AVANT - nemovitostní fondy

Pokud jde o investiční fondy v nabídce AVANT IS zaměřené na nemovitosti, je potřeba si v první řadě uvědomit, že se nejedná o jednu homogenní skupinu.

To, co si zřejmě většina lidí představí pod pojmem „investice do nemovitostního fondu“ – tedy vlastnictví a pronájem nemovitostí – v té nejčistší podobě provozují pouze 2 z 11 představovaných fondů, konkrétně:

 • Fond Českého Bydlení a
 • REALIA Retail Parks.

Dalších 7 fondů:

 • DOMOPLAN,
 • SPILBERK,
 • Natland,
 • GARTAL,
 • ČSNF,
 • Nemomax a
 • Vihorev

se zabývá především developmentem. Zbylé 2 fondy:

 • CZECH CAPITAL RE a
 • AVANT Česká pole 2015

s nemovitostmi pracují jiným způsobem, obvykle kombinací developmentu a držení výnosových nemovitostí, případně dalších přístupů (zajištěné pohledávky u CC RE nebo scelování pozemků u Českých polí).

Žádný z přístupů není a priori dobře nebo špatně, je však dobré vědět, co tvoří podstatu fondu a kde a jakým způsobem „se rodí výnos“. S různými přístupy ke „generování výnosu“ jsou samozřejmě spojena specifická rizika.

 • Při držbě a pronájmu nemovitostí mohou mít například významnější vliv rostoucí úrokové sazby, které se mohou negativně projevit při přeceňování nemovitostí.
 • U developmentu může dojít k růstu nákladů během výstavby (jak to ostatně vidíme již dnes) a nebo k poklesu tržních cen nemovitostí při prodeji. Dnes poklesu cen nemovitostí nic nenasvědčuje, Česká republika však již v minulosti zažila krach i velké developerské společnosti, proto je dobré pamatovat i na to.

Fondy AVANT IS však ve velké míře využívají redistribuční mechanismus a díky tomu významným způsobem stabilizují očekávatelné výnosy a snižují potenciální dopady investičních rizik na investory. I tak je dobré mít na paměti, že redistribuční mechanismus je tak silný, jak vysoký je podíl výkonnostních akcií (dále také VIA) na hodnotě aktiv fondu. Pokud bychom měli v nějakém fondu s hodnotou majetku 1 mld. Kč výkonnostní akcie v hodnotě 250 mil. Kč a prioritními akciemi v hodnotě 750 mil. Kč, postačily by VIA k pokrytí poklesu hodnoty fondu o max. 25 %, pokud by pokles byl větší, podíleli by se na něm již i majitelé prioritních akcií.

U fondů využívajících redistribuční mechanismus je dobré

 • zjišťovat si, co tvoří hodnotu výkonnostních akcií,
 • zda nejsou VIA použity jako záruka či zajištění vůči nějakému jinému závazku,
 • sledovat poměr VIA k hodnotě aktiv v čase a
 • seznámit se s historií, finančním zázemím a reputací zakladatele.

Také je dobré mít u většiny fondů AVANT IS na paměti, že se jedná o poměrně úzce zaměřené fondy, které často investují do jednoho typu aktiv a často také na relativně malém území. V tomto směru může významně pomoci služba AVANT Flex, díky které je možné už investici 1 mil. Kč rozložit mezi více fondů.

Posledním bodem, který musí mít investor na paměti je likvidita. Jak samy fondy popisují, kromě obvyklé aplikace výstupních poplatků po nějakou omezenou dobu (většinou 3 až 5 let), mají fondy nastavené lhůty pro vypořádání odkupů nikoli ve dnech nebo týdnech, ale v měsících. Investor tak musí počítat s tím, že může trvat 3 až 6, někdy i 9 nebo 12 měsíců, než přemění svoji investici zpátky na hotovost. Na druhou stranu je to pochopitelné… pokud fond investuje např. do developerského projektu, tak samotný fond má peníze umístěné v tomto projektu a hotovost získá až na samotném konci, po prodeji bytů.

Oskar Michl, OK Profit


Bližší představení investičních fondů AVANT zaměřených na nemovitosti

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Náš fond kvalifikovaných investorů DOMOPLAN je investiční fond, který se zaměřuje na development bytových domů a holiday resortů. Kapitál fondu využíváme výhradně pro vlastní projekty společnosti DOMOPLAN, za kterými stojíme od začátku až do konce a k jejich realizaci si pečlivě vybíráme partnery, kteří rozvíjejí a zhodnocují naše ideje. Díky jedinečnosti našich projektů pak můžeme investorům nabídnout zajímavý výnos ve stabilním tržním odvětví.

Více o fondu

Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Základní strategií fondu Nemomax jsou prémiové developerské projekty. Cílíme na velká krajská města nebo oblíbené rekreační oblasti na horách či u velkých jezer. Ideálním objemem je development dvou unikátních projektů s 80 až 100 apartmány ročně.

Více o fondu

ČSNF SICAV, a.s.

Náš fond se zaměřuje na výstavbu či rekonstrukce projektů rezidenčního bydlení. Jedná se o rodinné či bytové domy, které se snažíme dělat dostupné pro všechny ve vyšším standardu. Projekty se snažíme dělat atraktivní. Například projekt bytového domu v Liberci nabídne na střeše budoucím majitelům k užití téměř 2000 m2 parku. Důvodem našeho zaměření je samozřejmě fakt, že bytových jednotek je na trhu stále nedostatek.

Více o fondu

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

Náš fond je zaměřen na nájemní bydlení v regionech, tomu taky odpovídá jak aktuální skladba portfolia, tak investiční příležitosti, o kterých akvizici se teprve zajímáme. Jedná se vesměs o klasické činžovní domy, ale výhledově se nebráníme ani panelovým domům nebo projektům novostaveb. Co se lokalit týče, tak primárně jsou v našem hledáčku krajská a okresní města, ale nebráníme se ani dalším lokalitám. Vždy záleží od konkrétní nabídky, stavu nemovitosti, výnosů z nájemného, lokálním trhu nájemního bydlení a v neposlední řadě zkoumáme také socioekonomické ukazatele.

Více o fondu

SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

SPILBERK je nemovitostním fondem kvalifikovaných investorů, který jsme založili před více než pěti lety s mým kamarádem Martinem Pěnčíkem, abychom náš společný realitní byznys posunuli na vyšší úroveň. Z počátku se jednalo spíš o jakýsi startup s typickými poporodními bolestmi jako boj s fondovou administrativou, budováním důvěry a bonity u bank, hledání investorů apod. První investicí fondu byl nákup ideální poloviny bytového domu v Brně – Husovicích za dva miliony korun, nicméně naše nynější akvizice jsou již v řádu desítek milionů korun. Díky úspěšnému fundraisingu a bankovnímu financování se nám již před pátým výročím vzniku fondu podařilo dosáhnout metu hodnoty aktiv přes půl miliardy korun.

Více o fondu

Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Zaměřujeme se zejména na klasický rezidenční development, výstavbu a prodej nových nemovitostí, bytových jednotek. Lidé si i kvůli covidu uvědomili, že bydlení není pouze o přespávání, ale je to místo, kde chtějí trávit svůj čas a skutečně žít. Dlouholetý hlad na trhu po rezidenčních nemovitostech tak zajišťuje návratnost businessu, cit pro místo zase jeho udržitelnost.

Více o fondu

REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks

Do našeho fondu kupujeme POUZE HOTOVÉ A 100% OBSAZENÉ RETAIL PARKY. Výhodou retail parků je orientace na základní zboží a služby: potraviny, drogerie, lékárny, potřeby pro zvířata, diskontní oděvy a obuv, sport atd.

Více o fondu

GARTAL Investment fund SICAV a.s.

Investičním cílem fondu GARTAL je setrvalé zhodnocování vložených prostředků, a to převážně ve formě investic do nemovitostí a developerských projektů naší skupiny. Výnosy investic fondu jsou opatřovány z kapitálových zisků, dividend a úroků.

Více o fondu

Vihorev.Capital SICAV, a.s., Podfond Vihorev.Development

Zaměřujeme se na development rezidenčních výnosových nemovitostí, zejména servisované apartmány. V tomto konceptu, který provozuje naše společnost pod brandem Honest apartments, se jedná o rychle rostoucí a dlouhodobě atraktivní segment. Hlavní důraz klademe vždy na lokalitu a její výjimečnost pro klienty, tak i z hlediska potenciálu růstu hodnoty nemovitosti v čase. Výsledkem je pak zajímavý provozní yield až 12% p.a. u našich projektů, který se promítá do zhodnocení vložených prostředků klientů.

Více o fondu

Czech Capital Fund SICAV, a.s., CZECH CAPITAL RE SUBFUND

Náš podfond CZECH CAPITAL RE SUBFUND se soustředí na následující 3 oblasti:

 • Development a rekonstrukce objektů v metropolitní oblasti
 • Pohledávky zajištěné nemovitostmi. Tyto pohledávky jsou většinou nakupovány z workoutových portfolií bank.
 • Držení nemovitostí a získávání stabilního výnosů z nájemného.

Více o fondu

AVANT – Česká pole 2015 otevřený podílový fond

AVANT – Česká pole 2015 OPF je fondem s dlouholetou historií. Fond byl založen již v roce 2015 a původně se zaměřoval čistě na investice do zemědělské půdy na území České republiky, což se osvědčilo a fond od svého založení vykazuje zhodnocení více než 70 %.

Více o fondu


AVANT investiční společnost a.s. letos oslavila již 15 let své existence a je největším správcem fondů kvalifikovaných investorů. Řadí se tak do první desítky největších investičních společností na českém trhu. AVANT investiční společnost dle údajů www.akatcr.cz k pololetí roku 2021 obhospodařuje téměř 47 miliard CZK a službou administrátora pokrývá dalších více jak 20 miliard CZK. Celkem tedy zodpovídá za 67 miliard CZK ve více jak 152 fondech včetně jejich podfondů.

Garance výnosu, redistribuční mechanismus, princip Prioritních investičních akcií

AVANT investiční společnost a.s. v rámci většiny svých fondů nabízí emisi Prioritních investičních akcií a s nimi i unikátní Garanci výnosu resp. redistribuční mechanismus, díky kterému investor získává garantované minimální zhodnocení, a to až do výše fondového kapitálu zakladatele fondu.
Držitelé Prioritních investičních akcií tak mají:
Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem jiného typu investičních akcií vydávaných fondem – Výkonnostní investiční akcie).
A „Garanci“ minimálního výnosu Prioritních investičních akcií, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garanci zajišťuje redistribuce fondového kapitálu připadajícího na Výkonnostní investiční akcie ve prospěch fondového kapitálu (držitelů) Prioritních investičních akcií a to až do výše fondového kapitálu připadajícího na tyto Výkonnostní akcie. Předpokladem je, že zakladatel vložil do fondu dostatečný objem aktiv připadající na Výkonnostní investiční akcie a poměr těchto aktiv vůči fondovému kapitálu Prioritních investičních akcií je dostatečný.

AVANT Flex

AVANT investiční společnost vnímá v požadavku minimální investice do fondů kvalifikovaných investorů ve výši 1 milion CZK určité omezení možnosti investování, a proto nabízí produkt AVANT Flex, díky kterému lze minimální požadovanou investici rozdělit až do 10 různých fondů stejného obhospodařovatele. Takto si může každý investor sám nebo ve spolupráci s poradcem vytvořit své vlastní vyvážené a diverzifikované portfolio. V AVANT IS tak můžete investovat jak do nemovitostí, které tvoří většinu portfolia, tak do akcií, dluhopisů, pohledávek, private equity nebo třeba energetiky a čisté vody.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account