Investiční skupina Arca Capital se důrazně ohrazuje proti mediálním útokům, které vůči ní v médiích vede její bývalý akcionář Pavol Krúpa. Toto jeho počínání vnímáme jako snahu zmařit vstup investora do skupiny Arca Capital, vystrašit věřitele a odkoupit od nich levně pohledávky vůči naší investiční skupině.

Pavol Krúpa je významným dlužníkem skupiny Arca Capital a část věřitelů skupiny Arca Capital bude možné uspokojit právě z pohledávek vůči Pavolu Krúpovi, pokud své finanční závazky řádně a včas uhradí. Jeho osobní snaha o dehonestování dosavadní snahy k nalezení nejlepšího řešení k úhradě závazků skupiny Arca Capital je tak vedena zjevně s cílem zabránit či ztížit vymáhání pohledávek vůči jemu samotnému.

Proti výše popsanému účelovému jednání Pavola Krúpy, jehož cílem je poškodit skupinu Arca Capital se budeme bránit všemi dostupnými právními prostředky. Právě Česká národní banka označila v roce 2017 Pavola Krúpu za nedůvěryhodnou osobu pro závažné správní delikty. V té době byl mimo jiné hlavním akcionářem Arca Capital.

Skupina Arca Capital vnímá, že Pavol Krúpa se snaží motivovat i další konkurenční investiční skupiny. Lze se nicméně domnívat, že jejich cílem rozhodně není ochrana zájmů všech věřitelů, ale především výhodné skupování pohledávek vůči skupině Arca Capital. Jimi nabízená cena nemusí odpovídat hodnotě majetku skupiny Arca Capital, z jehož rozprodeje či správy mohou být následně pohledávky jednotlivých věřitelů uhrazeny, ať už zcela či zčásti.

Skupina Arca Capital vlastní a spravuje v současné době rozsáhlé majetkové portfolio, které je v podobě majetkových účastí v různých koncernových společnostech soustředěno do různých podnikatelských odvětví, ať už se jedná např. o autoprůmysl, energetiku, lázeňství, developerskou činnost, provozování nebankovních a inkasních subjektů, pracovní agentury, ubytovací a rekreační služby.

Uvedené majetkové portfolio bylo záměrně budováno takto různorodě, aby byla skupina Arca Capital schopna odolat výkyvům na hospodářských trzích a aby tak byly ošetřeny vklady investorů, kteří s důvěrou svěřovali své úspory k jejich zhodnocení právě do skupiny Arca Capital.

Bohužel, zcela nepředvídatelná a svým rozsahem výjimečná celosvětová pandemie Covid 19 zasáhla ekonomiky z celého světa, Česko a Slovensko nevyjímaje, takovým způsobem, že byly doslova “vypnuty” ekonomiky dotčených států a nebylo možné v podstatě rozumně provozovat podnikání prakticky v žádném z výše zmíněných odvětví, do kterých skupina Arca Capital investovala svěřené finanční prostředky. Tato zcela výjimečná situace vedla k tomu, že společnost Arca Investments, a.s., mateřská společnost skupiny Arca Capital, byla nucena požádat o mimořádné moratorium.

Vyhlášené moratorium (dočasná ochrana před věřiteli) na mateřskou společnost v žádném případě neznamená, že by skupina Arca Capital hodlala nedostát svým závazkům vůči všem věřitelům, naopak se pracuje na tom, aby byl se vší pečlivostí a odpovědností připraven reorganizační, resp. restrukturalizační plán, který mateřské společnosti a celé skupině Arca Capital pomůže nalézt řešení k úhradě pohledávek věřitelů, ať už částečné či úplné.

Konečná podoba uspokojení všech věřitelů bude tedy závislá na sestavení podrobného reorganizačního respektive restrukturalizačního plánu, podle kterého bude docházet k takovému zpeněžování anebo spravování majetku, které umožní postupné uspokojování všech věřitelů, a to předběžným odhadem v rozmezí 50 – 100%, v závislosti na požadavcích věřitelů na jejich uspokojení v čase.

Uvedený předpoklad může být přitom zásadním způsobem upraven a pohledávky věřitelů v rychlejším sledu uspokojeny, pokud se podaří úspěšně dojednat vstup nového investora do skupiny Arca Capital, kterému nepůjde přednostně o levné skupování pohledávek od jednotlivých věřitelů, ale o celkovou stabilizaci skupiny Arca Capital a využití jejího majetkového potenciálu do takové úrovně, která umožní vypořádání pohledávek jednotlivých věřitelů a následný růst celé skupiny.

Zdroj: Arca Capital

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account