Co přináší nový občanský zákoník (NOZ), který začne platit 1. ledna 2014, pojišťovnám? Jak se změní jejich byznys? A co se změní pro nás? Opravdu se jedná o revoluci v pojištění odpovednosti? O tom všem je náš rozhovor s Vladimírem Přikrylem z ministerstva financí.

Co se mění pro nás jako pro spotřebitele?

Dochází k posílení slabších stran, tedy spotřebitelů. Za spotřebitele je přitom považována každá fyzická osoba, která nejedná v rámci podnikatelské činnosti. Pojistitel si bude muset dát pozor na to, že spotřebitel je v méně výhodné pozici – to znamená nebude mu smět „podstrkovat“ dodatky smluv, které jsou pro něj špatně čitelné nebo nesrozumitelné. A také ty, které nemůže běžně chápat člověk s průměrným rozumem podle paragrafu 4 NOZ. V něm se říká, že “ každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.”

Když bude takto pojistitel postupovat, vyhne se tomu, že ho pojistník napadne za to, že uzavřel smlouvu v rozporu s NOZ. Nový občanský zákoník označuje taková jednání jako zdánlivá. NOZ však před absolutní neplatností smlouvy dává přednost relativní neplatnosti. Smlouva tedy zůstane dál platná, ale k ustanovením, která jsou vysloveně nevýhodná pro slabší stranu, se nebude přihlížet. Jako by tam nebyla.

Na druhou stranu bude pojišťovna více chráněna proti spekulantům a osobám, které jsou jejími dlužníky. Příklad: máte pojištění odpovědnosti a vytopíte souseda. Z pojistného plnění si pojišťovna od ledna může odečíst částku, kterou jí dlužíte. Pojišťovna tak vytopenému sousedovi zaplatí nižší částku.

Další příklad: povinností pojistníka je podle nového občanského zákoníku oznámit zvýšení pojistného rizika. Pokud to pojistník neoznámí, pak mu třeba pojišťovna sníží pojistné plnění.

V této souvislosti je nutné rovněž připomenout paragraf 5 , který platí obecně pro všechny, kteří se hlásí k nějaké odbornosti. Platí tedy i pro zprostředkovatele. Právě ti musí lidem zodpovědně poradit, protože většina lidí nepatří mezi odborníky na pojištění.

 

Můžete tento důležitý paragraf vysvětlit?

Paragraf 5 přesně říká, že „Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.”

Dodám, že tento paragraf platí obecně pro ty z nás, kteří se hlásí k nějaké odbornosti. Neplatí to tedy jen pro toho, kdo prodává pojištění, ale i pro toho, kdo zapojuje elektřinu, vyrábí stroje… Ti všichni to musí vykonávat s maximální odbornou péčí. A pak nutno zmínit ještě paragraf 2950. Ten říká, že „Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.”

Takže když někomu radíte, jste povinna nahradit škodu, kterou způsobíte svojí informací nebo radou.

 

Jaké povinnosti zavádí nový OZ pro pojistníky?

Pojistník nesmí pojišťovnu „otravovat“ neustálými dotazy, když mu již jednou na jeho dotazy řádně odpověděla. To je zneužití postavení, které nám právo dává.

Pak je tu povinnost pravdivých sdělení (paragrafy 2788 a 2789). To se týká pojistníka , pojištěného i pojišťovny. Jde o to, že když se pojistitel pojistníka na něco dotazuje, ten nesmí zamlčet nic podstatného. Jedná se o odpovědi na dotazy, které pojistitel pojistníkovi písemně sdělil a kterými mu dotyčný popisuje riziko, které on má převzít pojistnou smlouvou. To znamená, že pojistník nesmí zamlčet nic podstatného v tom, co je pro pojistitele rozhodující, aby s ním smlouvu uzavřel.

Pokud pojistník něco zamlčí, pojistitel může od smlouvy odstoupit. Lze tak učinit do dvou měsíců ode dne, kdy pojišťovna zjistí porušení povinnosti pravdivě odpovědět.

Pojistitel musí podle paragrafu 2789 zvážit požadavky pojistníka a pokud by pojištění, které chce pojistník uzavřít, neodpovídalo jeho potřebám a on to s ním přesto uzavřel, aniž by ho na to upozornil, může pojistník od smlouvy odstoupit.

Kdykoliv – tam není uvedena žádná lhůta. Pojistník řekne: Já jsem po vás chtěl takové a makové pojištění, ale vy jste mě neupozornili na to, že to neodpovídá mým potřebám, takže já od smlouvy odstupuji. A pojistitel mu bude muset vrátit pojistné.

 

Jaké změny obecně přináší OZ v neživotním pojištění?

V neživotním pojištění se budou muset pojistitelé zamyslet nad sazbami v pojištění odpovědnosti. Dochází k výrazným změnám u tzv. šestistovkových paragrafů. To se týká především promlčení.

Příklad: dnes vás nabourá auto, vy z toho budete mít minimální škodu, v této souvislosti bude vypracován lékařský záznam, vyšetří to policie. Na první pohled se nic neděje. Ale za 10 let vám lékaři zjistí, že vám selhává nějaký orgán, a vy usoudíte, že to má přímou příčinnou souvislost se škodou, která nastala před 10 roky. Když to lékaři potvrdí, půjdete na pojišťovnu a budete požadovat náhradu škody, respektive té újmy. A pojišťovna bude muset platit.

To je první výrazný posun.

 

A další změny?

Nastává výrazný posun v pojištění odpovědnosti u nemajetkových škod. U škody na zdraví se vám hradí škoda, která vám vznikla, to je například ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti. Vedle toho se vám hradí i nemajetková újma. (Újma je přitom širší pojem než škoda.) Jde zejména o bolestné, ztížení společenského uplatnění a duševní útrapy. Právě tady nastává revoluce, protože nemajetkové újmy se řídí přiměřeným zadostiučiněním. To znamená, že vyhláška ministerstva zdravotnictví o bodovém zhodnocení se zlikvidovala! Ta nebude od 1. ledna 2014 platit! A je to správně, protože tohle byla socialistická nivelizace.

Když vám někdo způsobí úraz, vy budete mít jen povrchové zranění, ale dostanete do toho infekci, tu ruku vám uříznou pod narkózou, tak jste určitě vytrpěla menší bolesti než když vám tu ruku zachytí nějaký stroj a ruku vám rozmačká. To přece nelze odčinit stejnou částkou.

My úředníci když přijdeme o ruku nebo o nohu, tak můžeme v podstatě dál pracovat. Do práce dojedeme s obtížemi, ale dojedeme. Ale co ten chudák, který se živí řezáním dřeva motorovou pilou? Nebo Harapes bez jedné nohy? Těžko asi bude tančit Labutí jezero. Houslista bez prstů si už nezahraje. Bylo proto v minulosti nespravedlivé dát tolik a tolik bodů bez ohledu na to, o koho jde a jaký život vedeme.

Jeden ho tráví jako štamgast v hospodě, jiný má tisíce koníčků. To vše je třeba vzít v úvahu. Lidi nelze hodit všechny do jedné škatulky.

Ale to ještě nejsem u konce se všemi změnami.

 

Pojďme tedy pokračovat.

Nový občanský zákoník rozšiřuje odškodnění o osoby, které budou mít nárok na to, aby se jim odškodnila duševní útrapa. Za prvé se rozšiřuje rozsah příbuzných. Nyní to nebude jen přímá linie – tedy rodiče, děti, ale i ta nepřímá, to znamená bratr, sestra. Rozšiřuje se to i o osoby sešvagřené, tedy o příbuzné vašeho manžela, navíc vaší smrtí toto příbuzenství nezaniká. To zaniká pouze rozvodem nebo prohlášením manželství za neplatné.

Ale pozor! Pokud byla škoda způsobena úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti, mají nárok na odškodnění i další osoby, které se ztrátou toho člověka cítí duševně poškozeny. Může to být například vaše dlouholetá přítelkyně (nebo přítel), se kterou jste spojeni společným životem – chodíte společně do kina, divadla, hrát golf… Pokud ovšem prokážete, že jste s tím člověkem měla úzký vztah. Pak můžete požadovat náhradu újmy.

To je revoluce v pojištění odpovědnosti. Upozorňuji na to, že i když byla smlouva platná před rokem 2014, všechny škody, které nastanou po 1.lednu 2014, se budou likvidovat podle nového OZ!

Pojistníky je nutné upozornit na to, že v této době se ještě uzavírají smlouvy, které budou účinné až od roku 2014. Ať si lidé dají pozor na to, čím se ta smlouva řídí. Pokud se bude řídit starým OZ, je to pro ně v řadě případů nevýhodné. Ať si rovnou ujednávají, že se smlouva bude řídit novým OZ. To je pro ně podstatně výhodnější.

Pokračování příště

Zdroj: Opojisteni.cz

1 komentář
  1. Vkládám propojovací odkaz na toto tema, zde diskutované.
    https://poradci-sobe.cz/diskutujeme/topic/novy-obcansky-zakonik-2014-noz

    2

    0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account