Rada Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) rozhodla dne 14. 9. 2017 o pozastavení členství společnosti Broker Trust, a.s., po dobu, než společnost splní opatření k nápravě uložená ji předchozím rozhodnutím Rady USF. Důvodem pro pozastavení členství je dlouhodobé neplnění uložených opatření k nápravě v rámci disciplinárního řízení. Toto rozhodnutí bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů USF. Aktualizováno 22/9/2017 – vyjádření společnosti Broker Trust a vyjádření USF!

Michal Knapp: Společnost Broker Trust vystupuje z USF ČR

Vyjádření společnosti Broker Trust:

Společnost Broker Trust k 22. září 2017 vystupuje z Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR). Současně rezignuji na pozici předsedy Rady USF ČR.

Společnost Broker Trust je zakládajícím členem USF ČR od roku 2006, máme za sebou dlouhou a produktivní spolupráci. V posledních měsících ale mezi námi a vrcholnými orgány USF sílily rozdílné názory na fungování, řízení a směřování unie, například v dlouhodobé politice dvojích členských poplatků, znevýhodňujících obchodní model Broker Trustu (BT má jako jediný člen 30% přirážku). Rozcházíme se také v pohledu na upřednostňování konkrétních byznysových modelů finančně poradenských společností. V tomto Broker Trust neústupně hájí své obchodní krédo „Svobodně, ale ne sami“ a respektuje bez rozdílů existenci různých obchodních modelů poskytujících služby kvalitního finančního poradenství a zprostředkování. O směřování USF jako samoregulační organizace máme jiné představy, než jaká je současná realita, a právě proto z unie Broker Trust vystupuje.

V uplynulých dnech Rada USF ČR dočasně pozastavila členství společnosti Broker Trust v unii pro dlouhodobé neplnění uložených opatření k nápravě. Podle externí právní analýzy, kterou jsme nechali vypracovat, je tento krok hned z několika důvodů v rozporu se stanovami USF ČR, které navíc institut pozastaveného členství vůbec nezakotvují.  Rozhodnutí nebylo vydáno stanoveným postupem a ani k tomu stanoveným orgánem a jako takové je neplatné. USF jsme odeslali žádost, aby bylo rozhodnutí o pozastavení členství společnosti Broker Trust zrušeno a tato informace odstraněna z webových stránek unie. Doposud se tak nestalo. Ani v opačném případě by se ale na vystoupení Broker Trustu z USF nic nezměnilo.

Na požadavky USF ČR k nápravě jsme nepřistoupili z důvodu, že z našeho pohledu není co napravovat.

USF ČR požadovala, aby jedna ze společností servisovaných Broker Trustem na svém webu uváděla informace o této spolupráci. Podle externích právních analýz ale neexistuje zákonná povinnost smluvních partnerů (v roli VZ či PPZ) zveřejňovat na svých webových stránkách v obecné rovině údaje o spolupráci s jejich investičním zprostředkovatelem nebo pojišťovacím agentem. Ve finančně poradenském oboru se nejedná ani o zavedenou praxi, v tomto případě jde navíc o web, který cílí na poradce, ne koncové klienty. Broker Trust v této oblasti plně respektuje a podporuje budování vlastní korporátní identity smluvních partnerů. Zdůrazňujeme, že tímto nedochází k jakémukoliv krácení  práv klientů či jejich uvádění v omyl, smluvní partneři klienty v předstihu před uzavřením jakékoliv smlouvy písemně informují o své příslušnosti k Broker Trustu tak, jak jim ukládá zákon.

Ve druhém případě požadovala USF ČR rozvázání našeho smluvního vztahu s poradcem, který před nástupem pod Broker Trust, tedy v době, kdy působil ještě v konkurenční společnosti, rovněž členovi USF, porušil zákon při uzavírání pojistné smlouvy. Trestní stíhání poradce bylo podmínečně zastaveno a poradci nebyla po celou dobu dohledovým orgánem odňata možnost zprostředkovávat pojistné produkty, jakož i ze strany žádné pojišťovny omezena zprostředkovatelská činnost. Neevidujeme, že by se tento poradce za čtyři roky svého působení coby smluvní partner Broker Trustu dopustil v profesní rovině neetického, či dokonce protiprávního jednání. Naopak soustavně pracuje na svém vzdělávání, což dokládá například certifikovaný titul EFA, který získal. Záležitost mělo smysl řešit před čtyřmi lety v původní společnosti, kde skutek nastal, ne dnes, kdy by byl takový trest neúčelný.

Postavení Broker Trustu je za šestnáct let jeho fungování dostatečně silné, abychom jako jedna z vedoucích společností finančně poradenského trhu účinně hájili zájmy našich partnerů samostatně. Věříme, že jsou i další společnosti a organizace, se kterými uchopíme společná témata tak, abychom efektivně zastupovali naše odvětví.

Ve finančním poradenství rozhoduje především spokojenost klientů s poskytovanými službami. Soustředíme se na to, abychom našim smluvním partnerům nabízeli nadstandardní zázemí v oblasti analytických nástrojů, administrativy, souladu se zákonnými požadavky či vzdělávání, aby mohli rozvíjet dlouhodobé a oboustranně prospěšné vztahy s klienty. Zároveň chceme naši partnerům poskytovat dostatek svobody, a věřím i inspirace, pro rozvoj jejich vlastního podnikání.

Michal Knapp, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Broker Trust, a.s.

Vyjádření USF k pozastavení členství společnosti Broker Trust, a.s.

Rada Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) rozhodla dne 14. 9. 2017 o pozastavení členství společnosti Broker Trust, a.s., po dobu, než společnost splní opatření k nápravě uložená ji předchozím rozhodnutím.

V souvislosti s přijetím tohoto rozhodnutí USF aktuálně zaznamenala ve veřejném prostoru informace, k nimž považuje za žádoucí uvést základní fakta tak, aby se předešlo možným dezinterpretacím.

Jaké byly kroky, které vedly k rozhodnutí o pozastavení členství společnosti Broker Trust, a.s.? Shrnuje jej následující časová osa.

dub.14USF přijala stížnostní podání na společnost Broker Trust (BT) o celkem pěti bodech.
říj.14Etická komise USF (EK), tvořená mj. externími odborníky, přijala závěrečné rozhodnutí, ve kterém uložila BT opatření k nápravě, když podání shledala ve dvou bodech z pěti důvodné.

Šlo o nedostatky v povinnosti dodržovat obezřetnou personální politiku a povinnosti poskytovat úplné a nezkreslené informace o službách.

BT se následně proti rozhodnutí odvolal k Radě USF.
dub.15Rada USF potvrdila nadpoloviční většinou všech členů závěrečné rozhodnutí EK USF v plném rozsahu.

USF následně vyzvala BT k realizaci uložených opatření.
říj.15Generální ředitel BT písemně oznámil USF, že uložená opatření k nápravě budou splněna (k této realizaci však nedošlo ani po opakovaných výzvách a přes poskytnutí více než dostatečného časového prostoru).
bře.17Představenstvo USF s ohledem na zjevné nesplnění uložených opatření k nápravě během doby téměř jeden a půl roku navrhlo radě USF uložení sankce společnosti BT.
zář.17Rada USF rozhodla nadpoloviční většinou všech členů o pozastavení členství BT.

Společnost Broker Trust, a.s. se prostřednictvím svého zástupce aktivně a bez procesních výhrad účastnila zasedání Etické komise, Rady USF i představenstva USF ve všech případech, kdy se tato její záležitost projednávala. Projednání se i několikrát překládalo v případě, kdy se jej nemohl zástupce Broker Trust účastnit. Společnost Broker Trust, a.s. v této souvislosti nikdy nezpochybňovala kompetenci Rady USF přijmout rozhodnutí o pozastavení členství.

Rozhodnutí o pozastavení členství bylo přijato v souladu s vnitřními předpisy USF.

USF nikdy neupřednostňuje jakýkoliv obchodní model svých členů. Důkazem jsou opatření k nápravě uložená jiným členským společnostem, která byla „obchodně neutrální“ a která příslušní členové vždy akceptovali. Žádný obchodní model člena však nemůže vést k tomu, aby zákazníkům nebyly poskytovány úplné a nezkreslené informace o službách takového člena.

Konkrétněji k oběma uloženým opatřením k nápravě považujeme za vhodné uvést následující:

 • USF považuje spolupráci s osobami, které se prokazatelně dopustily pokusu o pojistný podvod, za neslučitelné s obezřetnou personální politikou, jak jí požaduje Etický kodex USF. S ohledem na značné zpoždění vzniklé v důsledku nesplnění uloženého opatření k nápravě společností Broker Trust (viz. výše) byla oproti původnímu závěru ze 4/2015 diskutována i alternativní možnost řešení, ta však opět nebyla realizována.
 • USF považuje praxi, kdy podřízení zástupci členské společnosti propagují své služby pod vlastním značkou (obchodní firmou) bez alespoň elementární informace o tom, že zastupují danou společnost, za neslučitelnou se zásadami poskytování nezkreslených a úplných informací stanovenými Etickým kodexem USF. Ačkoliv považujeme samoregulační pravidla za vyšší standard, než jaký stanovuje zákon, iniciovali jsme v této věci také výkladové stanovisko ČNB. I toto stanovisko potvrdilo správnost našeho závěru.
Komentářů: 15
 1. Poskytovatelem služby je vázaný zástupce a jeho IZ. Nevím, proč by s.r.o., které z jeho produkce bere v podstatě tipařskou odměnu, mělo něco takového zveřejňovat.

  Odchodem BT z USF tato asociace přestala mít důvod pro existenci.

  0

  0
  • Proč by vlastně USF měla ztratit důvod k existenci?

   0

   0
   • Protože přišla o svého nejvýznamnějšího člena. Nechci se dotknout ostatních členů, ale z velkých hráčů nám tam zbývá OVB a Broker Consulting. OVB považuji za firmu těžce na sestupu, což potvrzují data z výročních zpráv i databáze ČNB. Navíc je to firma, která asi těžko může ostatní poučovat o tom, jak se to má dělat, když má historii, jakou má. Už samotné členství OVB v takové asociaci považuji za pádný důvod, proč v této asociaci nebýt.

    Tím pádem nám zbývá Broker Consulting, jehož vliv na organizaci tak zůstane zcela nevyvážen, protože bude obratově větší než všichni ostatní seriozní členové dohromady (sorry, ale OVB mezi ně nepočítám).

    USF si může samozřejmě dělat co chce. Nicméně přišla o jedinou velkou firmu, která je silně rostoucí. Neobhajuji pokutu pro BT od ČNB, ale přijde mi komické, že zrovna spolek v čele s OVB bude školit BT o tom, jak má chránit zájmy klientů. No je to jejich věc. Třeba mají nachystaného nějaké nové členy.

    1

    0
    • Ještě doplním

     Asi nejvíc mě zaráží ta obezřetná personální politika. Nebyl to náhodou člen A, kdo od člena B přijal do svých řad jistého rekordmana v pokutách udělených jednotlivci, který si pak musel chudák kvůli klientům i měnit jméno?

     0

     0
     • Roman Kolář 5 roky

      To je trefná připomínka. To hovoří za vše. Může se to rozpustit…;-)

      0

      0
    • Roman Kolář 5 roky

     To je docela paradox pozastavit činnost BT za činnost jednoho obchodníka a jedné firmy, která cílí na obchodníky a ponechat tam OVB, které takových obchodníků vychovalo desítky, o webech ani nemluvě… firmy fungující pod PA OVB, ale prezentují se úplně jinak… jiné názvy, jiné zaměření… zcela evidentně, aby nevznikala žádná spojitost. A to je v pořádku. Tak nevim…

     1

     0
 2. Za sebe řeknu, že s poradcem s historickým škraloupem bych spolupracoval až tehdy, kdy by prokázal narovnání s poškozeným klientem. Došlo zde k poškození některé osoby?
  A druhá věc – neinformování o spolupráci s BT – při sjednání snad musela informace být poskytnuta, v průběhu sjednávání snad také byla, pochopil jsem správně, že pouze nebyla prezentována spolupráce na webu?

  0

  0
  • Roman Kolář 5 roky

   Řekl bych, že nám chybí ještě nějaké podrobnější informace. V prvním případě o poškození klienta a řešení té situace, v druhém případě na mě působí ta informace trochu zmateně, protože Michal Knapp uvádí, že jde o web, který cílí na poradce, ne koncové klienty, což na mě působí trochu jako nábor, u kterého nemá dotyčný vědět, že jde pod firmu, která dělá pod poolem…

   0

   0
   • K poškození klienta nedošlo, nedošlo ani k poškození pojišťovny.

    0

    0
    • V tom případě by se měla USF stydět. Jde tu snad o klienty, nikoliv o často nesmyslné regulativy, to myslím platí obecně. Souhlasíte? Poškodit klienta a přitom mít správně vyplněné protokoly by asi uměl každý.

     0

     0
    • Roman Kolář 5 roky

     To by mě zajímal postoj USF k OVB, kde k takovým věcem docházelo jak na běžícím pásu a k BC rovněž, když se tu rozporuje jeden obchodník, co je pod kontrolu a seká latinu versus obchodník, který nesekal latinu nikdy a jako „odsouzeného“ podvodníka si ho vzala firma pod svá křídla. To je nebe a dudy…

     0

     0
 3. Podílel jsem se na šetření toho, co vytýkala USF BT. Můj komentář je v diskuzi https://www.investujeme.cz/clanky/broker-trust-opustil-usf-cr-reakci-pozastaveni-clenstvi/#comment-196591

  0

  0
  • Vít Suchý 5 roky

   no, když čtu čl. 84 a další z odůvodnění ČNB, tak jde o to, že záznamy o jednání s klientem sice vyplňovány byly, ale ČNB vytýkala jejich obsah…

   0

   0
   • To je ale z pohledu toho, co řeší USF, irelevantní.
    Mimochodem – pamatujete si počet záznamů, které uvedla ČNB? A víte, kolik záznamů se denně zpracovalo? Pak stačí taková chybička, jako personální změna na určitém oddělení a pár kousků uteče.
    Poradci BT by Vám mohli vyprávět, jak to vypadalo v únoru 2011, kdy BT začal vyžadovat zdůvodnění podle ÚS ČNB ze dne 27. 8. 2010. Kolik % záznamů se vracelo jako nevyhovujících. A od té doby se přístup nezměnil.

    0

    0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

Nepamatujete si své heslo?