U životního pojištění je možné při splnění zákonných podmínek využít daňový odpočet a platit tak méně na dani z příjmu. Při nedodržení podmínek pro daňový odpočet je však nutné zpětně daňové odpočty dodanit, jinak hrozí ze strany finančního úřadu vysoké sankce. Pozor také při pronájmu nemovitosti. Zaměstnanec musí podat daňové přiznání a nelze uplatnit odečet úroků z hypotečního úvěru.

Za kalendářní rok si je možné snížit základ daně z příjmů o zaplacené příspěvky na životní pojištění, a to až o 12 000 Kč. Tento maximální daňový odpočet pak přináší daňovou úsporu 1 800 Kč, na níž dosáhnou lidé platící částku na životní pojištění měsíčně ve výši 1 000 Kč a více. V případě uzavření více pojistných smluv, je možné částky pro odpočet až do vyčerpání maximálního odpočtu sčítat. Zaměstnanci uplatňují daňový odpočet u svého zaměstnavatele při ročním zúčtování daně. OSVČ a zaměstnanci mající povinnost podat daňové přiznání, například z důvodu příjmů z pronájmu, uplatňují daňový odpočet v daňovém přiznání.

Podmínky pro daňový odpočet

Aby však bylo možné daňový odpočet uplatnit, musí být výplata pojistného plnění sjednána až po 60 měsících od uzavření pojistné smlouvy a současně nejdříve v roce dosažení 60 let věku poplatníka, navíc  nesmí být umožněn průběžný výběr peněz. „Někteří lidé uplatňovali daňový odpočet, přestože jim smlouva o životním pojištění umožňovala průběžný výběr, což od roku 2015 nelze. Toto případné pochybení je nutné napravit podáním dodatečného daňového přiznání,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Nedodržení podmínky = dodanění příspěvků

Daňové odpočty uplatněné v minulých letech je nutné zpětně dodanit, pokud některá ze zákonných podmínek pro uplatňování daňového odpočtu nebyla dodržena. Dojde-li tedy k čerpání peněz, které nejsou pojistným plněním, nebo k předčasnému zrušení smlouvy o životním pojištění, pak je nutné za daný rok zvýšit základ daně o uplatněné odpočty. Při předčasném zrušení smlouvy je třeba zpětně dodanit odpočty z uplynulých deseti let. Uplatněné odpočty jsou totiž dle § 10 zákona o daních z příjmů zdanitelným příjmem. „Při dodanění uplatněných odpočtů musí daňové přiznání podat i zaměstnanec. Tuto daňovou záležitost za něj nemůže vyřídit zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Změna statusu smlouvy o životním pojištění

Ještě za rok 2014 bylo možné uplatnit daňový odpočet i u smluv o životním pojištění, které průběžný výběr peněz umožňovaly. Klienti životních pojišťoven si museli u svých smluv vybrat, zdali chtějí ponechat průběžný výběr, či nikoliv. Kdo si ponechal průběžný výběr peněz, ten poprvé za rok 2015 nemohl uplatnit daňový odpočet, ovšem za předcházející roky nic zpětně zdanit nemusel, protože uplatněné daňové odpočty z předchozích let   byly náležitě uplatněny podle tehdejší právní úpravy. Status pojistné smlouvy je možné kdykoli změnit a rozhodnout tak o možnosti průběžně peníze vyplácet. „Kdo si v letošním roce změní status smlouvy o životním pojištění, ten nebude moci za rok 2016 uplatnit daňový odpočet, a ještě bude muset zpětně dodanit daňový odpočet za rok 2015. Předcházející roky však nikoliv, neboť uplatnění daňového odpočtu je provázáno na nemožnost průběžného výběru až od ledna 2015,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Finanční úřady provádějí vlastní kontrolu

Uplatnit daňový odpočet je možné pouze při splnění zákonných podmínek a při jejich nedodržení je nutné daňové odpočty zpětně dodanit. Chybu je potřeba napravit v dodatečném daňovém přiznání. Na uplatňování daňových odpočtů, na něž není nárok, nebo na nedodanění odpočtů se zpravidla přijde v rámci kontrolní činnosti finančních úřadů. Zodpovědní pracovníci finančních úřadů si zjišťují potřebné informace přímo od pojišťoven. Neoprávněné uplatnění daňových odpočtů či nedodanění je sankciováno. Finanční úřady požadují mimo doplacení daně i úhradu úroků z prodlení a penále, daňovým povinnostem ohledně životního pojištění je tedy potřeba věnovat dostatek pozornosti.

Příjmy z pronájmu a daňové povinnosti zaměstnance

Pořízení druhé nemovitosti za účelem jejího pronájmu je možností, jak mít pravidelný pasivní příjem i v penzi. Zaměstnanci mající příjmy z pronájmu však musí počítat s plněním daňových povinností.

Investování do pořízení další nemovitosti je pro řadu lidí při současných nízkých úrokových sazbách hypotečních úvěrů atraktivní. Pravidelný pasivní příjem z pronájmu může náklady na splácení hypotéky minimalizovat a po splacení hypotečního úvěru v předdůchodovém věku bude příjem z pronájmu důležitým vlastním finančním zdrojem v důchodu. „Splácení hypotečního úvěru ovlivňuje rodinné hospodaření dlouhodobě, proto je vhodné se při výběru hypotéky a nastavení jejich parametrů poradit s odborníkem a výběru hypotéky věnovat dostatek času stejně jako výběru nemovitosti,” dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Povinnost podání daňového přiznání

Za většinu zaměstnanců vyřizuje daňové povinnosti jejich zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně. Zaměstnanci mající jiné zdanitelné příjmy, a to před odečtením výdajů, nad 6 000 Kč však nemohou zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně požádat a musí si sami podat daňové přiznání. Zaměstnanci mající pravidelné příjmy z pronájmu potřebují k vyplnění daňového přiznání od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za daný rok. Příjem z pronájmu podléhá pouze placení daně z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění se z příjmu z pronájmu neplatí, proto je potřeba podat pouze daňové přiznání k dani z příjmu na místně příslušný finanční úřad. V prvním roce pořízení nemovitosti je nutné podat i daňové přiznání k dani z nemovitosti na místně příslušný finanční úřad, při koupi nemovitosti v roce 2016 tedy do konce ledna 2017. Daň z nemovitosti se platí na daný rok do konce května a daň platí vlastník nemovitosti k 1. lednu daného roku.

Nelze uplatnit odpočet úroků z hypotečního úvěru

Zaplacené úroky z úvěru na bydlení patří při splnění zákonných podmínek mezi nezdanitelné položky snižující daňový základ a následně tedy i vypočtenou daň z příjmu. Základní podmínkou však je, že hypotečním úvěrem je řešena vlastní bytová potřeba. „U pronajímané nemovitosti tedy nelze uplatnit daňový odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru,” doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Jak uplatnit výdaje?

U pronájmu se uplatňují buď skutečné výdaje nebo výdaje 30% paušálem. Pokud jsou skutečné výdaje nízké, tak zaměstnanci mající příjmy z pronájmu z důvodu daňové jednoduchosti volí právě výdaje paušálem. V takovém případě je potřeba mít doložené příjmy za celý rok a výdaje činí 30 % z ročních příjmů. Při uplatnění výdajového paušálu je potřeba počítat s tím, že žádné další výdaje není možné již uplatnit a všechny jsou zahrnuty ve výdajovém paušálu.

Kdy lze uplatnit daňové  zvýhodnění na děti?

Někteří zaměstnanci mají obavy z uplatnění výdajového paušálu, přestože je to pro ně výhodnější a jednodušší, aby mohli uplatnit daňové zvýhodnění na děti nebo daňovou slevu na manželku s vlastními příjmy nepřesahujícími 68 tisíc Kč za kalendářní rok. Při využití výdajového paušálu skutečně nelze tyto dvě daňové slevy v daňovém přiznání uplatnit. Když však dílčí základ daně, u kterého je uplatněn výdajový paušál, je nižší než 50 %, potom je možné uplatnit daňové zvýhodnění na děti a daňovou slevu na manželku s vlastními příjmy do limitu. „Protože většina zaměstnanců s příjmy z pronájmu má dílčí základ daně ze závislé činnosti vyšší než polovinu celkového základu daně, tak může uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku s příjmy do limitu i při využití výdajového paušálu u pronájmu,” vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Zdroj: Mazars, FINFOCUS

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account