koronavirus - COVID-19
Zdroj: Wikipedia.org

V současné době prostupuje nákaza koronavirem COVID-19 všemi oblastmi našeho života. Zejména kvůli nařízené karanténě, ale také v souvislosti s narůstajícím počtem případů, řeší velké množství klientů možnost uplatnění pojistného plnění ze svého životního pojištění. Proto jsme vypracovali přehled přístupů jednotlivých pojišťoven, který pomůže vám a vašim klientům zodpovědět případné dotazy.

Velké množství pojistitelů se k situaci staví čelem a snaží se svým klientům vyjít vstříc. Je ovšem jasné, že s ohledem na rozsah celé situace musí pojišťovny dobře vážit své kroky a nastavit pro pojistné události určitá omezení.

 Pojišťovna / produkt1)Bude plněno za pojistnou událost v důsledku epidemie/pandemie?Bude plněno za pracovní neschopnost v souvislosti s onemocněním COVID-19?Bude plněno za pracovní neschopnost v případě nařízené karantény?
Allianz / ŽivotANO, s omezením2)ANO3)NE / bez stanoviska
AXA / ActiveLife+ANOANONE / bez stanoviska
ČPP / Neon Life, Invest, RiskANOANONE / bez stanoviska
ČSOB / Forte, VarioNE, výluka2)NE, výlukaNE, výluka
Generali Česká / Bel Mondo, Bella VitaANOANOANO, s omezením4)
Generali Česká / Můj Život, Můj Život 2ANOANOANO, s omezením4)
Komerční pojišťovna / ElánANOANOANO, s omezením4)
Kooperativa / Na Přání, PerspektivaANOANOANO, s omezením4)
Kooperativa / Flexi, Flexi Risk, RŽPANOANOANO, s omezením4)
Maxima / MaxEfektANOANONE / bez stanoviska
MetLife / Garde 5.0ANO2)ANONE / bez stanoviska
Mutumutu / Pojištění MutumutuANOANOANO, s omezením4)
NN / Život, Smart, NN BlueANOANOANO, s omezením4)
Novis / Wealth InsuringNE, výluka2)NE, výlukaNE, výluka
Simplea / Životní pojištěníANOANONE / bez stanoviska
UNIQA / Domino Risk, InvestANOANONE / bez stanoviska
YouPlus / Životní pojištění 4UANOANONE / bez stanoviska

1) U všech produktů je vycházeno z nejnovějších pojistných podmínek a stavu ke dni 2. 4. 2020.

2) Podrobnosti naleznete v prvotní části dokumentu.

3) Omezení se vzhledem ke svému charakteru prakticky nedotkne plnění z pojištění pracovní neschopnosti.

4) Podrobnosti naleznete v závěrečné části dokumentu.

Obecný přístup k epidemii/pandemii COVID-19

První a logickou otázkou je, zda vůbec pojišťovny plní za pojistné události v důsledku epidemie či pandemie. Naprostá většina pojišťoven výluku na tyto případy nemá, objevilo se však několik pojišťoven, které na tyto události pamatovaly a mají stanovenou výluku, případně omezení.

Výluky

ČSOB

 • Pojistné podmínky: Pojistitel neposkytne pojistné plnění, nastala-li pojistná událost následkem epidemické nebo pandemické nákazy.

NOVIS

 • Pojistné podmínky: Nárok na pojistné plnění v žádném z dohodnutých rizik nevzniká za pojistné události, které nastaly v důsledku epidemie postihující rozsáhlé území a velkou část populace (pandemie).
 • Komentář EUCS: Pojišťovna již nenabízí svůj produkt na českém trhu, můžete se však setkat s klienty, kteří toto pojištění mají sjednáno.

Omezení

Allianz

 • Pojistné podmínky: Pokud k pojistné události dojde v souvislosti s epidemií, pojistné plnění je poskytnuto. Pokud by ale za všechny pojistné události, které nastanou v souvislosti s jednou událostí nebo s několika souvisejícími událostmi, měla pojišťovna celkem vyplatit více než 500 000 000 Kč, poskytne z každé pojistné smlouvy za všechny pojistné události jednoho pojištěného pojistné plnění nejvýše 2 000 000 Kč.
 • Komentář EUCS: Jak uvádí pojišťovna ve svých podmínkách, omezení nastává jen v případě události skutečně extrémního rozsahu, čemuž lze přisvědčit. Nevnímáme toto omezení zcela negativně, pojišťovna si však vyhrazuje právo výši obou limitů upravovat. Pokud by se tak stalo, pojištěný bude vyrozuměn nejpozději 2 měsíce před tím, než ke změně dojde.

Otázka výkladu

MetLife

 • Pojistné podmínky: Pojistná událost nenastává v souvislosti s válkou, invazí, působením cizích mocností, nepřátelskými akcemi, občanskými nepokoji, revolucí, vzbouřením, vzpourou, vojenskými silami nebo výjimečným stavem, stavem obležení nebo jakoukoli jinou událostí či příčinou, která vede k vyhlášení a udržování tohoto stavu, karantény, znárodnění na žádost jakékoli veřejné nebo místní zákonné moci nebo aktivní účasti pojištěného na násilné akci nebo rvačce (nejedná-li se o stav krajní nouze nebo nutné obrany).
 • Komentář EUCS: Pod „jakoukoliv událost či příčinu“, která vede k vyhlášení výjimečného stavu či karantény, lze dle našeho názoru podřadit také aktuální epidemii/pandemii v souvislosti s onemocněním COVID-19. Jedná se však o otázku výkladu a pojišťovna toto veřejně vyvrací.
 • Komentář pojišťovny: Na webových stránkách je ke dni 2. 4. 2020 uvedena následující otázka: „Mám pojištění u MetLife – vztahuje se i na Koronavirus?“ Odpověď zní, že pojišťovna MetLife nemá v pojistných podmínkách uvedenu výluku na virová onemocnění, pojistné plnění by tedy bylo vyplaceno v souladu s pojistnou ochranou sjednanou v rámci pojistné smlouvy.

Přístup k individuálně nařízení karanténě z důvodu COVID-19

Běžnou podmínkou pro pojistné plnění z pojištění pracovní neschopnosti je úraz nebo nemoc.

Pokud klient onemocní v souvislosti s koronavirem COVID-19, jedná se v podstatě o standardní pracovní neschopnost z důvodu nemoci. Proto u všech pojišťoven, které nemají obecnou výluku na pojistné události v důsledku epidemie či pandemie, bude za pracovní neschopnost v souvislosti s tímto onemocněním plněno.

Specifikum aktuální situace spočívá v tom, že klient může být uvržen do karantény, aniž by mu byla nemoc diagnostikována. Jedná se tedy o preventivní opatření, které není standardní pojistnou událostí. Proto jsme se úvodní tabulce zaměřili na přístup pojišťoven k těmto případům, v této části uvádíme doplňující informace.

Zároveň je třeba doplnit, že i v těchto případech musí standardně uplynout karenční doba. Je také nutné dodržet potenciálně další podmínky, které mohou být v pojistných podmínkách, jako například porušení právních předpisů.

Doplňující informace k jednotlivým pojišťovnám

Pojišťovna NN

 • 27. 3. 2020
  • Rozšíření podmínek krytí PN
   NN rozšiřuje podmínky krytí rizika pracovní neschopnosti. V případě, že je klientovi po dobu povinné 14denní karantény (uvalené dle mimořádného opatření orgánů veřejné moci po dobu nouzového stavu) diagnostikováno onemocnění COVID-19, pojišťovna bude postupovat ve prospěch klienta a za datum stanovení diagnózy u připojištění pracovní neschopnosti bude považováno datum počátku této 14denní karantény.
 • 16. 3. 2020
  • Vzhledem k opakujícím se dotazům chceme potvrdit, že produkty životního pojištění NN kryjí rizika i v případě pandemie. Zároveň je potřeba dodat, že se pojištění – zejména hospitalizace nebo pracovní neschopnost – nevztahuje na případy, kdy příčinou není diagnostikované onemocnění, ale jedná se pouze o preventivní opatření. Příkladem je uvalení karantény na nějaké území, kde pojištěný pobývá, ale sám nemocný není. V této situaci bychom pojistné plnění poskytnou nemohli, protože se nejedná o nemoc, ale výhradně o prevenci potenciálního šíření nemoci v obyvatelstvu.
 • 28. 2. 2020
  • Rádi bychom ubezpečili všechny pojištěnce NN Životní pojišťovny, že v případě onemocnění koronavirem, resp. zjištění této diagnózy, se na tuto situaci nevztahují žádné výluky. Ze všech připojištění, např. pracovní neschopnosti, hospitalizace, úmrtí, je i v tomto případě poskytnuté kompletní pojistné plnění.
  • Zároveň je potřeba dodat, že se pojištění – zejména hospitalizace nebo pracovní neschopnost – nevztahuje na případy, kdy příčinou není diagnostikované onemocnění, ale jedná se pouze o preventivní opatření. Příkladem je uvalení karantény na nějaké území, kde pojištěný pobývá, ale sám nemocný není.

Generali Česká pojišťovna

 • 10. 3. 2020 – veřejný příslib platný do odvolání
  • Za pracovní neschopnost je uznána v rámci životního pojištění také karanténa, která byla ošetřujícím lékařem (příp. hygienickou stanicí) nařízena v souvislosti s onemocnění COVID-19. Takto nařízenou karanténu s označením diagnózy (onemocnění COVID-19) klienti pojišťovně doloží na oficiálním formuláři. Ten vystaví ošetřující lékař, případně hygienická stanice.

Kooperativa

 • 23. 3. 2020
  • Úprava a  upřesnění definice pojistné události a postupu v případě uplatnění práva na pojistné plnění z pojištění pro případ ošetřování.
  • V případech životního pojištění PERSPEKTIVA (7BN) a NA PŘÁNÍ bude Kooperativa plnit za ošetřování pojištěného dítěte a současně vzniku práva na ošetřovné dle § 39 odst. 1 zák. o nemocenském pojištění (OČR) vč. mimořádného opatření při epidemii.
  • V životním pojištění FLEXI se v pojištění ošetřování dětí při úrazu nebo nemoci nejedná v případě nepřítomnosti dětí ve školských zařízeních o pojistnou událost.
  • Zjednodušeně, PERSPEKTIVA a NA PŘÁNÍ plní za OČR jako takovou, FLEXI za nemoc/úraz, které si vyžadují ošetřování.
  • Dle vyjádření UPO, prvotní informace vycházela primárně ze snahy potvrdit, že v rámci pojištění PERSPEKTIVA a NA PŘÁNÍ je i přerušení činnosti školních zařízení pojistnou události a nebyla dostatečně akcentována produktová odlišnost pojištění FLEXI.
  • Původní informace byla vydána v době, kdy státní systém klientům poskytoval krytí pouze na prvních 9 dnů ošetřování, proto byla zvažována možnost nad rámec smluvních povinností poskytnou širší krytí i v rámci produktu FLEXI. Změna nastavení státního systému, který nově garantuje podporu klientům ošetřujícím dítě po celou dobu těchto krizových opatření, děla podobný krok ze strany pojišťovny redundantním.
 • 17. 3. 2020
  • Pokud mají klienti sjednáno životní pojištění a v jeho rámci i pojištění pro případ nemoci, plní v souvislosti s COVID-19 bez omezení dle konkrétních podmínek pojištění, které mají sjednané ve své pojistné smlouvě. Plní i v případě, kdy zaměstnanec čerpá nemocenskou z důvodu karantény. Dobu karantény pojištěný prokazuje doložením příslušného formuláře ČSSZ „Potvrzení o nařízení karantény“ nebo „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“. Plní v případě, kdy zaměstnanec čerpající ošetřovné dodá potvrzení na příslušném formuláři ČSSZ „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ včetně potvrzení zaměstnavatele (v případě dětí, které se nemohou účastnit výuky, potvrzení může vydat i škola). Ostatní rizika (hospitalizace, invalidita, vážná onemocnění, příp. další), stejně jako při úmrtí pojištěného, v souvislosti s COVID-19 a jinými epidemiemi/pandemiemi plníme bez omezení.

Komerční pojišťovna

 • Při pracovní neschopnosti – dobu strávenou v povinné karanténě, nařízené karanténě, v izolaci klienta v místě bydliště či při hospitalizaci budeme po dobu vyhlášení nouzového stavu započítávat do celkové karenční doby, která je stanovena minimálně na 28 dní u pojištění Pracovní neschopnosti. Nařízenou karanténu je možné brát jako Pracovní neschopnost, pouze pokud je potvrzena lékařem (je vystavena neschopenka) působícím na území ČR.

Mutumutu

 • Nejhorším scénářem je, že kvůli nakažení COVID-19 budete v pracovní neschopnosti. Jako zaměstnanec pak máte nárok na nemocenskou. Jako OSVČ pouze tehdy, když si platíte dobrovolné nemocenské pojištění.
  • Aby vám vznikl nárok na plnění z pojištění Mutumutu, musí vaše pracovní neschopnost trvat minimálně 60 dnů. Kvůli potvrzení ale nemusíte chodit k lékaři. Zaměstnavateli i nám bude stačit vaše eNeschopenka, kterou lékař vystaví online. Od OSVČ nám bude stačit sken nebo fotografie lékařské zprávy, kterou vám lékař zašle e-mailem. Od 60. dne vám každý měsíc začneme vyplácet dohodnutou částku, kterou jste si nastavili při uzavírání pojištění.
 • Budete v karanténě, protože jste byli v rizikové oblasti
  • Pokud budete v karanténě kvůli tomu, že jste pobývali v rizikové oblasti, je to stejné, jako byste byli v pracovní neschopnosti. Lékař vám vystaví eNeschopenku, kterou zašlete e-mailem zaměstnavateli. Nárok na plnění z pojištění Mutumutu by vám vznikl pouze tehdy, kdybyste zůstali v karanténě déle než 60 dnů. Ale to je hodně nepravděpodobné. Budete v karanténě, protože to nařídila vláda
 • Když zůstanete doma kvůli nařízení karantény vládou, tedy kvůli překážkám v práci na straně zaměstnavatele, musí vám zaměstnavatel vyplatit náhradu mzdy. Tyto případy tedy pojištění Mutumutu nekryje.
 • Budete doma, protože ošetřujete člena rodiny
  • Úplně stejná situace nastává, pokud zůstanete doma kvůli ošetřování člena rodiny. V takovém případě vám náleží ošetřovné. Takže ani tyto případy pojištění Mutumutu nekryje.
 • Dojde na nejhorší
  • A úplně nakonec, protože doufáme, že tento scénář ani nenastane, pokud svůj boj s koronavirem prohrajete, Mutumutu vyplatí dohodnutou částku vašim blízkým. Můžeme vás ujistit, že v našich podmínkách nemáme epidemie ani pandemie ve výlukách.

Analýza EUCS Analytics0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account