(Aktualizace 16.2.2018, 7:40) Tuzemskému pojistnému trhu hrozí možnost historicky největšího zpochybnění pojistných smluv. Finanční arbitr rozhodl o neplatnosti konkrétní smlouvy investičního životního pojištění z nabídky České pojišťovny, které se vyznačovalo poplatkovou netransparentností. Obdobná situace se však může dotýkat dalších statisíců klientů, kterým byl prodán poplatkově podobně netransparentní produkt. Jako netransparentní produkty jsou považovány také Dynamik, Dynamik plus, Diamant a 4life. Při aktualizaci článku doplněno vyjádření Finančního arbitra, plný text rozhodnutí (nálezu) a doplněno vyjádření České pojišťovny!

Vyjádření Finančního arbitra

„Nálezem ze dne 26. 9. 2017 rozhodl finanční arbitr v řízení vedeném na návrh spotřebitele proti společnosti Česká pojišťovna, že smlouva o investičním životním pojištění PROFI Invest je neplatná, protože jsou neplatná ujednání o poplatcích pro jejich neurčitost, a současně tato ujednání nelze oddělit od zbytku pojistné smlouvy. Tento svůj právní závěr finanční arbitr potvrdil v rozhodnutí o námitkách ze dne 24. 1. 2018. Od vydání rozhodnutí mají obě strany sporu právo podat žalobu k obecnému soudu na přezkoumání rozhodnutí finančního arbitra. Protože se strany sporu v řízení před finančním arbitrem odmítly rozejít smírně, lze více než předpokládat, že bude rozhodnutí finančního arbitra předmětem soudního přezkumu.

I přestože finanční arbitr svůj právní názor řádně odůvodnil na několika desítkách stran textu nálezu i rozhodnutí o námitkách, nelze vyloučit, že obecný soud bude mít na věc jiný právní názor, případně že jeho rozhodnutí bude předmětem přezkumu vyššími soudními instancemi. Proto je předčasné dělat závěry o dopadech rozhodnutí finančního arbitra na další pojistné smlouvy.“

Finanční arbitr konstatoval, že pojišťovna nesjednala právo strhávat na vrub pojištění poplatky a náklady. Dosavadní praxi pojišťovny týkající se výplaty odkupného při předčasném ukončení pojistných smluv posoudil jako jednání v rozporu s uzavřenou pojistnou smlouvou. Z nálezu vyplývá, že závěry arbitra se dotýkají nejen aktivních smluv, ale i smluv ukončených s výplatou odkupného.

Dokument v plném znění

Nález Finančního arbitra (PDF, 0,3 MB)

Dušan Šídlo

pojistný analytik společnosti Broker Trust

Nejde o překvapivé rozhodnutí. U starších tarifů byla Česká pojišťovna opakovaně kritizována odbornou veřejností za poplatkovou neprůhlednost. Teprve v novějších produktech (např. Můj život) jsou poplatky blíže specifikovány.

U zmiňovaného produktu PROFI INVEST je v pojistných podmínkách zakotveno právo pojišťovny strhávat počáteční a správní náklady podle „pojistně technických zásad“. Klient neměl možnost zjistit ani orientační výši tohoto poplatku, a to finanční arbitr právem označil jako poplatkově neurčité. Neurčitá byla i samotná výše odkupného při ukončení smlouvy. V pojistných podmínkách ani v pojistné smlouvě nebylo uvedeno, že se neuhrazené počáteční náklady zesplatní, tj. dojde ke snížení vyplacené částky klientovi.

Při posuzování oddělitelnosti neplatných ujednání od ostatních částí pojistné smlouvy finanční arbitr zjistil, že s ohledem na vůli smluvních stran jsou neplatná ujednání neoddělitelná od ostatních ujednání pojistné smlouvy a ta je neplatná jako celek.

Může Česká pojišťovna rozhodnutí zvrátit?

Česká pojišťovna proti tomuto rozhodnutí podala řadu námitek, například poukázala na promlčení nároku či rozporuje závěr o neplatnosti celé smlouvy. Arbitr tyto námitky neuznal a pojišťovna je připravena se proti tomuto rozhodnutí bránit soudně. „Nutno dodat, že v tomto případě to bude mít velice těžké,“ upozorňuje pojistný analytik Dušan Šídlo.

Soudním přezkumem rozhodnutí finančního arbitra se rozhodla postupovat také pojišťovna AXA, jejíž smlouvy (s nulovou pojistnou částkou) jsou dle Finančního arbitra také neplatné. V obou případech mohou soudy rozhodovat ještě dlouhé roky.

Ivana Buriánková

mluvčí České pojišťovny

„V souvislosti s rozhodnutím finančního arbitra bych ráda upozornila na fakt, že se jedná o rozhodnutí, které se týká konkrétní individuální pojistné smlouvy, a není tedy možné ho vztahovat plošně na všechny produkty investičního životního pojištění. Jinými slovy řečeno, tento nález finančního arbitra se vztahuje ke konkrétnímu případu a rozhodně není možné jej vnímat jako precedenční. Česká pojišťovna se s rozhodnutím finančního arbitra neztotožňuje a bude jej rozporovat u nezávislého soudu.
 
Česká pojišťovna vždy postupovala v souladu se zákonem a řídila se právní úpravou platnou v době uzavírání smluv. Při sjednání obdržel klient veškeré informace a na existenci nákladů upozorňovaly i samotné pojistné podmínky. V rámci procesu sjednání pojištění pak klient podepsal prohlášení, že byl s informacemi týkajícími se konkrétního pojistného produktu seznámen, čímž potvrdil, že veškeré informace, které obdržel, považoval za dostatečné. Pokud by klientovi bylo cokoliv nejasného, mohl se samozřejmě dotázat, a to jak samotného poradce, se kterým smlouvu uzavíral, tak i přímo pojišťovny. 

Při sjednání klient obdržel také informace vyplývající z modelace pravděpodobného průběhu pojištění. Modelace uváděla vývoj kapitálové hodnoty pojištění a odkupného, které vývoj nákladů odrážejí, přičemž se jednalo o individuální přehled nákladů, který vycházel z dohodnutého nastavení pojistné smlouvy. Od roku 2011 pak byly uváděny přímo také částky počátečních/pořizovacích a správních nákladů, které ovlivňují výpočet kapitálové hodnoty a odkupného.
 
Na závěr bych pak chtěla upozornit na to, že finanční arbitr byl zřízen k tomu, aby klientům pomáhal s mimosoudním řešením určitých sporů. Situace je však taková, že některými svými nekoncepčními rozhodnutími klienty k soudu naopak spíše žene. V případě rozhodnutí, která budou řešena soudní cestou, bude totiž dotčená finanční instituce tuto situaci u soudu řešit právě s klientem, nikoliv již s Kanceláří finančního arbitra. Jinými slovy řečeno, účastníky takového soudního řízení jsou navrhovatel, tedy stěžující si klient, a finanční instituce, nikoli finanční arbitr.“

Česká pojišťovna předmětem kritiky již dříve

Česká pojišťovna je svou poplatkovou netransparentností v oblasti produktů životního pojištění mezi odbornou veřejností pověstná. Na netransparentnost upozorňovala média již od roku 2004: „U Dynamiku se také neuplatňuje otevřená poplatková politika. Ta by měla být pro slušný  pojistný trh už samozřejmostí. Dynamik se tak stává takovým druhem kapitálového životního pojištění, kde pojištěným není sdělována ani pojistná částka pro případ dožití, ani relevantní poplatky nezbytné k posouzení efektivnosti tohoto pojištění.“ (Aktuálně.cz

V roce 2005 Českou pojišťovnu kritizoval také (dnes již neexistující) časopis Finanční poradce

Detailně se transparentnosti IŽP zabýval v roce 2015 Institut finanční gramotnosti, který hodnotil mj. produkty České pojišťovny Můj život4life, což jsou produktoví nástupci „neplatného“ Profi Investu.

Další zajímavosti této kauzy

  • poškozeným klientem byl poradce OVB, který smlouvu ve spolupráci se svým nadřízeným sjednal sám na sebe
  • poškozený klient byl tč. studentem Vysoké školy ekonomické
  • průměrný věk poradců ve struktuře byl dle tvrzení poradce / klienta 20 let
  • motivací ke sjednání smlouvy bylo mj. udržení své kariérní pozice
  • provize klienta (a poradce ve stejné osobě) činila 25 % ročního pojistného
  • klient (poradce) tvrdí, že byl uvržen – společně s desítkami dalších zprostředkovatelů – do role tzv. bílých koní
  • podle dostupných informací z trhu dosud postupovala v podobných případech Česká pojišťovna cestou mimosoudního vyrovnání

Dokument v plném znění

Rozhodnutí o námitkách (PDF, 0,3 MB)

Fotogalerie zajímavostí z rozhodnutí

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account