Do ČR dorazila evropská směrnice MiFID, která radikálně změnila podmínky podnikání a distribuce investičních produktů, přičemž výčet jejích dopadů by zabral jistě několik desítek obdobných článků. Které informace jste povinni klientům sdělovat a co musí naopak sdělovat klienti Vám?


Vedle identifikačních údajů o své osobě a popisu investičních služeb, jež nabízí, musí obchodník s cennými papíry či investiční zprostředkovatel klientovi sdělit údaje o povaze a vlastnostech investičního nástroje, rizicích spojených s investičním nástrojem a kolísavosti cen. Ovšem jen „pokud to povaha věci nevylučuje“. Přitom musí komunikovat tak, aby informaci pochopila „osoba s průměrnou intelektuální úrovní“.

Povinná je informace o nákladech a poplatcích. Obchodník s cennými papíry, resp. investiční zprostředkovatel klientovi sdělí „celkovou cenu, kterou zákazník zaplatí v souvislosti s investičním nástrojem nebo investiční službou, včetně souvisejících odměn, provizí, poplatků, výloh a všech daní placených prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Pokud nelze přesnou cenu vyčíslit, uvede obchodník s cennými papíry alespoň základ, ze kterého se celková cena vypočítá, aby si ji zákazník mohl ověřit.“ To vše samozřejmě „přiměřeně okolnostem“ poskytované služby.

Vyhláška také popisuje, jakým způsobem informovat o minulé výkonnosti investičního nástroje, simulaci minulé výkonnosti a odhadech budoucí výkonnosti.

Před tím, než může obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel začít klientovi poskytovat službu obhospodařování majetku, investičního poradenství nebo zprostředkování, musí od něj povinně získat informace o jeho odborných znalostech v oblasti investic, zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí a investičních cílech. Pokud je nezíská, nemůže mu začít zmíněné služby poskytovat. To platí i v případě, že klient údaje odmítne sdělit nebo uvede údaje nepřesné či zjevně nepravdivé. Detailnější popis toho, jaké informace je potřeba od klienta získat stanovuje příslušná vyhláška.

S údaji o klientových znalostech investičních nástrojů a jeho zkušenostech s nimi musí poskytovatel služby investičního zprostředkování provést tzv. test přiměřenosti. Zkoumá, zda daný investiční nástroj je přiměřený, tzn. adekvátní klientovým znalostem a zkušenostem a nepředstavuje nebezpečí potenciálního nepochopení jeho výnosově rizikových charakteristik. Pokud je poskytována služba investičního poradenství, tak se znalostmi o klientově finančním zázemí a o jeho investičních cílech nezbytně provádí také tzv. test vhodnosti. Zkoumá, zda doporučené investiční nástroje resp. struktura a strategie investice jsou adekvátní jeho majetkovým poměrům, investičnímu horizontu a chuti podstoupit rizika. Investiční poradenství je náročné na zjišťování relevantních informací od klienta a mnoho dosavadních „poradců“ tak možná z legislativních důvodů postupně přestává tento typ služby poskytovat.

Jinými slovy, při ostatních investičních službách, tedy například přijímání a předávání pokynů (investiční zprostředkovatel) nebo při provádění pokynů (obchodník s cennými papíry) není třeba zjišťovat klientovo finanční zázemí a investiční cíle a provádět test vhodnosti. Stačí zjistit klientovy znalosti investičních nástrojů a jeho zkušenosti s nimi a provést test přiměřenosti.

Existuje však i situace, kdy obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel nemusí provádět zjišťování klientových znalostí a zkušeností pro službu přijímání, předávání nebo provádění pokynů. To však pouze v případě, že investiční služba je poskytována z prokazatelně z podnětu zákazníka v režimu tzv. „omezeného provádění pokynů“, když o ni sám požádal, musí však zákazníka prokazatelně informovat, že vhodnost dané investice pro něho nijak neposuzuje. Pak spočívá role zprostředkovatele pouze v technickém provedení pokynu, žádné analýzy či doporučení nejsou poskytovány. I zde však platí nebezpečí neetického jednání spočívajícího v tlaku na klienty „aby se to udělalo jenom jako předávání pokynu“, přestože poskytnuto bylo třeba investiční poradenství.

Autoři: Ing. Jiří Šindelář, Ing. Igor Bielik – Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF)

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

Nepamatujete si své heslo?