Lidé, kteří nevyhledávají zvýšené investiční riziko, dávají přirozeně přednost dluhopisům. Dluhopisy jsou pro ně bezpečnou volbou, jak zhodnotit volné prostředky.  Oceňují u nich především srozumitelnost a předvídatelnost (předem známý výnos a délku investice).

Na trhu existují dvě možnosti, jak investovat do dluhopisů – napřímo, tzn., že investujeme do dluhopisů vydaných státem nebo firmou, nebo prostřednictvím dluhopisového fondu. Obě možnosti mají svá pro a proti. Skupina Amundi se rozhodla spojit výhody obou řešení a uvedla na trh fond Buy & Watch, jenž je vhodným řešením pro ty, které současná situace na dluhopisovém trhu zneklidňuje. Ta je totiž kvůli některým korporátním dluhopisům méně důvěryhodných firem tak znepokojující, že se do jejího řešení vložila i Česká národní banka.

Na českém trhu se v posledních několika letech objevila řada dluhopisů lákající investory na vysoké zhodnocení. Velmi často se jednalo o dluhopisy firem, jež v našich podmínkách měly krátkou historii, nebyly zcela transparentní a často neměly ani žádný rating. V současné době se touto problematikou zaobírá i ČNB, která se snaží najít vhodný způsob regulace.

Diverzifikace je zásadní výhodou

Myšlenka emitovat korporátní dluhopisy menších firem je jednoduchá: investor si koupí dluhopis, u kterého předem zná konkrétní výnos v určitém časovém horizontu. Většina investorů si však neuvědomuje rizika spojená s nakupováním dluhopisů konkrétních společností. Jedná se o sázku na jednu kartu a investor tak může ztratit celou svou investici.

To u standardního dluhopisového fondu nehrozí. V jeho portfoliu najdeme desítky dluhopisů. Případné selhání jednoho dluhopisu tak fond neohrozí. Zásadní výhodou oproti přímé investici je diverzifikace – tedy rozkládání investičního rizika na vícero aktiv, s čímž souvisí i výhoda možných změn v daném portfoliu fondu. Současně mají otevřené podílové fondy i příznivý daňový režim – stačí aktiva držet alespoň tři roky a výnos je pak osvobozen od daně z příjmů. Naproti tomu u investování do konkrétních dluhopisů jsou výnosy z kupónu poníženy o 15procentní srážkovou daň. Nevýhodou standardního dluhopisového fondu je absence informace o výnosu. Investoři tak dopředu nevědí, jakou výkonnost fondu mohou očekávat.

Amundi ve fondu Buy & Watch kombinuje to nejlepší z obou světů. Nabízí nejen výhodu předem stanoveného výnosu, ale také široce diverzifikované portfolio korporátních dluhopisů, u nějž navíc silný tým kreditních analytiků kontinuálně sleduje hospodaření jednotlivých emitentů a jejich finanční situaci. Z činnosti nakupování a bedlivého pozorování vývoje tak vyplývá i název fondu.

Na čem závisí konečný výnos?

V případě fondu Amundi investoři dopředu znají výnos do doby splatnosti, který je nyní odhadován okolo tří procent ročně. Konečný výnos bude ale záviset zejména na vývoji nákladů na měnové zajištění CZK/EUR. Výkyvy kurzů jsou tudíž zajištěny do české koruny, což je další z předností tohoto fondu. Jeho portfolio tvoří na 70 pečlivě vybíraných dluhopisů z celého světa. Jedná se o státní i firemní dluhopisy, které mají splatnost kolem šesti let.

Fond Amundi Buy & Watch je určen pro všechny investory, kteří uvažují o investici s horizontem šesti let a nevyhledávají varianty se zvýšeným rizikem. Zároveň zde získají dopředu údaj o tom, kolik jim investice do fondu vynese. A k tomu kvalitní diverzifikaci svých aktiv.

Cílem fondu je držet tyto dluhopisy až do splatnosti. Nicméně investiční tým na denní bázi monitoruje možná rizika a v případě změny výhledu na některý titul i aktivně zajišťuje, případně nahrazuje určitou pozici v portfoliu fondu. Výhodou tohoto přístupu je relativně přesný odhad budoucího výnosu pro klienta.

 

Upozornění:

Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Zdroj: Amundi

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account