Diagnostika osobních financí je nezávislá na produktovém doporučení poradce. Zvyšuje finanční gramotnost klienta i poradce. Na otázky k nástroji Diagnostika osobních financí odpovídá Aleš Vavrečka ze společnosti SMS finance.

Co byste mi řekl o softwaru Galaxy (sw) respektive výstupech ze sw obecně?

V současné době jsou nejdůležitějšími faktory sw v oblasti finančního poradenství důvěryhodnost a vypovídací schopnost z pohledu klienta. Většina sw konkurenčních firem tyto dva základní požadavky nesplňuje a jsou pro klienty matoucí.

V čem si myslíte, že je nejsilnější stránka sw a v čem naopak nejslabší?

Nejsilnější stránkou Galaxy je originální metodika výpočtu finančních potřeb klienta a nejslabší jeho všeobsažnost a příliš vysoká flexibilita.

Proč jste výstupy z poradenského sw prezentoval právě Vy? Proč ne třeba autor programu a kdo to vlastně je?

Před několika lety jsem začal úspěšně využívat program Galaxy ve své poradenské praxi. Své osobní zkušenosti s uplatněním programu Galaxy jsem zahrnul do metodiky, kterou nyní v SMS vyučuji v rámci dobrovolného kurzu „Galaxy v praxi.“ S pomocí několika vybraných tiskových výstupů absolventi mého kurzu dokáží poskytnout klientovi nejen důležité informace, o něž obvykle mají klienti zájem, ale zároveň jim dokáží vypočíst nastavení pojistných částek a investičních cílů dle jejich skutečných potřeb, což v současných podmínkách umí málokterý poradce. To je také důvod, proč rád Galaxy školím a prezentuji na veřejnosti. Ještě odpovím i na druhou část otázky, autorem té nejdůležitější analytické části je František Saidl, který do společnosti SMS nastoupil v roce 2009 jako finanční analytik s úkolem vytvořit pro poradce SMS efektivní analytický nástroj, který by respektoval filosofii firmy založenou na svobodě a kreativitě. Kromě toho dostal na starosti i systém vzdělávání společnosti SMS. Více než 25 let vzdělává obchodníky a vyjednávače nejen z ekonomických oborů, ale také v oblasti soft skills. František Saidl je propagátorem koučinkových metod jednání založených na vytvoření rovnováhy mezi poradcem a klientem a vyloučení manipulačních technik. Rovněž i jím vytvořený program Galaxy je nástrojem, který vychází z finanční gramotnosti a kombinuje jeho teoretické znalosti s osobní zkušeností v oboru finančního poradenství a hlavně s moderní psychologií prodeje.

V čem si myslíte, že je základní rozdíl mezi sw Galaxy a konkurenčními nástroji podobného typu?

Metodika většiny konkurenčních sw vychází z analýzy příjmů a výdajů klienta. Výše finančních potřeb klienta se v zájmu zachování jeho finanční stability stanoví podle výše finančních rezerv (příjmy – výdaje), což nemusí vždy odpovídat skutečným potřebám klientovy rodiny. S inflací se u těchto sw většinou nepracuje. K zpracování takovéto analýzy je zapotřebí nejprve zadat řadu osobních údajů, což vyžaduje oboustrannou důvěru, která v začátcích jednání nebývá samozřejmostí.

Naproti tomu s pomocí Galaxy jsou klientovi nejprve vypočteny důchody a sociální dávky, které by on a jeho rodina pobírali po vzniku nenadálých událostí. Tyto údaje jsou konfrontovány se skutečnou potřebou klienta, která je zpravidla dána jeho čistým příjmem. Při výpočtu pojistných částek pro doplnění příjmů se bere v úvahu doba čerpání renty z pojistného plnění, výkonnost programů pro zhodnocování rezerv a inflace. K výpočtům v tomto případě postačí znát pouze příjem klienta a jeho věk. Pokud klient projeví zájem, poradce s ním v následujícím kroku s pomocí Galaxy zpracuje podrobnou finanční analýzu jeho příjmů a výdajů.

Hlavním cílem finančního poradce SMS je však v postupných krocích zbavit klienta závislosti na pojistkách (dosažení ekonomické svobody) a to tím, že vedle pojistek by měl mít klient k dispozici spořící a investiční programy. Galaxy obsahuje řadu nástrojů pro investiční poradenství a podpůrných nástrojů pro růst finanční gramotnosti. Tuto metodu kombinující pojištění s investicemi nazýváme „SMS finanční rovnováha.“

Co dalšího byste příště rád ukázal, pokud se další konference znovu zúčastníte?

Unikátní kalkulátor umožňující vypočíst dynamický průběh investičního programu z hlediska rozkolísanosti a různých režimů vkladů a výběrů, vč. metody životního cyklu.

Jakou výhodu přináší poradcům využívání podobných pomůcek?

Hlavní výhodou programu Galaxy je zrychlení a zkvalitnění přípravy poradce pro jednání s klientem. Galaxy obsahuje také řadu výstupů na podporu finanční gramotnosti klienta. Od obdobných programů se liší originální metodikou zpracování finančního plánu a flexibilitou jednotlivých komponentů, díky níž se poradce může jednak snadno odlišit od konkurence a zároveň klientovi poskytnout přidanou hodnotu. Důležitá je také skutečnost, že tiskové výstupy z Galaxy zabezpečují účinnou ochranu poradce z hlediska stávající legislativy.

Ne všichni poradci si nechají “mluvit” do způsobu práce… jak s nimi pracujete?

Všechny nástroje a podklady pro jednání s klientem si poradce z Galaxy vybírá samostatně podle svých představ. Galaxy je nástrojem, který mohou, ale zároveň nemusí naši poradci používat (s výjimkou firemních záznamů z jednání), pokud dokáží klientovi zabezpečit kvalitní finanční poradenství jinou formou, resp. s pomocí jiných nástrojů.

Jak na software a jeho výstupy reagují klienti?

Záleží na formě prezentace, kterou si zvolí poradce. Pokud klient obdrží od poradce informace, o které má zájem bez použití nátlakových metod, jeho reakce obvykle bývá příznivá.

Kolik pracnosti stojí za vývojem software?

Na tvorbě programu Galaxy se spolupodílely 4 osoby (2 programátoři, analytik a grafik). Jeho vývoj započal v roce 2009 a stále pokračuje. Celková cena programu se řádově pohybuje v mil. Kč. V současné době „galaktický“ pracovní tým rozšiřujeme o další osoby.

Kolik času musí poradce věnovat, aby se software naučil používat?

Zpracování základní Diagnostiky osobních financí je velmi jednoduché a zvládnou jej začátečníci po krátkém zaškolení a absolvování základního kurzu pro nováčky, tzv.  Produktové ABECEDY. Zpracování komplexního finančního plánu, včetně analýz finančních produktů a využívání pokročilých nástrojů je mnohem náročnější a vyžaduje delší odbornou přípravu doplněnou o poradenskou praxi.

Děkuji za rozhovor

Videoprezentace Galaxy v deseti minutách:

Aleš Vavrečka

Ředitel pro firemní klientelu SMS finance, a.s., lektor a trenér diagnostiky osobních financí

Aleš Vavrečka je obchodníkem 20 let, z toho většinu času se orientuje na firemní klientelu; je velkým bojovníkem za férové poradenství, proto se angažuje i v oblasti vzdělávání finanční gramotnosti metodou „diagnostiky osobních financí“; snaží se o zlepšení reputace finančního poradenství v ČR.

Aleš Vavrečka vystudoval ekonomii na VOŠ v Kopřivnici, kde absolvoval dva výměnné pobyty na École STA ve Francii. Kromě studia ve Francii, strávil rok v UK a několik měsíců v USA. Ve finančním poradenství pracuje 12 let; od r. 2006 jako account manažer v NN, od r. 2008 je zodpovědný za korporátní obchod v SMS finance a.s. Dodnes se nebojí sám vyrazit do terénu.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account