peníze
Zdroj: pixabay.com

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30. 9. 2023 výše 2,177 bilionu korun a narostl během třetího čtvrtletí o 71 miliard Kč (tj. o 3,4 %, z 2,106 bilionu Kč k 30. 6. 2023 na 2,177 bilionu Kč k 30. 9. 2023).

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. 9. 2023 výše 858 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: Majetek ve fondech kolektivního investování narostl za poslední tři měsíce o 39 miliard korun. Na tomto růstu se podílelo jak zhodnocení již zainvestovaných prostředků, tak i příliv nových investic. Jednoznačným favoritem investorů se staly fondy dluhopisové.“

Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 26 miliard Kč, následovány fondy peněžního trhu s nárůstem 3 miliardy Kč, fondy smíšenými a fondy nemovitostními, které zaznamenaly nárůst o 2 miliardy Kč. Oproti tomu kvartální pokles zaznamenaly fondy strukturované, a to o 1 miliardu Kč a fondy akciové, a to o 629 milionů Kč.

„Ani mírná korekce na kapitálových trzích ve třetím čtvrtletí nic nezměnila na celkově pozitivním vyznění letošního roku na poli investic. Vrchol úrokového cyklu a blížící se konec roku budou v dalších týdnech ceny aktiv spíše podporovat a čekáme tak, že se budou podílové fondy nadále těšit z přízně investorů. Klesající inflace se brzo odrazí ve vyšších reálných výnosech a umožní centrální bance začít se snižováním úrokových sazeb.“ prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 436 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 16 mld. Kč (tj. o 3,9% z 420 mld. Kč k 30. 6. 2023 na 436 mld. Kč k 30. 9. 2023).

Investice ve fondech (kvalifikovaných investorů a kolektivního investování) tak dosahují celkové výše již 1,29 bilionu Kč.

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 30. 9. 2023 na hodnotu 3,767 bilionu Kč.

  1. Asset Management – Správci aktiv

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30. 09. 2023 výše 2,177 bilionu korun a narostl během třetího čtvrtletí roku 2023 o 71 miliard Kč (tj. o 3,4 %, z 2,106 bilionu Kč k 30. 6. 2023 na 2,177 bilionu Kč k 30. 9. 2023).

Tabulka 1: Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30. 9. 2023)

Finanční skupina

Čistý objem aktiv mil. Kč

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

427 179

Česká spořitelna, a. s.

380 068

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

358 640

Amundi Czech Republic

228 404

Conseq Investment Management, a. s.

155 590

Goldman Sachs Asset Management

111 782

AVANT investiční společnost, a.s.

99 703

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

81 534

UNIQA Insurance Group AG

70 848

Raiffeisenbank a.s.

60 573

Komerční banka, a. s.

48 592

AMISTA investiční společnost, a. s.

35 180

MONETA Money Bank, a.s.

33 316

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

12 857

WOOD & Company

12 018

Jet Investment, a.s.

9 546

CYRRUS, a.s.

7 307

REDSIDE investiční společnost, a.s.

6 844

DELTA Investiční společnost, a.s.

5 680

Accredio, a.s.

5 376

RSJ Securities a.s.

5 144

EMUN investiční společnost, a.s.

4 888

MONECO investiční společnost, a.s.

3 981

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

3 852

OSTATNÍ

7 765

Celkem

2 176 668

Tato data (zahrnují fondy kolektivního investování i fondy kvalifikovaných investorů) jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete ve výše uvedené tabulce.

  1. Investice ve fondech kolektivního investování

Majetek ve fondech kolektivního investování narostl během třetího čtvrtletí roku 2023 o 32 miliard korun, tj. 3,9 % (z 826 mld. Kč k 30. 6. 2023 na 858 mld. Kč k 30. 9. 2023). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 6 miliard korun (tj. o 2,3 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 26  miliard korun (tj. 4,5%).

Tabulka 2: Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Typ fondu

Celkem k 30. 9. 2023

Celkem k 30. 6. 2023

Čtvrtletní změna 2Q 2023 – 3Q 2023

Fondy peněžního trhu

20 513 891 514

17 299 147 078

18,58%

3 214 744 436

Fondy dluhopisové

309 285 908 577

283 580 535 349

9,06%

25 705 373 228

Fondy akciové

195 731 718 102

196 361 038 337

-0,32%

– 629 320 235

Fondy smíšené

251 265 959 912

248 958 905 513

0,93%

2 307 054 399

Fondy strukturované

14 362 451 527

15 388 837 407

-6,67%

– 1 026 385 880

Fondy nemovitostní

66 605 327 958

64 563 357 345

3,16%

2 041 970 612

Celkem fondy (celý trh)

857 765 257 590

826 151 821 030

3,83%

31 613 436 560

Tabulka 3: Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30. 9. 2023)

Typ fondu

Celkem k 30. 9. 2023

DOMÁCÍ fondy

ZAHRANIČNÍ fondy

CELKEM

Fondy peněžního trhu

6 826 409 645

13 687 481 869

20 513 891 514

Fondy dluhopisové

260 493 443 661

48 792 464 917

309 285 908 577

Fondy akciové

87 747 392 744

107 984 325 358

195 731 718 102

Fondy smíšené

177 197 342 976

74 068 616 936

251 265 959 912

Fondy strukturované

705 564 730

13 656 886 797

14 362 451 527

Fondy nemovitostní

63 795 202 872

2 810 125 085

66 605 327 958

Celkem

596 765 356 627

260 999 900 962

857 765 257 590

Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Pozn.2: V roce 2014 proběhl ve vykazovaných datech přechod ze správcovského na distribuční pohled.

Pozn.3: V roce 2020 proběhlo zrušení kategorie fondy fondů a přeřazení těchto fondů do ostatních kategorií.

Pozn. 4: V roce 2023 proběhlo upřesnění metodiky u investic do fondů na základě mandátní smlouvy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 857,77 miliard Kč (k 30. 9. 2023), přičemž 88 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 12 % je drženo právnickými osobami.

Zprostředkovatelé fondů kolektivního investování

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30. 9. 2023 Česká spořitelna, a.s. (222,699 mld. Kč), ČSOB, a.s. (212,671 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (110,248 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (78,062 mld. Kč) a Raiffeisenbank a.s. (47,552 mld. Kč).

Zprostředkovatel

Fondové mandáty (Kč)

Česká spořitelna, a. s.

222 698 976 848

ČSOB, a.s.

212 671 309 977

Komerční banka, a. s.

110 248 332 624

Conseq Investment Management, a. s.

78 061 528 465

Raiffeisenbank a.s.

47 551 886 134

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

45 123 039 431

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

44 254 122 256

MONETA Money Bank, a.s.

33 315 642 792

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

22 936 090 880

UNIQA Investiční společnost, a. s.

14 633 023 551

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

12 857 424 296

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

3 852 427 967

MONECO investiční společnost, a.s.

3 509 396 707

KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.

2 411 626 238

Colosseum, a.s.

2 040 472 299

OSTATNÍ

1 599 957 125

Celkem

857 765 257 590

  1. Investice ve fondech kvalifikovaných investorů

Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 30. 9. 2023 činil 436 mld. Kč.

Společnost

Obhospodařované *

Administrované **

CELKEM

AVANT investiční společnost, a.s.

99 703 293 904

32 696 530 605

132 399 824 509

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

78 478 205 552

78 478 205 552

AMISTA investiční společnost, a. s.

35 179 945 826

38 436 869 822

73 616 815 648

QI investiční společnost, a.s.

2 643 305 162

35 395 586 246

38 038 891 408

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

27 460 162 117

27 460 162 117

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

17 161 451 159

746 469 648

17 907 920 807

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

11 089 932 770

11 089 932 770

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

411 300 460

10 665 689 948

11 076 990 409

Jet Investment, a.s.

9 545 839 573

9 545 839 573

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

8 787 495 838

8 787 495 838

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

7 024 827 619

7 024 827 619

REDSIDE investiční společnost, a.s.

6 843 796 038

6 843 796 038

Raiffeisen investiční společnost a.s.

6 080 989 965

6 080 989 965

DELTA Investiční společnost, a.s.

4 432 114 171

4 432 114 171

EMUN investiční společnost, a.s.

1 717 028 873

1 717 028 873

NWD Investiční společnost, a.s.

1 084 304 369

1 084 304 369

MONECO investiční společnost, a.s.

471 191 779

471 191 779

Celkem

313 683 071 005

122 373 260 441

436 056 331 446

 

* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (313,7 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

** Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (122,4 mld) není zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

  1. Custody

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2023 bylo provedeno celkem 380.475 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 9. 2023 hodnoty 3,767 bilionu Kč, což znamená nárůst během třetího čtvrtletí roku 2023 o 14 miliard Kč (z 3,753 bilionu Kč k 30. 6. 2023 na 3,767 bilionu Kč k 30. 9. 2023).

Zdroj: AKAT ČR0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account