Budova ČNB - Česká národní banka
Zdroj: ČNB

Česká národní banka (ČNB) vydala v polovině května stanovisko „K pravidlům odměňování vázaných zástupců investičních zprostředkovatelů“. A tím s okamžitou platností zrušila veškeré provizní investiční poradenství.

Základ stanoviska ČNB shrnuje: Způsob odměňování pouze na základě provizí, tj. prostřednictvím pohyblivé složky odměny, je tedy i u vázaných zástupců investičního zprostředkovatele vyloučen.“ Jak k tomuto názoru Česká národní banka došla?

Investiční zprostředkovatel musí plnit celou řadu povinností. Jedna z nich se týká odměňování vázaných zástupců. Ta vychází z čl. 27 nařízení EU 2017/565, který stanovuje, že vázaní zástupci mají stanovenou pravidelnou pevnou měsíční odměnu, která je vyvážená s pohyblivou složkou. A zatímco pohyblivá složka může být i nulová, pokud vázaný zástupce nesplní stanovená kritéria, tak pevná složka „musí být v zásadě sama o sobě dostatečná pro pokrytí základních životních nákladů“.

Pevná složka odměny tak především nemůže, ani pro účely čl. 27 nařízení (EU) 2017/565, záviset na dosažených výsledcích, musí být stálá, tj. je platná po určitou dobu (např. 1 rok), a je neodvolatelná, tj. nelze ji zpětně snížit nebo odejmout,“ explicitně uvádí ČNB ve Stanovisku.

Přitom ani pohyblivá složka nesmí být podle výkladu České národní banky stanovena pouze na základě kvantitativních kritérií, tedy na základě objemu zprostředkovaných investic či podobného množstevního ukazatele. Podmínky, na jejichž základě má být pohyblivá složka odměny vyplácena, „nejsou založeny výlučně ani převážně na kvantitativních obchodních kritériích a plně zohlední vhodná kvalitativní kritéria, která odrážejí soulad s platnými právními předpisy, spravedlivé zacházení se zákazníky a kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům“.

A aby toho nebylo málo, k pohyblivé složce se vázaný zástupce nemůže dostat hned… přiznání této složky odměny má být vyhodnoceno na základě stanovených kritérií za uplynulý rok. A navíc „část této pohyblivé složky odměny vyplatí vázanému zástupci ihned a část odloží do následujícího dostatečně dlouhého období (typicky v řádu let), kdy ji bude na poměrném základě (pro rata) vyplácet“.

Rozložení výplaty ČNB zdůvodňuje tím, že pokud následně (tedy po vyhodnocení kritérií pro přiznání bonusu) investiční zprostředkovatel zjistí pochybení ze strany vázaného zástupce, může mu odměnu snížit či odebrat. A „v případě pozdějšího zjištění závažných pochybení na straně vázaného zástupce bude možné po něm již vyplacenou pohyblivou složku odměny zpětně vymáhat“.

Česká národní banka sama přiznává, že nařízení EU 2017/565, na které se odvolává, ani směrnice MiFID, která stanovuje pravidla investičního poradenství a zprostředkování, neobsahuje definici „pevné“ a „pohyblivé“ složky odměny. ČNB se odvolává na jiné směrnice (2010/76/EU a 2013/36/EU), podle kterých by měla pevná složka „především odrážet příslušné odborné zkušenosti a organizační odpovědnost, jak jsou stanoveny v popisu pracovní náplně zaměstnance v rámci podmínek pracovního poměru“ a pohyblivá „odrážet udržitelný výkon přizpůsobený riziku, jakož i výkon nad rámec toho, co je požadováno ke splnění popisu pracovní náplně zaměstnance v rámci podmínek pracovního poměru“.

U pevné složky přitom mimo jiné „nezávisí na dosažených výsledcích“. A u provizního poradenství závisí především (mnohdy i zcela) na dosažených kvantitativních výsledcích. Jinými slovy: Neprodáš, nedostaneš zaplaceno.

Pevná složka také „nemotivuje k podstupování rizik“. I v tomto bodě dochází k rozporu s provizním modelem investičního poradenství a zprostředkování, neboť rizikovější investice jsou odměňovány vyšší provizí než konzervativní investice. Poradci tak mohou být motivováni prodávat spíše dynamické investice, což zvyšuje riziko missellingu a poškození klienta.

Jakkoliv se tedy citované předpisy a obecné pokyny na investiční zprostředkovatele nevztahují, s ohledem na věcnou blízkost (vztahují/vztahovaly se na investiční podniky a vykládají stejné pojmy, jaké se použijí i na investiční zprostředkovatele) je třeba pojmy pevná a pohyblivá složka odměny vykládat dle uvedených ustanovení,“ uzavírá zdůvodnění použití výkladu pevné a pohyblivé složky odměny z jiných směrnic ČNB.

Česká národní banka ve svém stanovisku k regulaci finančního trhu ze dne 16. 5. 2024 s účinností k 16. 5. 2024 de facto ruší provizní investiční poradenství a zprostředkování. Fakticky považuje provizní poradenství za neslučitelné s povinnostmi investičního zprostředkovatele.

ČNB ale ponechala malou skulinku pro vázané zástupce, kteří jsou samostatnými podnikateli: „Dále platí, že výše popsaná pravidla jsou zavedena v první řadě pro zaměstnance a u vázaných zástupců jako podnikatelů poskytuje bod 41 preambule nařízení (EU) 2017/565, a poznámka pod čarou k bodu 22 výše zmíněných obecných pokynů ESMA, možnost vzít v úvahu jejich zvláštní postavení.“ 

Ovšem nezapomíná poznamenat: „Za bezpečný přístav však lze považovat právě dodržení obecných pravidel stejných pro zaměstnance i vázané zástupce.“

Jak bude ČNB postupovat v praxi a jakým způsobem bude vymáhat pravidla nastavená květnovým stanoviskem, ukáže až budoucnost…0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account