Jakub Lukša - Portiva

Zintenzivnili jsme oslovování finančně poradenských skupin. Chceme se jim dostat do bližšího povědomí,“ říká Jakub Lukša, portfolio manažer fondu WATT & YIELD od Portivy zaměřeného na investice do obnovitelných zdrojů energie v Česku. A jak na fond dopadly potíže největšího konkurenta, fondu NOVA GREEN ENERGY od společnosti Redside?

Přišel jste do Portivy ve stejném čase, kdy váš největší konkurent Redside, který má též energetický fond, také změnil vedení fondu. Souvisí to, nebo se jedná jen o shodu náhod?

Je to jen shoda náhod. Náš fond je absolutně nezávislý na fungování konkurenčního fondu Nova Green Energy od Redside.

Předchozí manažer fondu WATT & YIELD odešel po vzájemné dohodě s vedením na jinou pozici do soukromé sféry. Můj příchod jsme tak plánovali s výkonným ředitelem skupiny Portiva Pavlem Svoreněm již od června.

Nastoupil jste na pozici manažera fondu. Z vašich předchozích zkušeností plyne, že jste se především zabýval compliance a spolupracoval jste s finančně poradenskými společnostmi. Je důvodem výběru vaší osoby to, že chce Portiva posílit distribuci?

Je to jedním z důvodů. Kromě mojí pozice ve vedení fondu WATT & YIELD jsem také manažerem distribučních kanálů celé skupiny Portiva. Jedním z mých hlavních úkolů je dostat fond do bližšího povědomí finančních poradců a rozprostřít jeho distribuci mezi více finančně poradenských skupin.

Ve svém předchozím působení jsem se dostával do kontaktu s finančními poradci a vím, jak s nimi komunikovat – od přednášek či produktových školení až po každodenní podporu, kterou jsem pro ně zajišťoval. Proto jsem přesvědčen, že jim dokážu výhody investování do našeho energetického fondu více přiblížit.

Cílem je dosáhnout rychlejšího nárůstu kapitálu fondu, aby se mohl dynamičtěji rozvíjet a aby mohl realizovat co nejvíce investičních příležitostí, jež na trhu vidíme.

Vaši pozici vám nyní může komplikovat situace vašeho konkurenta Redside, který pozastavil odkupy. Jak toto může dopadnout na vaše plány a zájem o váš fond? Přeci jen jste byli vnímáni jako přímí konkurenti v rámci stejného investičního energetického sektoru.

Nevidím důvod, proč by nám situace Redside, potažmo Nova Green Energy, měla komplikovat pozici. Jejich problémy nejsou dané tím, že by investice do obnovitelných zdrojů energie byly systémově nevýhodné nebo nebezpečné. Náš fond naopak dokazuje, že jsou schopny přinášet stabilní výnos bez ohledu na vývoj hospodářského cyklu. U Redside jde ale o to, že jejím největším obchodním a distribučním partnerem byla společnost Arca Capital. Ta se, jak známo, dostala do insolvence a nyní vede v Česku i na Slovensku spory tykající se mimo jiné také projektů, jež fondu Nova Green prodala. Navíc byla rovněž akcionářem fondu.

My žádnou podobnou problémovou spolupráci s investiční společností nemáme. Naším zřizovatelem je Portiva, což je silná česká investiční skupina s vyváženým a odpovědným financováním z vlastních zdrojů či prostřednictvím úvěrů největších tuzemských bank. Na aktivech ve vlastnictví fondu navíc nejsou žádné dubiózní pohledávky třetích společností, či společností, jimž by hrozila insolvence, jako tomu bylo u konkurenčního fondu.

Toto víte vy, ale budou si to uvědomovat i finanční poradci, kteří budou s klienty jednat o možných investicích?

Aktuálně jsem jednal s několika finančními poradci, kteří se zajímají o náš fond. Byli v situaci, kdy jim na jednu stranu vypadla možnost upisovat klienty do Redside, ale na druhou stranu potřebují vyjít vstříc stále sílící poptávce klientů po odpovědném a udržitelném investování s atraktivním výnosem. Žádný z těchto poradců si nás s problémy konkurence nespojoval. Dobře si uvědomují, že se jedná především o problém Arcy. A pokud to vědí poradci, tak to budou schopni vysvětlit i svým klientům. Jestliže se Nova Green Energy znovu otevře, podle mého názoru přijde o značnou část klientely, a to je pro nás příležitost. Poptávka po investování do obnovitelných zdrojů nikam nezmizí, bude tady dál a bude sílit.

Jak se vám daří získávat klienty v současnosti?

Letos na jaře jsme v této oblasti udělali důležitý krok. Ve spolupráci s obhospodařovatelem našeho fondu, investiční společností Amista, jsme se dohodli na distribuční spolupráci s Conseqem. Tím se náš fond dostává i k poradcům pracujícím pro broker pooly a pro menší investiční zprostředkovatele, kteří mají s Conseqem smlouvu. Řada z nich se na mě již obrací s tím, že v nabídce viděli náš fond a chtějí se dozvědět více.

Projevilo se to i na růstu aktiv pod správou?

Ano. Ve druhém čtvrtletí jsme zaznamenali vůbec nejvyšší nárůst aktiv fondu v jeho historii – o 40 mil. Kč. Zároveň jsme zintenzivnili oslovování poradenských firem a budeme se také účastnit řady oborových akcí, jež nám pomohou dostat se do bližšího povědomí poradců.

Jaké jsou vaše investiční cíle? Plánujete své portfolio elektráren rozšířit, nebo jste s ním takto spokojeni?

Samozřejmě plánujeme portfolio rozšiřovat. Aktuálně máme pod správou aktiva v hodnotě 336 mil. Kč, přičemž cílová velikost našeho fondu je nastavená na 3 mld. Kč. Prostor pro růst je tedy stále velký, a to nejen z hlediska objemu aktiv fondu, ale také z hlediska příležitostí, jež na trhu vidíme.

Nyní máme v portfoliu tři větrné a dvě fotovoltaické elektrárny. Jde o velmi dobře nastavený mix zdrojů, jež se navzájem výborně doplňují. Do budoucna plánujeme kromě přidávání dalších obnovitelných zdrojů investovat také do zelených nemovitostí, jež jsou z hlediska společenského zájmu vítaným aktivem.

S jakými finančně poradenskými společnostmi aktuálně jednáte o zařazení vašeho fondu do nabídky?

Společnost Broker Trust již v nabídce náš fond má. A naši key account manažeři mají v plánu v rámci podzimu oslovit většinu velkých společností, jako je např. OVB, Partners, SAB servis a další.

Fondy kvalifikovaných investorů dnes nabízí téměř všichni, je to specifický produkt, a jsem přesvědčen, že náš fond svým unikátním zaměřením jejich nabídku dobře doplní.

Fond cílíte na 3 mld. Kč a v současné době máte pod správou přibližně desetinu této sumy. Za jak dlouho plánujete, že se na cílový stav dostanete?

S dosažením cílového objemu aktiv nyní počítáme na horizontu 6 až 8 let.

Chcete růst především akvizicemi nových klientů, nebo reinvesticí zisku, či přeceněním hodnoty elektráren v portfoliu?

Naše mateřská skupina Portiva je sama akcionářem fondu. Akcionářem zůstane i nadále a bude si vždy držet významný podíl, aby investorům ukázala, že jako zřizovatel zhodnocuje peníze s nimi, fondu věří a má zájem na jeho růstu. Zároveň je tím pádem určitým garantem toho, že ve fondu nedochází k nereálnému přeceňování aktiv jen proto, aby virtuálně narůstala hodnota a cílový výnos nezávisle na výkonu.

Fond je navíc velice transparentní. Každé čtvrtletí zpracováváme účetní závěrky včetně výkonnosti a předáváme je nezávislému znalci. Na všechna jednotlivá SPV, která vlastní konkrétní elektrárny, je pak zpracován znalecký posudek. A z nezávislého znaleckého posudku nakonec investiční společnost vypočítává hodnotu akcie.

Komu z kvalifikovaných investorů byste nedoporučil vstup do vašeho fondu?

Obecně vzato je náš fond určen všem kvalifikovaným investorům, kteří podstoupí test vhodnosti a splní všechny podmínky včetně minimální investice 1 mil. Kč. Tuto částku ale nemusí upsat u jednoho fondu, stačí když ji budou mít pod správou u jedné investiční společnosti, byť by byla rozdělena mezi více fondů.

Osobně si myslím, že dokonce i kvalifikovaní investoři v Česku většinou málo diverzifikují. Pokud je to možné, doporučoval bych jim mít majetek rozložený mezi více FKI včetně těch zaměřených na investice do oblasti energetiky.

Pokud je někdo vyloženě ideově proti obnovitelným zdrojům energie, asi nedává smysl ho k investici do fondu WATT & YIELD přesvědčovat i přes řadu výhod, které s sebou naše zaměření nese. Ale takových lidí je naprosté minimum. Zejména mezi mladými investory je naopak vidět, že na obnovitelné zdroje energie hodně slyší. A pokud chtějí, aby se tento segment dál rozvíjel, je potřeba do něj poskytnout i více soukromého kapitálu. Výměnou za atraktivní a stabilní výnos, jenž není vázán na výkonnost ekonomiky, je to podle mého názoru velmi dobrá volba.

Děkuji za rozhovor.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account