Odpovědi za fond poskytl Ing. Jaroslav Sopuch, Jeden ze tří zakladatelů skupiny SkyLimit. Společně s Michalem Bakajsou a Ľubomírem Červeňákem mají dlouholeté mezinárodní zkušenosti v oblastech relevantních pro řízení private equity fondu.

  1. Krátké představení fondu. Na jaká aktiva se zaměřujete a proč?

SkyLimit Industry je private equity fond, který investuje do odkupů majoritních podílů v českých společnostech o obratu v rozmezí 100–500 mil. Kč působících v oboru moderní strojírenské výroby s vysokou přidanou hodnotou. Všechny společnosti mají pevné místo na trhu, vykazují dlouhodobou ziskovost a vyznačují se vysokým podílem kvalifikované lidské práce.
Fond je dlouhodobým strategickým investorem, který promyšleně buduje průmyslovou skupinu. Cílové společnosti jsou do skupiny vyhledávány tak, aby bylo možno mezi nimi realizovat výrobní, obchodní a další synergie, a aby mohly mezi sebou sdílet manažerské know-how, výrobní a lidské kapacity. Každá společnost hospodaří samostatně, všechny dohromady však vytvářejí spolupracující skupinu.
Fond umožňuje kvalifikovaným investorům investovat relativně nižší objem finančních prostředků do třídy aktiv, která je obvykle dostupná jen velkým institucionálním investorům, v jejichž portfoliích má však tradičně významné místo.

  1. V jakých regionech působíte?

SkyLimit Industry působí výhradně v regionu, který zná nejlépe a díky tomu může přinést svým investorům nejvyšší přidanou hodnotu – tedy v České republice. Hluboká průmyslová tradice naší země poskytuje Fondu dostatek atraktivních investičních příležitostí k realizaci naší vytýčené strategie.

  1. Jaká rizika investoři do Vašeho fondu podstupují? Co může ovlivnit vývoj podkladových aktiv?

Dalo by se říci, že investoři do našeho Fondu podstupují obecné riziko ekonomického cyklu. Zakladatelé však promyšleně budují skupinu tak, aby portfolio bylo vůči ekonomickému cyklu co nejvíce imunní. Centrem strategie Fondu jsou investice do sektoru průmyslové automatizace, tedy společností, které navrhují a vyrábějí automatizované a robotické výrobní linky pro průmysl. V době ekonomického poklesu roste tendence výrobců k nahrazovaní lidské práce automatizací. A to se zřetelně projevilo i v době pandemie.

  1. Dotkl se Covid nějak hospodaření Vašeho fondu?

Fond působí v odvětví průmyslové výroby, kde byl dopad covidu výrazně menší než v retailových odvětvích. Největší výzvou pro naše společnosti bylo tak řešení výpadků v dodavatelských řetězcích. Od druhé poloviny loňského roku se však začala projevovat odložená poptávka ze strany průmyslových zákazníků, která vedla napříč celým portfoliem Fondu k dodnes trvajícímu rekordnímu přílivu nových zakázek. I přes pandemii tak dosáhly společnosti skupiny v roce 2020 nejvyššího obratu v historii. Kromě zajišťování dostatku vstupních materiálů nás tak nyní částečně omezují nedostatky vlastních výrobních a lidských kapacit.

  1. Jak nahlíží investoři na podkladová aktiva vašeho fondu z pohledu společenské prospěšnosti?

Fond vytváří pro domácí kvalifikované investory, jimž se díky jejich podnikatelskému úsilí nebo manažerským či odborným dovednostem podařilo akumulovat určitý kapitál, možnost znovu tento kapitál investovat do rozvoje domácího průmyslu, aniž by odtékal do zahraničí například prostřednictvím investic na světových burzách. Z naší zkušeností víme, že uvedení investoři tuto možnost velmi oceňují.

  1. Jaké zhodnocení nabízíte, na jaké zhodnocení cílíte, co je pro Vás benchmark? Od jaké minimální výše investice? (AVANT Flex)

Fond cílí na čisté zhodnocení pro investory v rozmezí od 10 % do 12 % p.a. Minimální výše investice je zákonem daný 1 milion korun, díky produktu AVANT Flex je však možno do Fondu investovat i nižší částku od 100 tisíc korun. Roční výnos SkyLimit Industry v roce 2020 činil 12,2 %, což ho zařadilo mezi nejvýnosnější fondy na trhu.

  1. Jsou investice nějak dodatečně ochráněny? (Aplikujete redistribuční mechanismus?) Kolik jste do fondu vložili vlastních prostředků?

Investice do Fondu jsou kromě anticyklické investiční strategie chráněny prostřednictvím diverzifikace do většího počtu cílových společností. Aktuálně se jedná o pět společností a jejich počet bude dále narůstat. Zakladatelé Fondu jsou zkušenými profesionály, z nichž každý působí v samotném odvětví private equity (nebo v relevantně příbuzných odvětvích) přes 25 let a aktivně se podílejí například na činnosti CVCA (Czech Private Equity and Venture Capital Association).
Jedním z nejatraktivnějších rysů private equity jako třídy aktiv pro investory je možnost dosáhnout vysoce nadprůměrného a de facto ničím neomezeného ročního výnosového procenta, v některých případech až na úrovni 25 % či 30 % p.a. Není záměrem SkyLimit Industry investory o tuto možnost připravovat a redistribuční mechanismus, který znamená zastropování ročního výnosu, proto neuplatňuje.

  1. Jaké jsou podmínky a jak rychle probíhá vypořádání odkupu?

SkyLimit Industry nabízí investorům investici s horizontem 5 a více let. Ten je potřebný k tomu, aby mohl Fond účinně realizovat svou investiční strategii. Případné výstupy investorů před uplynutím jejich investičního horizontu by měly výrazně negativní dopad na ostatní investory, protože v krajním případě by Fond musel přistoupit až k odprodejům aktiv. V zájmu všech ostatních investorů Fondu jsou tedy předčasné výstupy zatíženy srážkou 25 %. Zde je vhodné zdůraznit, že tato srážka je příjmem Fondu a tedy všech jeho ostatních investorů. Dodrží-li nicméně investor alespoň tříletou lhůtu, může využít výjimky a do celkové hodnoty 7,5 % své investice vystoupit bez srážky. Vypořádání odkupů probíhá podle statutu Fondu ve lhůtě do 1 roku.

Návrat k přehledu fondů

0
0

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account