Rok 2020 je dalším rokem, ve kterém je stanoven pevný termín ukončení přechodného období pro splnění odbornosti, tentokrát pro sektor distribuce pojištění. Jak se projeví přerušení zkoušek v době nouzového stavu?

Do průběhu akreditovaných zkoušek, stejně jako do všech ostatních oblastí našeho života, však zasáhla koronavirová krize a s ní spojené celotržní přerušení realizace zkoušek.  Zkoušet se zcela přestalo v reakci na opatření vlády ČR ze dne 14. 3. 2020.

Současná situace prozatím nasvědčuje tomu, že zkoušky budou obnoveny za dodržení všech bezpečnostních opatření již v květnu. K datu sepsání tohoto článku se počítalo s uvolněním omezení pro pořádání vzdělávacích akcí již od 11. května.

Máme tedy takřka dva měsíce, ve kterých nebylo možné zkoušky skládat.  Jaký je dosavadní průběh zkoušek? Jaká je úspěšnost?  Bude dostatečná kapacita?

A hlavně: Je termín 30. 11. 2020 pro všechny zvládnutelný?                 

Podíváme se na základní statistiky dosavadního průběhu zkoušek a zkusíme si na tuto otázku alespoň zčásti odpovědět.

Shrnutí základních informací

Dnem 30. 11. 2020 končí přechodné období pro odbornou způsobilost, všichni pojišťovací zprostředkovatelé  a vázaní zástupci tedy do této doby budou muset složit novou odbornou zkoušku u subjektu akreditovaného Českou národní bankou.

Infografika: Harmonogram termínů vztahujícím se k odbornosti podle ZDPZ

harmonogram - odborná způsobilostStatistiky odborných zkoušek podle ZDPZ od počátku do přerušení realizace 14. 3. 2020

Většina trhu se na akreditované zkoušky podle ZDPZ teprve připravuje. Jaké jsou zkušenosti prvních poradců a vašich kolegyň a kolegů? Jakou zvolit strategii pro úspěch u zkoušky? Nejprve něco ze statistiky.

Zkoušky byly spuštěny v září 2019. Během podzimu se o zkoušku pokusilo jen něco přes 1000 osob, a zájem začal výrazně narůstat od letošního ledna.

Tabulka 1: Celkový přehled účasti na zkouškách a úspěšnosti od spuštění do 31. 3. 2020

ObdobíVydáno testůÚspěšně absolvovánoÚspěšnost u zkoušky
1. 7. 2019 – 30. 9. 2019                     80                        4961,3 %
1. 10. 2019 – 31. 12. 2019               1 032                     66164,1 %
1. 1. 2020 – 31. 3. 2020               6 841                  5 56581,3 %
Celkem k 31. 3. 2020               7 953                   6 275 78,9 %

Zdroj: Čtvrtletní statistiky ČNB, dostupné na https://cnb.cz

Zájem o jednotlivé kategorie a úspěšnost u zkoušek

Průměrná úspěšnost u zkoušek podle ZDPZ je aktuálně na úrovni 78,9 % (Data k 31. 3. 2020). Oproti datům za rok 2019, vzrostla úspěšnost, což je pozitivní.

Zájemci si vybírají kategorie zkoušek podle činností, které chtějí vykonávat v praxi. Pojďme se tedy podívat na to, jaká je situace v jednotlivých kategoriích zkoušek podle ZDPZ.

 Tabulka 2: Přehled účasti na zkouškách a úspěšnosti podle jednotlivých kategorií zkoušky

Kategorie zkouškySkupiny odbornosti (zkrácený název)Vydáno testůPodíl kategorie na celkuÚspěšně absolvovánoÚspěšnost
Zkouška IŽivotní pojištění                1 84723,22 %              1 63488,47 %
Zkouška IIPojištění motorových vozidel                   2843,57 %                  24184,86 %
Zkouška IIINeživotní občanské pojištění                   88411,12 %                  66775,45 %
Zkouška IVPojištění týkající se podnikatelské činnosti                     981,23 %                    8990,82 %
Zkouška VPojištění velkých pojistných rizik                   7209,05 %                  59182,08 %
Zkouška VIKombinace Zkoušky I a II                     390,49 %                    3794,87 %
Zkouška VIIKombinace Zkoušky I a III                1 22915,45 %                  90073,23 %
Zkouška VIIIKombinace Zkoušky I a IV                   6618,31 %                  52278,97 %
Zkouška IXSouhrnná zkouška na pojištění, kombinace I a V                2 19127,55 %              1 59472,75 %
Celkové údaje                7 953                6 275 78,90 %

*Podíl účasti na dané kategorii zkoušky z celku, indikuje zájem o danou kombinaci činností

Co ze statistiky vyplývá?

Nejvyšší četnost, a tedy zájem o složení konkrétních kategorií zkoušek, je doposud zaznamenána u kombinovaných zkoušek, zahrnujících více skupin odbornosti. Zkoušky VII, VIII a IX jsou zastoupeny 51 % z celkového počtu odevzdaných testů.

Pokud přičteme podíl takřka 23 % zájemců o samostatnou zkoušku I. – Životní pojištění, vyjde najevo, že takřka tři čtvrtiny zájemců míří na kombinaci skupin odbornosti Životní pojištění a některého z neživotních pojištění.

Úspěšnost u zkoušek je opačná – nejvíce zastoupené a poptávané kategorie zkoušky (VII, VIII a IX) vykazují relativně nejnižší úspěšnost. Důvodem může být zejména komplexnost těchto kategorií zkoušek, kde se testy generují z nejširších okruhů otázek soustředěných v databázi ČNB.

V této souvislosti je zajímavý vyšší podíl samostatné Zkoušky I – Životní pojištění (23,2 % z celku). Tato zkouška přitom vykazuje jednu z nejvyšších úspěšností (necelých 88,5 %).  Lze předpokládat, že zájemci o tuto zkoušku nedistribuují pouze životní pojištění, ale rozložili si skládání zkoušek na dvě části a v další fázi složí zkoušku na některé z neživotních pojištění.

Pokud bychom rozložili tyto dvě kombinované kategorie do jednotlivých skupin odbornosti a srovnali úspěšnost, vyjde srovnání takto:

Tabulka 3: Srovnání úspěšnosti souhrnné zkoušky IX a jednotlivých zkoušek I a V

Kombinovaná zkouška IXJednotlivé kategorie zkoušek I a V,

skládané samostatně

Kategorie zkoušky

Kombi

Skupiny odbornosti% úspěšnostiKategorie zkoušky% úspěšnostiKategorie zkoušky% úspěšnosti
IX (I+V)Souhrnná zkouška na pojištění72,75 % I Životní pojištění88,74 %V Pojištění velkých pojistných rizik82,08 %

Pozn.: Při složení jednotlivých zkoušek I a V získá zájemce odbornost shodnou jako při složení jedné kombinované zkoušky IX.

Jak složit zkoušku podle ZDPZ?

Z údajů vyplývá, že zájemci o kombinované kategorie zkoušek, a tedy o komplexnější činnost v distribuci pojištění, mají dvě strategie, jak složit odbornou zkoušku podle ZDPZ.

Strategie I.: zvolit kombinovanou zkoušku podle potřebné skupiny odbornosti (kategorie VII. až IX.)

 • Tento způsob má podle statistik prozatím výrazně nižší úspěšnost. Kombinované kategorie jsou sestaveny z širokého okruhu otázek i případových studií.
 • Při komplexnější zkoušce je tedy nutné nepodcenit přípravu. Z dat přípravných nástrojů EFPA vyplývá, že úspěšnost u zkoušky se začíná zvyšovat při nejméně 3 úspěšných cvičných simulovaných testech v aplikaci Dril, s prostudovaným elearningem. Podporou může být i prezenční kurz, jak je reportováno od stávajících účastníků.
 • K dispozici jsou díky společné databázi otázek ČNB, sestavené odborníky z ČAP a EFPA, i seznamy otázek včetně zdůvodnění odpovědí pro offline studium.
 • Nevýhodou této strategie je nižší úspěšnost, výhodou může být účast na jednom termínu s kompletním složením požadovaných skupin odbornosti.

Strategie II.: rozdělit zkoušky a složit postupně Kategorii I. – Životní pojištění, a po úspěšném absolvování pak v následujícím termínu složit příslušnou kategorii zkoušky pro neživotní pojištění (Kategorie II. až V.).

 • Tento způsob má podle statistik zřetelně vyšší úspěšnost.
 • Otázky se losují z užšího okruhu otázek a menšího počtu případových studií.
 • Přípravu tak lze lépe zvládnout.
 • Nevýhodou této strategie je nutnost absolvovat dva termíny zkoušek namísto jednoho.

Koronavirus a přerušení zkoušek: Lze termín stihnout?

Přerušení zkoušek nastalo v reakci na opatření vlády ČR ze dne 14. 3. 2020. K datu sepsání tohoto článku se počítá s uvolněním omezení pro pořádání vzdělávacích akcí od 11. května.

K úvahám o zvládnutelnosti stanoveného zákonného termínu pro splnění odbornosti je zajímavé se podívat na data o průběhu předchozích adekvátních odborných zkoušek, tj. zkoušky podle ZSÚ a ZPKT. Vzhledem k nedostupnosti podrobnějších dat jsem použil údaje akreditované osoby EFPA ČR, která má na trhu akreditovaných zkoušek dostatečně reprezentativní zastoupení. Pro přehlednost uvádím jednotlivé teze v bodech.

 • U obou předchozích zkoušek bylo pozorováno „sedlo“ uprostřed roku, kdy dovolené a prázdninový klid způsobí nezájem o zkoušky a jejich skládání, přestože je v daném roce termín vyplývající z dané legislativy.
 • V rámci průběhu zkoušek během roku lze pozorovat, že v červenci jde na zkoušky okolo 2,5 % z celkem zkoušených a v +/- 1 měsíci (červen, srpen) pak cca 5 – 6 % za měsíc z celkem zkoušených. V letech 2018 i 2019 (ZPKT) bylo obdobně slabé září (6 – 7 %).
 • Pokud srovnáme podíly počtu zkoušených v těchto měsících běžného roku (období červen – září) s průměrným rozložením podílu 1 měsíce jako 1/12 roku (1/12 = 8,3 %), jde o poměrně velký propad v počtu zkoušených. Jinými slovy, 4 měsíce „letního klidu“ obsahují výraznou kapacitní rezervu.

Obdobnou situaci předpokládáme celotržně.

Zvládnutelnost konečného termínu zkoušek podle ZDPZ

Z uvedeného modelového příkladu ostatních zkoušek lze udělat analogický závěr – není důvod se domnívat, že se zkoušky podle ZDPZ svým průběhem budou nějak výrazně lišit. Pokud bychom uvažovali teoretický výpadek daný karanténou i s rezervou na plné 3 měsíce, (polovina března – polovina června), lze konstatovat, že termín listopad 2020 pro zkoušky ZDPZ stihnutelný je, a to za předpokladu využití uvedené letní rezervy a za splnění podmínky zahájení zkoušek v měsíci červnu.

Z dat představených v tomto článku vyplývá, že odborné zkoušky naštěstí nebudou nějakou „černou labutí“ oboru distribuce na finančním a pojišťovacím trhu. Úspěšnost před přerušením rostla, obnovení zkoušek je na cestě, časový skluz je zvládnutelný.

Závěrem si všichni přejme, aby nám pozitivní vývoj a klesající počty nákazy vydržely. A také, abychom nenadálou koronavirovou krizi a následnou „deziluzi“ z podpory státu podnikatelským subjektům přečkali nejen ve zdraví, ale s minimálními ekonomickými škodami a dopady.

Autor je místopředseda rady EFPA0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account