Při prodeji pojistek je nutno dodržovat určitá “pravidla hry”. A nejde zdaleka jen o morální nebo etickou rovinu jednání s klientem. Právní řád ukládá všem zprostředkovatelům a poradcům některé povinnosti, na které není radno nahlížet jako na pouhé formality. Podle jakých zákonů se prodej pojištění řídí a jaké minimum povinností je nutno dodržovat?

Prodej pojištění a finanční poradenství v této oblasti upravují dva zákonné předpisy: zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. (účinný od 1.1.2010) a zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí č. 38/2004 Sb. Zejména druhý jmenovaný přinesl svého času do zprostředkování pojistných produktů poměrně zásadní změny a zavedl některé i dnes poměrně progresivní prvky:

 • povinnost a náležitosti registrace zprostředkovatelů
 • základní vymezení odbornosti zprostředkovatelů (základní, střední, vyšší) spolu se systémem jejího ověřování (zkoušky)
 • povinnost zprostředkovatelů svoji činnost vykonávat s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele (zejména zákaz uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb)
 • rozsáhlé informační závazky zprostředkovatele vůči klientovi (§ 21), zejména nutnost informovat jej:
  • o své osobě (obchodní jméno, sídlo, registrace atd.),
  • o svém eventuelním majetkovém propojení s pojišťovnou,
  • o postupech, podle nichž spotřebitel a ostatní dotčené osoby mohou podat stížnost.

Zvláštní kapitolou jsou informační povinnosti bezprostředně spojené se zprostředkováním produktu, které mají přímý dopad na kvalitu služby pro koncového zákazníka. Jednou z přidaných hodnot nezávislého finančního poradenství je bezpochyby kvalitní analýza klientových potřeb, následně analýza tržní nabídky a odvození optimálního řešení. Ty zákon poměrně detailně upravuje a zprostředkovatel tedy musí:

 • informovat klienta, zda nabízí produkty výhradně jedné či více vzájemně konkurenčních pojišťoven (tedy zda jde o nezávislého poradce či vázaného zprostředkovatele),
 • informovat klienta, že poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém je povinen poskytovat řádnou analýzu a eventuelně informovat klienta o parametrech této analýzy (jaké produkty byly analyzovány, přičemž jejich počet musí být reprezentativní a dostatečný),
 • zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu,
 • poskytnout veškeré informace jasně a přesně, klientovi srozumitelnou formou a to písemně nebo na nosiči dat.

Co si vzít z tohoto výčtu jako nejpodstatnější? Klíčový je především záznam o požadavcích a potřebách, který by měl vždy věrným a úplným způsobem zachycovat klientova přání a možnosti, přičemž tento dokument je do budoucna oporou oběma stranám v případě sporu. Jeho sepsání lze odmítnout, zde však pozor: bývá oblíbenou praktikou neetických zprostředkovatelů „tlačit“ klienty pod záminkou časové tísně apod. k odmítnutí záznamu s jasným cílem – odstranit potenciální „důkazní materiál“ ve svůj neprospěch. K takovému jednání se nikdy nedejte zlákat a kromě skutečně specifických případů vždy záznam požadujte.

Takže tolik zákon. A co praxe? Jak prakticky plníte tyto povinnosti?

Autoři: Ing. Jiří Šindelář, Ing. Igor Bielik – USF

1 komentář
 1. Vít Suchý 11 roky

  …Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
  …Hodnota investice v čase kolísá.
  …Návratnost investice zaručená není.
  …Veškeré investiční riziko nese klient.
  …U zajištěných fondů je návratnost investice zajištěna ke dni splatnosti fondu, ale závisí na dodržení závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu ….
  …Vklady klientů ve společnostech, spravujících investiční fondy pojištěny nejsou.

  Vznesl jsem tu již před dvěma měsíci na fóru dotaz , kdo z kolegů tyto parametry IŽP – v souladu s výše zmíněnou legislativou zákazníkům sděluje a ? ….bez odezvy….Rád se znovu zapojím do diskuze…

  POkud se týká popisu potřeb klienta, je to sice důležitý dokument, nicméně pochybuji, že by řešil zrovna onen problém definice IŽP…

  1

  0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account