Česká národní banka mezi finančními zprostředkovateli udílí pokuty především za formální nedostatky. Dokáže ale také postihnout skutečné poškozování klientů a neodbornou péči? Zeptali jsme se přímo ČNB.


Při zkoumání rozhodnutí sankčního odboru České národní banky po kontrolách ve finančně poradenských společnostech nás zaujala jedna skutečnost. V naprosté většině jsou společnosti trestány za formální nedostatky a skutečné poškozování klientů jakoby stálo stranou. A rozhodně to není tím, že by poškozování klientů z trhu vymizelo, byť se finančně poradenský trh významně kultivuje.

Nejblíže sankci za poškození klientů, na kterou redakce přišla, byla dnes již dávná pokuta 6 mil. Kč pro Lukáše Štorka (následně Mikulu, následně Štorka), ale i ta byla zdůvodněna nedodržením nápravného opatření, kdy hříšník neposílal dohledovému orgánu seznamy klientů se sjednanými produkty. Zeptali jsme se proto přímo ČNB, v jakých případech poškození klientů skutečně trestala. A dostali jsme odkaz na dva případy.

Situaci, kdy veškeré formuláře byly správně vyplněné, ale poskytnutá rada byla špatná, jsou nejblíže skutky, kdy požadavky a potřeby nekorespondovaly s doporučeným produktem. Odpovídají tomu např. uveřejněná rozhodnutí vůči Benefit Investment a.s. (Sp/2020/169/573) nebo Partners Financial Services a.s. (Sp/2019/234/573),“ uvedla k našemu dotazu Petra Vodstrčilová, mluvčí ČNB.

Podívejme se na uvedená rozhodnutí blíže.

Tip:

Benefit Investment

V případě společnosti Benefit Investment je sankce v rozhodnutí z 21. srpna 2020 postavena na čtyřech bodech. Třetí z nich se týká poškození klientů:

Při distribuci rezervotvorného životního pojištění ve 2 případech 1) klientů _____ a __________________ a 2) ____________ doporučila zákazníkům ukončení stávající pojistné smlouvy a její nahrazení novou pojistnou smlouvou, která měla krýt totožná rizika, bez jakéhokoli rozumného opodstatnění, tedy nejednala s odbornou péčí a v nejlepším zájmu zákazníka,“ uvádí Příkaz ČNB.

První dva body s prohřešky jsou opět formálního rázu, kdy vázaní zástupci společnosti ve 33 případech neuvedli vysvětlení dopadů sjednání pojištění na zákazníka včetně souvisejících rizik“ a ve 3 případech neposkytli při sjednání produktů s investiční složkou prohlášení o vhodnosti“. Z chybějících dokumentů nelze tudíž posoudit, zda klient patřičné informace obdržel jinou formou (např. ústním vysvětlením), či měl k rozhodnutí neúplné informace.

Poslední bod se týká kontrolní činnosti společnosti. Ta je nezbytná k odhalování nedostatků a případných prohřešků vázaných zástupců, aby mohlo dojít k nápravě. Podle ČNB společnost řádně neuplatňovala zavedená pravidla kontroly činnosti svých pracovníků a vázaných zástupců a kontroly řádného provozování činnosti jako samostatného zprostředkovatele v oblasti distribuce pojištění“.

V případě, kdy ČNB odhalí více prohřešků, uděluje pokutu za ten, jehož sankce může dosáhnout nejvyšší výše. Ostatní prohřešky pak zohlední jako přitěžující či polehčující okolnosti. Pokud je za více prohřešků možno udělit sankci o stejné výši, pak uděluje pokutu za ten nejzávažnější.

A, poradci, divte se, odhalené poškození klientů z třetího bodu není tím nejzávažnějším. ČNB považuje za závažnější neuvedení vysvětlení dopadů uzavření pojištění z prvního bodu. „Řádné nezaznamenání resp. nevysvětlení dopadů sjednání pojištění na zákazníka považuje správní orgán za závažné porušení právních předpisů. Za tento přestupek tedy správní orgán ukládá i pokutu,“ stojí v Příkazu.

Pokuta mohla dosahovat až výše 135 125 000 Kč, protože se jednalo o rezervotvorné životní pojištění. Kdyby k porušení předpisů nedošlo u pojistky s rezervotvornou složkou, činila by nejvýše 10 000 000 Kč, tedy méně než desetinu. ČNB nakonec udělila pokutu při samé dolní hranici zákonem vymezeného rozpětí“ ve výši 150 000 Kč.

Partners Financial Services

Případ společnosti Partners Financial Services byl Českou národní bankou vydán 20. února 2020. Mezi šesti popsanými prohřešky je i jeden, který se týká poškození klientů: „Ve 23 případech poskytla zákazníkům investiční poradenství, v rámci kterého jim doporučila investiční produkty, které neodpovídaly jejich odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, finančnímu zázemí, včetně schopnosti nést ztráty, a investičním cílům, včetně tolerance k riziku, tedy nejednala v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků a tedy s odbornou péčí.“

Podle ostatních bodů vázaní zástupci Partners nedali klientům prokazatelně včas před zprostředkováním spotřebitelského úvěru dostatek informací, Partners ve zkoumaném období (rok 2018) neprováděli kontrolu vázaných zástupců pro úvěrovou oblast, vázaní zástupci před změnou či sjednáním rezervotvorného životního pojištění v 16 případech neprovedli řádnou analýzu situace klienta, v 6 případech nezaznamenali požadavky a potřeby klienta a ve 26 nesepsali důvody, na nichž postavili svou radu, a Partners nezavedli, neudržovali a neuplatňovali řídící a kontrolní systém pro oblast investičního zprostředkování.

Nejvyšší „pokutovou sazbu“ mají prohřešky týkající se investičního zprostředkování. Za ně může ČNB uložit sankci až 150 mil. Kč.

Jako nejzávažnější pak hodnotí přestupek ad e) [investiční poradenství neodpovídající potřebám klientů – pozn. red.], neboť poskytování zákazníkům služby investičního poradenství, v rámci kterého těmto zákazníkům doporučil investiční produkty, které neodpovídaly jejich odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, finančnímu zázemí, včetně schopnosti nést ztráty, a investičním cílům, včetně tolerance k riziku, tedy skutečnost, že účastník řízení nejednal v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků a tedy s odbornou péčí, je zásadním pochybením, které může vést k poškození zákazníků tím, že by mohli učinit investiční rozhodnutí jiné, než které by na základě svých znalostí, zkušeností a preferencí skutečně učinili, kdyby si byli vědomi všech aspektů daného doporučení, a tedy účastník řízení neposkytoval zákazníkům investiční služby s odbornou péčí,“ uvádí ČNB.

Společnost Partners Financial Services za poškozování klientů špatným investičním poradenstvím obdržela pokutu ve výši 300 tis. Kč.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account