Někteří poradci se soustřední především na prodej investičního životního pojištění, jehož prostřednictvím klient investuje do vybraných fondů. Je ovšem tento produkt opravdu tak výhodný, jak se jeho propagátoři snaží tvrdit? Podle analýzy společnosti TANK spíše ne.

{+}

Investiční životní pojištění je propagovaným a doporučovaným produktem. Pokud srovnáme výnosnost fondů nakoupených prostřednictvím IŽP s přímými investicemi ukáže se, že IŽP je produktem výhodným pouze pro pojišťovny a pro distributory. Investor se u IŽP zaváže k placení vysokých počátečních poplatků, které jsou určeny na krytí provizí pro prodejce a pojišťovny samé. Přičemž často lze stejné fondy nakoupit přímo, bez zbytečného obalu, a ušetřit tak nemalé částky na počátečních i průběžných nákladech.

Srovnání nákladovosti fondů

V článku naleznete srovnání vybraných fondů a portfolií, do kterých lze investovat napřímo, nebo prostřednictvím investičního životního pojištění. Fondy byly kategorizovány do čtyř základních skupin dle podkladových aktiv. Zdaleka ne ve všech produktech typu IŽP jsou k dispozici fondy ze všech těchto skupin a někdy fondy svým složením neodpovídají svému názvu. Velkým problémem je dopídit se vůbec potřebných informací. Aby bylo srovnávání jednotlivých fondů relevantní, stanovili jsme si pro fondy, následující podmínky. Jako fond peněžního trhu jsme akceptovali fond, který investuje především do krátkodobých českých státních dluhopisů. Modelové hrubé zhodnocení jsme stanovili na 2,5 % p.a. Dluhopisový fond jsme akceptovali, pokud investuje převážně do českých státních dluhopisů. Modelové hrubé zhodnocení 4,5 % p.a. Akciové fondy byly vybrány takové, které vkládají prostředky do globálně diverzifikovaného akciového portfolia. Modelové zhodnocení 7,5 % p.a. Vybrané fondy smíšené investují asi polovinu prostředků do českých státních dluhopisů a polovinu do světových akcií.

Srovnávat jen srovnatelné

Do srovnání byly vybrány pouze ty produkty, které striktně odpovídají výše zmíněným kritériím. Fondy, které se odchylují od benchmarku, nelze s ostatními objektivně srovnat. Jejich srovnání s ostatními fondy by bylo zavádějící.

Zásadní problém se objevil především u vyvážených fondů. Téměř každá společnost nabízí nějaké smíšené portfolio skládající se z akcií i dluhopisů. Na první pohled se tedy zdá, že je vše v pořádku a že lze zmíněné fondy bez problému porovnávat. I když je požadovaný poměr akcií a dluhopisů přibližně dodržen, některé fondy se zaměřují pouze na české akcie, jiné investují pouze do zahraničních dluhopisů apod. Tyto fondy byly ze srovnání vyřazeny.

Modelová situace

Nákladovost jednotlivých fondů nelze srovnávat obecně. Účtované poplatky obecně závisí na době spoření a na výši měsíční investice.

Srovnání fondů bylo provedeno v jedné modelové situaci. V přehledu je vždy uveden název fondu nebo portfolia, do kterého jsme pravidelně investovali 1000 Kč měsíčně po dobu 30 let. Dále je uveden produkt, jehož prostřednictvím jsme fond nakupovali.

Konkrétní fond může být v přehledu v tabulce uveden i vícekrát, podle toho, skrze jaký produkt jsme jel nakoupili. Můžeme tedy porovnat nákladovost různých produktů při investování do stejného fondu. Konstrukce jednotlivých ukazatelů byla podrobně popsána v únorovém vydaní časopisu FOND SHOP.

Aktualizace dat

Zásadním problémem u sestavení žebříčku nákladovosti jednotlivých produktů bylo získání aktuálních dat. Především u IŽP, kde pojišťovny nejsou povinny informovat o poplatcích v produktu. Pojišťovny mají tendence ukrývat poplatky do více dokumentů, některé je neuvádí vůbec. Jsou i takové, které mají poplatky všech produktů uvedeny přehledně na jednom místě, jedná se ale spíše o výjimky.

Velký vliv na nákladovost fondu má TER a právě zde je problém získat aktuální hodnotu. Fondy s přiřazeným ISIN mají informační povinnost a většinou lze na webových stánkách distributora hodnotu TER za poslední účetní období dohledat. Problém nastává u portfolií namíchaných pojišťovnami.

Nejedná se o oficiální fondy a tedy zde ani není informační povinnost. Neexistuje jediná pojišťovna, která by u svých programů uváděla oficiální hodnotu TER. Pojišťovny pouze uvádějí přibližné a neaktualizované složení portfolia. Hodnotu TER u takových fondů lze určit pouze přibližně s odkazem na dostupné informace poskytované pojišťovnou.

Kam se vyplatí investovat?

Musíme upozornit, že cílem studie bylo srovnat nákladovost jednotlivých produktů, nikoliv výnosnost. Výnosy jednotlivých fondů můžou být velmi proměnlivé v závislosti na mnoha faktorech, studie počítá se stejným zhodnocením pro všechny fondy zařazenými do stejné skupiny.

Jak tedy investovat? Jste opatrní a chcete investovat do fondů peněžního trhu? Zde se ukazuje jasná nesmyslnost investice skrze IŽP neb nákladovost u většiny produktů přesáhne očekávané zhodnocení. Investice do OPF vám zajistí malé zhodnocení s minimální rizikem, zatímco investice do IŽP znamená malou, nicméně jistou ztrátu.

Podívejme se nyní podrobněji na Active Invest vyvážené portfolio od Consequ (hodnota minimální investice je 2000 Kč, což neodpovídá naší modelové situaci, produkt byl zahrnut do srovnání výjimečně).

Toto portfolio je velmi populární a lze zakoupit prostřednictvím několika IŽP. Hodnota aTANK u přímé investice je 2,3 %, pokud ovšem investujeme prostřednictvím IŽP , aTANK jednotlivých produktů naroste na neuvěřitelných 2,7 % až 4,3 %.

U investic do akciových fondů se situace lehce srovná. Mezi fondy nabízenými skrze IŽP existuje i několik s výjimečně nízkým TER, díky čemuž je nižší i hodnota aTANK, a tak se produkt může dostat i na vrchol tabulky, přestože ostatní poplatky účtované v produktu jsou poměrně vysoké. Obecně zase platí, že se vyplatí investovat spíše na přímo.

IŽP: Pozor na „PUNK“

Poslední srovnání můžeme učinit pomocí PANKu, tedy srovnáním počátečních nákladů.

Při investování do OPF je hodnota PANK zpravidla 0. Výjimkou jsou produkty s předplacenými poplatky, kde ale počáteční poplatky jsou jediné, které v produktu zaplatíme. Na rozdíl od toho se u některých produktů IŽP dostáváme až k hodnotě 24. Zjednodušeně lze tedy říci, že první dva roky platíme pouze pojišťovně na provize.

Výsledky srovnávání ve stanovených kategoriích ukazují, že nákup fondů skrze IŽP se nevyplácí. Dlouhodobá nákladovost i počáteční poplatky výrazně převyšují poplatky při přímém nákupu. Jestliže je stejný nebo obdobný fond dostupný i napřímo, je přímá investice vždy levnější. IŽP však přesto může mít smysl jako produkt pro krytí pojistných rizik, a to v případě, že obsažená pojistná krytá nelze nakoupit jinde a je jeho investiční složka nepovinná nebo je možné ji omezit na minimum. Hlavní výhodou investičního pojištění tak zůstává, že jeho provizí je možné zaplatit za služby finančního plánování.

Tabulka: Nákladovost vybraných programů
Kompletní tabulka ve formátu PDF

FondTERTANKaTANKPANK
Fondy peněžního trhu
Pioneer - Sporokonto0,8%13,0%0,8%0,0
Conseq Invest - Konzervativní1,5%22,8%1,6%1,3
Pioneer - Sporokonto0,8%24,2%1,7%18,1
Conseq Invest - Konzervativní1,5%34,0%2,5%20,6
Aegon - AE01 Fond peněžního trhu1,5%34,8%2,6%18,3
Aegon - AE01 Fond peněžního trhu1,60%36,50%2,80%20,7
Dluhopisové fondy
ČSOB bond mix1,20%18,80%1,20%0
ISČS Sporobond1,20%19,30%1,30%0
IKS Dluhopisový PLUS1,50%23,30%1,60%0
ING Fond obligací1,50%24,10%1,60%0
Pioneer - Obligační fond1,70%26%1,80%0
Allianz - Dluhopisový fond Jistota0,90%26,50%1,80%21,8
Conseq – Dluhopisový2%30,40%2,10%6,3
Generali – Dluhopisový fond1,60%35,20%2,60%17,5
KP – Konzervativní fond2,60%37,20%2,80%0
Conseq – Dluhopisový2%38,10%2,90%18,2
ING Fond obligací2,50%43,70%3,50%23,3
Conseq – Dluhopisový3%49,20%4,10%20,8
Vyvážené fondy
KBC Master Fund CSOB Balanced1%18,20%1,10%0
ISČS PLUS1,70%27%1,80%0
Conseq - Active Invest Vyvážené portfolio2,10%33,80%2,30%10,1
KBC Master Fund CSOB Balanced2,30%35,20%2,50%4,4
Conseq - Active Invest Vyvážené portfolio2,10%38,30%2,80%11,3
KP Balancovaný fond2,80%41%3%0
Conseq - Active Invest Vyvážené portfolio2,70%45,90%3,60%17,9
ING Smíšený fond PLUS3%49,60%4%23
ING Smíšený fond PLUS3,00%50,60%4,10%20,4
Conseq - Active Invest Vyvážené portfolio3%51,60%4,20%20,4
Akciové fondy
Franklin Templeton GROWTH (EUR)1,90%34%2,30%12,5
ČSOB Akciový mix2,20%34,80%2,30%0
ČSOB Akciový mix2,20%35,10%2,40%3,7
ING invest global high dividend2,30%37%2,50%0
Pioneer Akciový2,40%38%2,60%0
Franklin Templeton GROWTH (EUR)1,90%40,10%2,80%17,1
Conseq – Active Invest Dynamické portfolio2,60%41,30%2,90%12,6
ICŠC Top Stocks2,90%41,80%3%0
Franklin Templeton GROWTH (EUR)1,90%42%3%19,7
Uniqa – Equity2%44%3,20%21,8
Conseq - Active Invest Vyvážené portfolio2,60%44,60%3,30%11,2
KP – Dynamický fond3,10%44,80%3,30%0
ČSOB Akciový mix2,20%46,90%3,50%22,5
Conseq - Active Invest Vyvážené portfolio2,60%48,30%3,70%19,8
Allianz - RCM Global Equity - CT - EUR2,80%48,70%3,70%21,5
Franklin Templeton GROWTH (EUR)2,80%51,90%4,10%20
ICŠC Top Stocks2,90%52%4,10%21,4
Conseq – Active Invest Dynamické portfolio3,50%57%4,80%20,2
ING invest global high dividend3,70%57%4,80%22,7
Zdroj: TANK s.r.o.

Ukazatele

TER (Total Expense Ratio) – Udává celkové náklady na správu daného fondu, jsou v něm zahrnuty náklady na správu podkladových aktiv stejně jako interní poplatek za správu na straně distributora.TANK (Typická Nákladovost Konstrukce) – Procento, o kolik se sníží výnos modelové investice na daném investičním horizontu.
aTANK – Anualizovaná hodnota TANK udává, o kolik se sníží zhodnocení modelové investice p.a.
PANK (Počáteční Nákladovost Konstrukce) – Suma poplatků, k jejichž zaplacení se klient zaváže podpisem rámcové smlouvy vyjádřená jako počet pravidelných měsíčních plateb. Do této sumy se nepočítají vstupní poplatky do fondu a rozdíl nákupní a prodejní ceny. Zjednodušeně lze říci, že hodnota PANK udává, kolik pravidelných plateb bude použito na uhrazení nákladů na založení smlouvy.

Zdroj: Jan Orava: Srovnávat srovnatelné. FONDSHOP.CZ, 21. 4. 2011.Komentářů: 6
 1. Joža Kolář 13 roky

  Celkem zásadně nesouhlasím s poslední větou: Hlavní výhodou investičního pojištění tak zůstává, že jeho provizí je možné zaplatit za služby finančního plánování.
  Vždyť hlavní výhodou jakéhokoliv pojištění je fakt, že je člověk pojištěn. Otázkou samozřejmě zůstává, na jaké částky. Pokud mne paměť neklame, je průměrná pojistná částka v ČR pro případ smrti ve výši 100.000,-.
  To máte:parte, květiny, převoz těla, kremace, hostina, místo na krchově, pomník…a pojistná částka je kde????

 2. Michal Mička 13 roky

  Ano,pane Koláři, ale nemusí to být IŽP. Jakékoliv rezervotvorné životní pojištění nemá pro kienta přidanou hodnotu. Pokud pojišťovny jsou ochotny platit za distribuci 140-200% z ročního pojistného, ať platí. Nemusí to však být pouze u rezervotvorného ŽP.

 3. Michal Mička 13 roky

  Docela by mě zajímalo, proč mám tři palce dolů:) Poprosil bych o vyjádření. Zajímal by mě názor toho,kdo s mým tvrzení nesouhlasí. Děkuji.

  • To bude jistě od někoho, kdo k těm rizikům klientovi alespoň tisícovku přihodí „na to spoření“ :-)
   Obecně se setkávám často s názorem poradců, že pojišťovna klienta „přinutí si spořit“ protože pokud pravidelně neplatí, pošle mu upomínku. Je prý tedy zajištěno, že si klient i vytváří finanční rezervu, protože u investic ho takto nikdo neupomíná.

 4. Jiří Bachmann 13 roky

  Nejhorší je, že naprostá většina populace po 1/2 hodině vysvětlování že spořit přes IŽP není výhodné se zeptá:“A kolik budu mít na konci ?“. Oni jsou naučeni, že tam ty peníze chtějí dávat. A velké sítě sice nabízejí samostatné investice, ale nejdřív tam stejně udělají IŽP (byť s limitem třeba 1.000,-)

 5. Oni jsou na to prostě lidé zvyklí, že pojistka je takové „lepší spoření“ :-( Tuším se to dozvídali i z reklamy v televizi… A spousta poradců klientům i říká kolik z jejich peněz půjde do spoření. No a pokud k tomu ještě přidá modelaci s 10%…

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account