holver
Zdroj: holver.cz

Statisícovými pokutami ČNB v poslední době nešetří. Po sankci 500 tis. Kč pro INSIA dostala pokutu 250 tis. Kč společnost holver. Za co?

Česká národní banka (ČNB) provedla ve společnosti holver kontrolu za období roku 2018 a začátku roku 2019. Ve většině kontolovaných bodech se ale omezila pouze na období od 1. 12. 2018 do 8. 2. 2019, ve kterém holver zporstředkoval 727 pojistných smluv. Z nich ČNB zkontrolovala 53, v čemž bylo 31 smluv o životním pojištění a mezi nimi 18 o rezervotvorném životním pojištění.

Řada prohřešků identifikovaných dohledovým orgánem se týká předávaných informací klientovi. Pojišťovací zprostředkovatel v neinformoval (všechny) své klienty o pojišťovnách, s nimiž má uzavřenu smlouvu o zprostředkování, a v některých případech vázaní zástupci nepředali informaci o odměně či jejím výpočtu. Stejného prohřešku se dopustili i v oblasti investičního zprostředkování.

A klienti dostali sice informace o možnostech reklamace, ale nikoli na „trvalém nosiči dat“, jak vyžaduje zákon, přičemž reklamační řád s příslušnými informacemi byl k dispozici jen na centrále společnosti k nahlédnutí.

Další chyby se týkají samotné rady poskytované v oblasti pojištění. Společnost v řadě případů nezjišťovala veškeré potřebné informace k jejímu poskytnutí, navíc následně u některých klientů nezaznamenala požadavky, cíle a potřeby zákazníka a důvody, na kterých zakládá svá doporučení pro sjednání daného pojištění“.

To neznamená, že by poskytnutá rada byla špatná. Pouze není dostatečný podklad pro ČNB, aby kvalitu rady posoudila… pokud by se k posuzování kvality rady odhodlala. Zatím se sankce pro pojišťovací zprostředkovatele týkají vesměs pouze chybných či chybějících záznamů.

České národní bance jsme zaslali dotaz, zda již vedle chybějících či neúplných záznamů k posouzení kvality rady sankcionovala i případ, kdy veškeré dokumenty byly správně vyplněné, ale poskytnutá rada byla chybná. Snad jediným případem je pokuta 6 mil. Kč, kterou obdržel Lukáš Štork za své působení v OVB Allfinanz a v jejímž odůvodnění ČNB mimo jiné píše: „Zprostředkoval pojistné smlouvy investičního životního pojištění klientům, pro které byly takové smlouvy s ohledem na jejich požadavky a potřeby nevhodné.“ (rozhodnutí ČNB č. j. 2013/5704/570 ve znění rozkladu č. j. 2013/3449/110)

Ovšem i v případě Lukáše Štorka bylo hlavním důvodem udělení pokuty, že „nesplnil opatření k nápravě, které mu bylo uloženo“.

Závažnější se jeví přestupek proti vlastním nastaveným pravidlům k předávání pokynů od zákazníků. Ty podle vnitřních předpisů má společnost předat partnerské organizaci do 5 pracovních dnů. A tento limit v mnoha případech nedodržela. V nejhorším případě byla uzavřená smlouva předána až po 29 pracovních dnech. Tím holver porušil odborné péče a nejednal v nejlepším zájmu zákazníků.

Společnost holver se podle ČNB zavázala sjednat v tomto směru nápravu, která má spočívat v proškolení pracovníků obchodního a administrativního oddělení ohledně řádného dodržování lhůty stanovené vnitřními předpisy účastníka řízení pro zpracování a předání uzavřených smluv týkajících se investičních služeb“.

Poslední prohřešek nalezený Českou národní bankou zasahuje až do mezinárodního práva. Mezi 85 složkami kontrolovaných klientů ČNB zjistila, že žádná z těchto složek neobsahovala dokument prokazující splnění povinnosti zaznamenat v rámci identifikace klienta, zda klient není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí“. Společnost holver podle dohledového orgánu od 3. 1. 2018 do 30. 1. 2019 nezaznamenala, zda klient podléhá sankci, ve 156 případech.

Pokuta 250 tis. Kč? Mohla být vyšší…

I v případě společnosti holver mohla Česká národní banka sáhnout k výrazně vyšší sankci. Podle zákona o zprostředkování pojištění a zajištění mohla být pokuta až 135,125 mil. Kč a podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu dokonce až 150 mil. Kč. Jen za porušení AML zákona hrozilo nejvýše 1 mil. Kč.

Za přitěžující okolnost ČNB uvedla, že „účastník řízení neplnil některé povinnosti po dobu až 13 měsíců“. Naopak polehčující okolností bylo, že účastník řízení deklaroval, že přijme příslušná opatření, aby většinu výše uvedených nedostatků napravil“.

Stejně jako ze společnosti INSIA chce ČNB i ze společnosti holver udělat odstrašující případ pro ostatní účastníky trhu:Správní orgán je přesvědčen, že s ohledem na represivní funkci sankce a generální prevenci je na místě uložit účastníku řízení za vytýkaná jednání peněžitou sankci tak, aby dala ostatním účastníkům trhu na vědomí, že vytýkaná jednání považuje za závažná porušení povinností, jejichž neplnění musí být trestáno a vynucováno.“

ČNB dále přihlédla k výši vlastního kapitálu společnosti holver, která činila ke konci roku 2018 celkem 20,42 mil. Kč a o rok později 15,353 mil. Kč. Výsledkem je pokuta ve výši 250 tis. Kč, kterou ČNB považuje za přiměřenou a adekvátní intenzitě zjištěného pochybení“ a navíc není likvidační.

Společnost holver se k udělené sankci nechce vyjadřovat.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

Nepamatujete si své heslo?