Komentář České národní banky k agregované sektorové rozvaze za měsíc červenec 2019.

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci července činila 528,5 mld. Kč. Oproti červnu tato hodnota vzrostla o 7,5 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +4,6 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 14,5 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u dluhopisových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 3,1 mld. Kč na 167,7 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci července činila 119,9 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 2,7 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +1,4 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 22,7 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k nárůstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 241,0 mld. Kč, z toho 111,1 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 129,9 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti červnu hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 4,9 mld. Kč (měsíční transakce činily +0,9 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na hodnotu 45,6 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období poklesla. Celkový objem ostatních investic v červenci činil 199,7 mld. Kč, z toho 48,6 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 71,3 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci mírně poklesl na 37,8 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci července 2019 působilo na území České republiky 489 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 64 akciových fondů, 68 dluhopisových fondů, 80 smíšených fondů, 82 nemovitostních fondů, 192 ostatních fondů a 3 fondy bez investiční politiky.

Graf 1: Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle položek aktivGraf 2: Vlastní kapitál členěný podle typu fondu

Vlastní kapitál členěný podle typu fondu

Poznámky:

  • Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
  • Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
  • Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).

Zdroj: Česká národní banka

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account