Česká národní banka snižuje maximální výši technické úrokové míry na 1,3 % (z dosavadní sazby 1,9 %, platné od roku 2013). Životní pojištění má zpravidla dlouhodobý charakter, proto pojišťovny zahrnují do svých výpočtů také faktor času: pro diskontování pojistného a úročení technických rezerv používají tzv. technickou úrokovou míru  (TÚM). Co toto snížení znamená pro klienty pojišťoven?

Čím vyšší tato úroková míra je, tím levnější je pojištění pro klienty. Zjednodušeně jde o garantovanou výši zhodnocení „úspor“ na smlouvách životního pojištění po odpočtu poplatků pojišťovny. Technická úroková míra neovlivňuje jen cenu kapitálového životního pojištění, ale má dopad i na výhodnost některých garantovaných fondů navázaných na investiční životní pojištění. Tyto fondy jsou zpravidla využívány pro realokaci peněz klientů před ukončením pojistné smlouvy, aby nedošlo k neočekávanému velkému propadu hodnoty úspor klientů.

TÚM jako nástroj regulace

Ve většině zemí, Českou republiku nevyjímaje, je hodnota technické úrokové míry nástrojem regulace ze strany státního dozoru, která má zabezpečit solventnost životních pojišťoven v případě poklesu tržních úrokových měr. Jednotlivé státy se ale odlišují ve způsobech regulace, které jsou stanovovány zákonem, rozhodnutím vlády nebo pojistným orgánem.

U nás je výše technické úrokové míry upravena vyhláškou MF č. 434/2009. Z ní pak vyplývá povinnost úpravy této výše při změně tržních úrokových měr. Na rozdíl od některých zemí však u nás není legislativně stanoveno rozdělení podílů na zisku (to platí pouze u penzijních fondů, nikoliv životních pojišťoven), technická úroková míra je tak jedinou transparentní jistotou pro klienty. Má vliv na výši garantované pojistné částky při dožití, neboť poplatky nemohou být v případě tradičního kapitálového pojištění v průběhu trvání pojištění změněny.

Historie výše TÚM

Výše maximální TÚM začala být regulována v dubnu 2002, kdy byla stanovena maximální technická úroková míra ve výši 4 %. Do té doby bylo možné se setkat s výrazně vyšší TÚM, neboť i úrokové sazby v devadesátých letech byly vysoko. Druhá změna proběhla v květnu 2004, maximum bylo sníženo na 2,4 %. Ke třetí změně došlo v únoru 2010, kdy došlo k navýšení maximální hranice na 2,5 %. Ke čtvrté změně došlo v červenci 2013, kdy došlo ke snížení na 1,9 %. K poslednímu snížení přistoupila Česká národní banka 14. 1. 2015, a to ke snížení na 1,3 %.

U nových smluv nižší garantovaný úrok

Pojišťovny musí aplikovat toto rozhodnutí centrální banky do 6 měsíců od zveřejnění ve věstníku ČNB. Toto opatření se tak bude týkat až nově uzavřených smluv životního pojištění, které budou již sjednávány s nižším garantovaným úrokem. Změna technické úrokové míry přitom nemusí ovlivnit jen výnosy, ale může mít určitý vliv i na cenu samotného pojištění. Technická úroková míra je jedním z parametrů, které vstupují do výpočtu pojistného a pojistných částek u všech smluv životního pojištění, včetně čistě rizikových pojištění. Konkurence mezi pojišťovnami je však dostatečně vysoká, zdražování z důvodu snížení technické úrokové míry tedy nelze očekávat.

Stávajících smluv životního pojištění se uvedená změna netýká, neboť pojišťovny jsou povinny dodržet garantované zhodnocení (TÚM) po celou dobu trvání sjednané smlouvy.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account