejich výběr ani pravidla pro dokumentování obchodů,
 • nedokumentovala způsob provádění obchodů s cennými papíry,
 • nedisponovala řídicím a kontrolním systémem, který by zahrnoval systém vnitřní kontroly, konkrétně průběžné kontroly provádění obchodů, jejich dokumentování a uplatňování postupů pro ekonomickou analýzu výhodnosti obchodů ze spolehlivých a aktuálních informací.

Například v oblasti dluhopisů držela společnost dluhopisy v objemu 25 % celkových aktiv fondu, přičemž se jednalo o dluhopisy pouze dvou emitentů – většinově J&T a menšinově EPH. Rizika spojená s takto koncentrovanými pozicemi přitom nikdo ani nevyhodnocoval. „Analýzy ekonomické výhodnosti ani jiné předložené dokumenty nedokládají provedení kreditní analýzy emitenta,“ uvádí ČNB.

U nemovitostí byla cena pouze navyšována, ale nebylo zdůvodněno, na základě jaké analýzy k navýšení hodnoty došlo. „Důvod pro postupné navyšování hodnoty nemovitosti od data jejího pořízení nebyl správnímu orgánu sdělen ani během pohovoru vedeného dne 20. 9. 2017 se členem výboru odborníků,“ uvádí ČNB.

Jako příklad dává ČNB pořízení zámku Čechtice 20. 6. 2016 v ceně 33 771 850 Kč, která byla do 31. 7. 2017 navýšena na rovných 35 mil. Kč. Analýzou předložených podkladů nebyly zjištěny objektivní důvody, které by mohly vysvětlovat navýšení hodnoty této nemovitosti,“ dodává ČNB.

U jiné nemovitosti se odhadní cena (54 mil. Kč) výrazně lišila od stanovené „tržní ceny“ dle člena výboru odborníků fondu (70 mil. Kč).

Investiční společnost na zjištění ČNB reagovala zastavením nákupu dluhopisů a vytvořením nespočtu chybějících vnitřních předpisů a postupů.

A pokud by někoho napadla spojitost investiční společnosti s automobilkou Tesla, tak žádná není… na TESLA investiční společnost se firma přejmenovala 1. května 2018 ze společnosti WMS investiční společnost.

Astorie

Vysoké sankce se nevyhnuly ani investičním zprostředkovatelům. Konkrétně společnost Astorie podle ČNB přijímala nepřípustné pobídky od společností formou provize, protože svým 23 zákazníkům nepředala informaci o přesné výši provize.

Navíc Astorie „nevykonávala svou činnost řádně a obezřetně“, protože neměla správně nastavený kontrolní systém a nekontrolovala podřízené zaměstnance a jiné osoby.

Dále společnost k 8 smlouvám o neživotním pojištění nezdůvodnila, co vedlo k výběru pojistitele. A ani v oblasti pojištění „nezavedla a neuplatňovala pravidla kontroly činnosti svých pracovníků a vázaných zástupců a jejich pracovníků přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti v oblasti distribuce pojištění“.

Prohřešků se dopustila i v úvěrovém zprostředkování, kdy 33 klientů nedostalo všechny informace, 12 je neposkytla dostatečně včas a v 7 zapomněla informovat všechny spoludlužníky.

Za tyto prohřešky si vysloužila sankci 150 tis. Kč.

 

Jak hodnotíte dohledovou činnost a údílení sankcí ze strany ČNB vy? Podělte se o svůj názor v diskusi.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account